Foto: Caroline Pettersson

Milstolpar i konflikten: Detta har hänt

Premium

Vad var det som ledde fram till Svenska Jägareförbundets kaosartade stämma, där det med mer än önskad tydlighet visades vilket bråddjup som uppstått mellan förbundets länsföreningar – elva på den ena sidan, elva på den andra? Svensk Jakt ser i tidslinjen nedan tillbaka, bland annat på tidigare konflikter där oenigheten varit stor.

Under intervjuer med jägareförbundare – länsföreningsordförande och andra – har det vid upprepade tillfällen framkommit att konflikten som spelades upp för alla på årsstämman inte är ny.

Att tvisten om vem som ska svinga klubban är en fortsättning på tidigare frågor där länsföreningarna inte varit överens, varken med varandra eller med förbundsledningen.

I tidslinjen återges i varje fall några av dessa konflikter, samt den infekterade process som varit sedan i vintras angående frågan om vem som ska svinga klubban i Svenska Jägareförbundet.

 

• 2–3 juni 2018. Jägareförbundets årsstämma i Kiruna. Ett förslag till stadgeändringar som bland annat innebär att Jägareförbundets medlemmar inte längre ska vara exklusivt medlemmar i kretsar och länsföreningar, utan också i Svenska Jägareförbundet, behandlas av ombuden. Ändringarna i stadgarna anses vara för långtgående. Bland annat ombuden från Skåne påpekade att man gärna behåller sina medlemmar i egen regi. Årsstämman tar inget beslut. Ärendet återremitteras för fortsatt beredning.

 

• 23 maj 2019. Arbetet med stadgarna har fortsatt sedan stämman i Kiruna, under ledning av vice ordförande Anders Iacobaeus. Samtidigt mobiliserar motståndarna till förslaget. Jägareförbundet Blekinges ordförande Linda Mattisson Olsson blir en frontfigur för de kritiska rösterna och företrädare från flera sydsvenska länsföreningar aviserar att man kommer att rösta nej till förslaget.

Hård debatt väntar på förbundsstämma

 

• 2 juni 2019. Årsstämma på Öster Malma och Svenska Jägareförbundets styrelse förväntas lägga fram sitt förslag till stadgeändringar. Men redan tidigt står det klart att ombudens motstånd är så massivt att styrelsen drar tillbaka sitt förslag. ”Med tanke på att så många ombud är negativa skulle det vara skadligt att driva frågan till ett slutligt avgörande. Därför drar förbundsstyrelsen tillbaka sitt förslag”, sa Anders Iacobaeus från talarstolen.

I en tidigare intervju med Svensk Jakt hade han också sagt att om inte förslaget antogs vid årets stämma, skulle det dröja åtskilligt med tid innan ett nytt förslag till nya stadgar kan läggas.

Stämman avslog förslag på stadgeändringar

På senaste årsstämman (5–6 juni 2021) enades emellertid ombuden att ett nytt försök att komma fram till nya stadgar ska göras. Ombuden var tydliga med att det den här gången inte får slarvas med förankringen.

Jägareförbundet ska se över stadgarna

 

• 25 februari 2020. När Jägareförbundets samlade remissvar på Naturvårdsverkets jakttidförslag blir känt orsakar det ett ramaskri i de sydsvenska länsföreningarna. Det man i första hand vänder sig mot är att förbundet ställer sig bakom vårjakt på råbock i hela landet, samt jakt på rådjur, get och kid, i februari. Ordförande Torbjörn Larsson försvarar sig med att föreningarna kunde sagt ifrån under den ordförandekonferens där jakttiderna diskuterades, medan länsföreningarna hävdar att de i sina remissvar till förbundet tagit starkt avstånd mot de föreslagna jakttiderna och att man trodde att det var dessa som gällde. Med andra ord, länsföreningarna känner sig överkörda.

Jakttider på rådjur delar Svenska Jägareförbundet

18 mars 2020. Förbundsstyrelsens kompromissförslag vad gäller jakttiden på kråka kritiseras i jägarleden. När riksjaktvårdskonsulenten försvarar förslaget genom att uttrycka förvåning över att jägarna i Sverige av EU tillåts jaga kråka under den tid då fåglarna flyttar, gjuts inte direkt någon olja på upprörda vågor.

Jägareförbundet försvarar kortad jakttid på kråka

Föreslår förkortad jakttid på kråka – jägare mycket kritisk

 

• 28 maj 2020. Inte heller Jägareförbundets satsning Jakten på framtiden, där man genom en omfattande process mejslar fram vad förbundet ska arbeta med, vad som är de viktigaste frågorna, undantas från kritik. I motioner till förbundets årsstämma vill Jägareförbundet Blekinge göra en boghalt och utvärdera Jakten på framtiden. Man anser att fokus har flyttats från det som antagits på tidigare årsstämma, till områden som inte prioriterats av de förtroendevalda.

Jakten på framtiden ifrågasätts

• 13 augusti 2020. Under pandemiåret 2020 delas Jägareförbundets digitalt genomförda årsstämma upp i två delar. Vid den andra, i mitten på augusti, ska valen genomföras. Stor och het debatt uppstår kring styrelseledamoten Rickard Axdorff som utan styrelsens vetskap bistått länsföreningar i Region Mitt att skriva en debattartikel, för att hindra ett närmande mellan Jägareförbundet och Världsnaturfonden WWF. Efter votering beslutar stämman med 25 röster mot 24 att hellre vakanssätta styrelseplatsen än att ge Axdorff förnyat förtroende.

Ledamot petad ur Jägareförbundets styrelse

• 18 augusti 2020. Jägareförbundets valberedning utser en referensgrupp för att få hjälp med att hitta en ny ordförande efter Torbjörn Larsson som aviserat att han avgår i och med nästa års stämma. I gruppen, som ska fungera som ett bollplank, ingår representanter för förbundet tre regioner, förre förbundsordförande Björn Sprängare, samt generalsekreterare Bo Sköld. Den sistnämnde lämnar emellertid uppdraget efter bara några dagar.

Så ska en ny förbundsordförande utses – intern referensgrupp utsedd

• 19 augusti 2020. I efterdyningarna till Axdorff-affären rapporterar Svensk Jakt om hur en djup spricka uppstått i Jägareförbundets Region Mitt, mellan länsföreningar som tycker olika. Kritik riktas också mot hur ärendet hanterats, då frågan togs upp på en offentligt hållen riksstämma i stället för att skötas i styrelserummet.

Djup spricka i region Mitt efter ”Axdorff-affären”

• 21 augusti 2020. Axdorff-affären fortsätter att spöka bland Jägareförbundets högsta förtroendevalda. Den tidigare ordföranden Björn Sprängare beskriver det som hänt de senaste veckorna som en förtroendekris, och förklarar vilken roll han har spelat under de diskussioner som förts om Jägareförbundets förhållande till Världsnaturfonden WWF.

Förre ordföranden i Jägareförbundet: ”En förtroendekris”

• 18 september 2020. Jägareförbundets styrelse har utvärderat vad som ledde fram till att Rickard Axdorff så abrupt fick lämna styrelsen. Förbundets internrevisor får i uppdrag att besvara ett antal frågor för att på så sätt se över vad som hänt. Bland annat ställs frågan om stadgarna har följts under processen.

Förbundsstyrelsen agerar efter ”Axdorff-affären”

• 9 oktober 2020. Efter att också regeringen skickat ut förslaget till nya jakttider på remiss tas ett omtag i Jägareförbundet, som innebär att man inte föreslår vårbockjakt i hela landet, utan endast i län som gränsar till de där det bedrivs vårjakt. Vidare argumenterar förbundsstyrelsen i sitt svar mot februarijakt på rådjur. Man betonar också vikten av predatorjakt, på bland annat kråkfåglar, och förordar att jakttiden ska förbli oförändrad. De kritiska länsföreningarna har med andra ord fått genomslag för sina synpunkter.

Många vill påverka förslaget om nya jakttider

• 8 november 2020. Jägareförbundets förtroendemannarevisor Björn Bentevik har lämnat sin rapport angående Axdorff-affären, i vilken han konstaterar att inget formellt fel begicks i samband med årsstämman då Rickard Axdorff petades. På ett möte med länsföreningarnas ordförande är man överens om att nu blicka framåt och dra ett streck över affären. Trots det kvarstår en del kritik, bland annat att röstningsförfarandet under stämman inte har utretts. Frågan om stadgarna seglar åter upp till ytan, då några länsordförande anser att dessa behöver förtydligas, mot bakgrund av vad som inträffat.

Efter ”Axdorff-affären”: Jägareförbundets stadgar kan behöva förtydligas

• 17 november 2020. Sökandet efter en ny ordförande efter Torbjörn Larsson pågår för fullt. Länsföreningarna, i varje fall många av dem, förordar en intern lösning. Valberedningen uppger att ett namnförslag ska vara klart i januari. Utöver ordförandeposten ska valberedningen också föreslå nyval eller omval på sex styrelseposter, däribland den vakanta platsen efter Rickard Axdorff.

Jakten på ny förbundsordförande pågår för fullt – flertalet önskar intern lösning

• 8 februari 2021. Jägareförbundets valberedning under ledning av Jan-Olov Ragnarsson, Värmland, väljer en extern lösning då man föreslår Per Klingbjer som ny förbundsordförande. Klingbjer arbetar som förbundsdirektör i den fackliga organisationen Naturvetarna, och är styrelseordförande i paraplyorganisationen Svenskt Friluftsliv.

Han föreslås bli Svenska Jägareförbundets nya ordförande

• 12 februari 2021. Endast några dagar efter att valberedningen lagt fram sitt förslag till ny ordförande, lanserar flera länsföreningar en motkandidat i Henry Sténson. Detta är en intern lösning då Sténson sitter i Jägareförbundets styrelse. Han är numera pensionär men har flera styrelseuppdrag, och har tidigare arbetar i flera stora svenska företag. Bland annat som kommunikationsdirektör på Ericsson.

Två kandidater till ordförandeposten bäddar för strid

• 26 april–6 maj 2021. Striden om vem som ska bli Jägareförbundets nästa ordförande hårdnar. I flera debattartiklar argumenterar länsordförande för sina kandidater. Det talas om ett smutsigt spel, om osakliga kampanjer, om en maktstrid. Några ledande länsföreningar, eller rättare sagt ordförande, utkristalliserar sig i debatten. På Sténsonsidan Linda Mattisson Olsson, Blekinge, Göran Eriksson, Örebro län, Gunnar Lindblad, Jönköpings län, och Ulf Berg, Dalarna. På Klingbjersidan K G Abramsson, Västerbotten, Torsten Nilsson, Uppsala län, samt Johan Lundberg, Gävleborg. Men även de som inte är direkt berörda går in i debatten, genom tidigare förbundsordförande Björn Sprängare och förre landsbygdsministern Sven-Erik Bucht.

”Jägareförbundet Örebro län stöder Henry Sténson som ny ordförande”

”Vi ger vårt fulla stöd till Per Klingbjer som ny förbundsordförande”

”Jägareförbundets framtid står på spel”

”Ett enat Jägareförbund är ett starkt förbund”

• 10 maj 2021. Valberedningens kandidat Per Klingbjer hoppar av nomineringen till ordförande i Svenska Jägareförbundet. Klingbjer motiverar sitt avhopp med att han inte längre har förtroende för processen, att den gått för långt. Han talar också om en ökad splittring i förbundet.

Valberedningens kandidat hoppar av nomineringen som ordförande

• 20 maj 2021. Valberedningen har gjort ett omtag och lanserar nu Henry Sténson som sitt förslag till ny ordförande. Därmed finns endast en kandidat till det viktiga förtroendeuppdraget. Men det varar bara några dagar.

Valberedningen: Henry Sténson föreslås som ny ordförande i Jägareförbundet

• 20 maj 2021. Turbulensen som omgärdar valet av ny ordförande avspeglas även i förslaget till ny valberedning som nu blir känt. Och det är en storstädning som ska genomföras. Av de sju ledamöterna i valberedningen föreslås endast en få förnyat förtroende.

Stor förändring av valberedningen föreslås

• 22 maj 2021. Sténsonfalangen med ordföranden i elva länsföreningar presenterar ett eget förslag till nya ledamöter i styrelsen, som ett alternativ till valberedningens förslag. Göran Eriksson, länsordförande i Jägareförbundet Örebro län, förklarar som talesperson för sina ordförandekolleger att man ville se Birgitta Isaksson, länsordförande i Jägareförbundet Norrbotten, och Anders Olsson, länsordförande i Jägareförbundet Värmland, som nya ledamöter istället för valberedningens förslag på Lennart Johannesson och Erik Ågren, för att stärka och öka länsföreningarnas roll i förbundsledningen.

Fortsatt maktkamp i Jägareförbundet inför årets stämma

• 27 maj 2021. Elva länsföreningar, som tillsammans har en majoritet av ombuden vid stämman som ska genomföras om en dryg vecka, nominerar sittande styrelseledamot Jonas Paulsson, Skåne, som motkandidat till Henry Sténson. Nu börjar det också bli tydligt att det heller inte blir någon smärtfri process att välja övriga styrelseledamöter vars platser av olika skäl blir tomma.

Turbulens in i det sista när Jägareförbundet väljer ny ordförande

• 27 maj 2021. Under ett stormigt styrelse- och kretsmöte i Jägareförbundet Örebro län står det klart att nomineringen av Birgitta Isaksson och Anders Olsson inte förankrats i länsföreningen. Det riktas krav på att ordförande Göran Eriksson ska avgå, och länsföreningen tar beslut om att nominera Lennart Johannesson istället för Anders Olsson, men står fast vid nomineringen av Birgitta Isaksson för hennes kunskaper om fjälljakten och rennäringen.

Beslut om kandidater saknade förankring

• 28 maj 2021. Britt Marie Nordquist, Värmland, som inte är föreslagen till omval, lämnar Jägareförbundets styrelse med omedelbar verkan. Hon motiverar det med att de interna striderna gått överstyr och att människor behandlats ovärdigt.

Styrelseledamot avgår med omedelbar verkan

• 31 maj 2021. Även i Värmland reagerar kretsarna över bristen på kommunikation, förankring och hur nomineringen av Anders Olsson och Birgitta Isaksson hanterats. Vid ett möte där Anders Olsson inte tillåts delta tar en övervägande majoritet av kretsarna i Värmland beslut om att följa valberedningens förslag, och nominera Lennart Johannesson och Erik Ågren till förbundsstyrelsen.

Jaktvårdskretsar går emot sin länsförening

• 3 juni 2021. Jonas Paulsson hoppar av sin kandidatur som ny ordförande i Jägareförbundet. Han lämnar dessutom sin plats i styrelsen med omedelbar verkan.

Ordförandekandidat hoppar av och lämnar styrelsen

• 4 juni 2021. Svenska Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld avgår med omedelbar verkan. I ett mejl till personalen förklarar han sitt beslut: ”Processen att ta fram en ny styrelse och ordförande för förbundet har enligt min uppfattning gått långt utanför alla rimliga och anständiga ramar. Idag liknar det inget som jag någonsin trodde att jag skulle behöva uppleva eller drabbas av. Jag varken kan eller vill vara en del av detta.”

Jägareförbundets generalsekreterare avgår

• 5 juni 2021. De elva länsföreningar som först stått bakom Per Klingbjer och sedan Jonas Paulsson ger inte upp. På morgonen samma dag som årsstämman ska genomföras avslöjar Svensk Jakt att de elva, som innehar majoriteten av ombuden, med ett golvförslag ska föra fram styrelseledamoten Peter Eriksson, Jämtland, som ny ordförande.

Ny kandidat till ordförandeposten

• 5 juni 2021. Under en synnerligen stormig digital årsstämma, unik i Jägareförbundets historia, väljs Peter Eriksson med 27 röster mot 22 eller 52 procent mot 48 till ny ordförande i Svenska Jägareförbundet.

Peter Eriksson ny ordförande i Svenska Jägareförbundet

• 5 juni 2021. Under valen som följer till styrelse och valberedning vidgar sig sprickan i mellan de två lägren i Jägareförbundet, med elva länsföreningar på vardera sida. Den majoritet som valde Peter Eriksson visar ingen kompromissvilja då man avvisar förslagen att välja in Henry Sténson och Birgitta Isaksson, Norrbotten, i styrelsen, och i stället röstar in sina egna kandidater. På liknande sätt bestämmer man också valberedningens sammansättning.

Sténson lämnade förbundsstyrelsen

Historisk årsstämma: Jägareförbundet djupt splittrat

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev