Mycket pekar nu på att utredningsordförande Eric M Runesson kommer föreslå att alla samebyar ska ha ensamrätt att upplåta jakten i fjällen. Foto: Kjell-Erik Moseid & Lars-Henrik Andersson

Utredning överväger ge alla samebyar ensamrätt att upplåta jakten i fjällen

Renmarkskommittén ska följa principerna i Girjasdomen. En dom som gav Girjas sameby ensamrätt att upplåta jakten och fisket inom sitt byområde. Nu pekar mycket på att utredningens ordförande Eric M Runesson kommer föreslå att samma princip ska gälla för all statlig mark ovan odlingsgränsen. Dessutom pekas flera olika handlingslinjer ut i en intern promemoria.

Den så kallade Renmarkskommittén ska utreda en ny rennäringslag och i ett delbetänkande bedöma inom vilka delar av statligt ägd mark som samebyar i förhållande till staten genom urminnes hävd har ensamrätt att upplåta småviltsjakt och fiske.

Vem ska få jaga i Norrland – berörda politiker säger nej till samisk ensamrätt

Som utgångspunkt har utredarna att förhålla sig till Girjasdomen och de kriterier som lades fast där.

 

Historisk sammanställning

Ordförande i kommittén, Eric M Runesson, har nu gjort en historisk sammanställning och slår fast följande, enligt källor som Svensk Jakt varit i kontakt med:

• Att det sedan lång tid funnits samer i det landområde som kom att kallas Lappland.

• När nybyggarna kom till Lappland var det redan bebott av samer som försörjde sig på renskötsel, jakt och fiske.

Jägareförbundet varnar när jakten i norr utreds: ”Inte rättssäkert”

Den tidsperiod som han tittat på är 1500 till 1750 och hänvisar till Girjasdomen och de historiebeskrivningar den grundar sig på: ”När det gäller befolkningen i Lappland i stort bestod den i slutet av 1500-talet av allt att döma enbart av samer. Det finns ingen anledning att anta att det förhöll sig annorlunda på det aktuella området. ”

 

Hänvisar till Girjasdomen

När det gäller frågan om det fanns andra människor i området, som inte var samer, som kunde tänkas också ha upparbetat en ensamrätt till jakten och fisket, hänvisar utredningen igen till Girjasdomen:

”Det finns därför inte anledning att räkna med att vare sig nybyggen eller skattläggningar gav upphov till någon beaktansvärd konkurrerande markanvändning på området före mitten av 1700-talet. Tvärtom får den samiska jakt-och fiskeutövningen antas ha varit den helt dominerande på området.”

Hård jägarkritik mot regeringens utredningsdirektiv

Svensk Jakt har kommit över en promemoria från Renmarkskommittén där man går igenom möjliga handlingslinjer. En av handlingslinjerna beskriver vad som kan hända om ingenting görs i fjälljaktsfrågan, alltså att kommittén inte föreslår förändringar eller att föreslagna förändringar inte genomförs:

”Övriga samebyar har att gå till domstol om de vill hävda ensamrätt till upplåtelse.”

All jakt i stora delar av Norrland hotad – Jägareförbundet slår larm

Om kommittén däremot kommer fram till att andra samebyar har samma rätt som Girjas att ensam få upplåta jakten, och att det fastställs i en lag, så kan följande hända:

”Innebörden är att berörda samebyar inte behöver gå till domstol för att få sin rätt fastställd. I stället erkänner lagstiftaren rätten genom ändring av lag. Med denna handlingslinje som utgångspunkt kan flera andra handlingslinjer övervägas.”

 

Bland annat dessa:

• Statlig subventionering i syfte att tillgängliggöra jakt och fiske för allmänheten samtidigt som samebyn ges marknadsmässig ersättning för sina upplåtelser.

• Allmänna åtgärder för att samebyarna ska kunna sluta lokala överenskommelser, till exempel mellan samebyn och lokala jakt- och fiskeintressenter, för att tillförsäkra personer utanför samebyarna möjlighet att jaga och fiska till rimliga villkor.

• Genom en lag skapa en särskild struktur för samverkansavtal som kan tecknas på frivillig grund mellan en eller flera samebyar, och en eller flera lokalavdelningar för en eller flera jägarorganisationer.

• Kommittén tar fram ett ”modellavtal” som staten kan teckna med de samebyar som bedöms ha en ensamrätt till upplåtelse av jakt och fiske. Huvuddrag i avtalet kan till exempel vara att staten hanterar den praktiska förvaltningen kring upplåtelser av jakt och fiske på mark under statens omedelbara disposition inom samebyarnas områden.

• En bestämmelse införs som ger regeringen utrymme att förordna om att inskränka jakt- och fiskerätten inom en sameby genom expropriation/inlösen.

• I lagstiftningen införs ett utrymme för expropriation/inlösen. Detta utrymme ska dock inte kunna användas direkt. Det ska i stället förutsätta att vissa förutsättningar är uppfyllda. Ett sådant förhållande kan vara att samebyn upplåter jakt eller fiske i så begränsad omfattning eller till sådana villkor att allmänhetens möjligheter att jaga eller fiska kraftigt begränsas.

Rädsla bland fjälljägare – fick egen sittning med renmarkskommittén

– Först lägger vi fram information för parlamentarikerna i kommittén, sedan kommer det utkristallisera sig ett antal möjliga handlingslinjer, alltså hur vi hanterar de olika intressena och behoven som vi kartlagt. Sedan anvisar parlamentarikerna en handlingslinje som vi går vidare med och det är den brytningspunkten vi nu är inne i; att lägga fram fler och fler promemorior som ska ge en klarare bild, sa Eric M Runesson när Svensk Jakt intervjuade honom i samband med Renmarkskommitténs besök i Kiruna den 7 februari.

S-minister svarar inte på fråga om fjälljaktsutredningen

Han tycker kommittén ligger bra till tidsmässigt. I mitten av november ska delbetänkandet vara klart och överlämnas till regeringen.

– Vad vi hittills kommit fram till kan jag inte säga, det ska parlamentarikerna få veta först, säger Eric M Runesson.

 

Läs Svensk Jakts artiklar om utredningen av Rennäringslagen

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev