Vem ska få jaga på statens mark på renbetesfjällen i Jämtland och ovanför lappmarksgränsen i Västerbotten och Norrbotten när renskötsel är tillåten där? Svensk Jakt har frågat 22 berörda riksdagspolitiker. Foto: Mostphotos

Vem ska få jaga i Norrland – berörda politiker säger nej till samisk ensamrätt

Jägareförbundet varnar för att all jakt är hotad på statens mark i renskötselområdet, detta efter att rennäringslagen ses över i en statlig utredning.
Svensk Jakt har frågat samtliga 22 riksdagsledamöter från de tre nordligaste länen hur de ser på utredningens direktiv och om de anser att samerna ska ha ensamrätt att upplåta jakt och fiske på statens mark.

Nyligen gick startskottet för den utredning som ska se över rennäringslagen och samernas rätt till jakt och fiske. En utredning som redan mötts av stark kritik.
Jägareförbundet varnar för att all jakt nu är hotad på statens mark på renbetesfjällen i Jämtland och ovanför lappmarksgränsen i Västerbotten och Norrbotten när renskötsel är tillåten där.

All jakt i stora delar av Norrland hotad – Jägareförbundet slår larm

Dessutom riktas kritik mot att utredningen inte fått några direktiv om att ta hänsyn till lokalbefolkning, jägare, turism och näringsliv. Detta trots att en majoritet i riksdagen vill att utredningen även väver in dessa intressegrupper i arbetet med att utforma en ny rennäringslag och i arbetet med att ta reda på i vilka områden samebyarna har ensamrätt till jakten och fisket.

Minister ställs mot väggen om Girjasutredningen

Vad tycker då våra folkvalda om utredningen och dess direktiv? Svensk Jakt ställde frågan till samtliga riksdagsledamöter i berörda fjällän, det vill säga Norrbotten, Västerbotten och Jämtland.

Vi fick svar från 19 av 22 riksdagsledamöter. Miljöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har inga riksdagsledamöter från något av dessa län.

Noterbart i enkätsvaren är att Socialdemokraterna inte tycker att samerna ska ha ensamrätt att upplåta jakt och fiske på statens mark ovan lappmarksgränsen och på åretruntmarkerna.

 

Svensk Jakts tre frågor

1) Anser du att samerna ska ha ensamrätt att upplåta jakt och fiske på statens mark ovan lappmarksgränsen och på åretruntmarkerna?

2) Vad tycker du om kommittédirektiven till utredningen En ny renskötsellagstiftning – det samiska folkets rätt till renskötsel, jakt och fiske?

3) Utöver samers rätt ska utredningen ta hänsyn till lokalbefolkningens och övriga svenskars tradition, intresse och behov att jaga och fiska. Det tycker riksdagen som riktat ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om kompletterande direktiv för utredningen. Kommer du verka för att detta tillkännagivande blir verklighet?

 

Politikernas svar

Isak From (S).

Gemensamt svar från Socialdemo-kraterna genom Isak From. Totalt tio S-ledamöter. Dessa är Ida Karkiainen, Fredrik Sammeli Lundh, Linus Sköld, Emilia Töyrä, Isak From, Åsa Karlsson, Björn Wiechel, Helén Pettersson, Kalle Olssson samt Anna-Caren Sätherberg.

1) – Nej.

2) – Högsta domstolen kom fram till att Girjas sameby inom sitt byområde på statens mark ovanför odlingsgränsen har en ensamrätt i förhållande till staten att upplåta jakt och fiske, trots att rennäringslagen inte ger samebyn någon sådan rätt. Utredningen har tillkommit utifrån Girjasdomens prejudikat som ensidigt ger Girjas ensamrätt. Den tillsatta kommittén ska bland annat analysera det samiska folkets rätt till jakt och fiske, för de samer som i dag är medlemmar i samebyar som för dem som inte är det.
Många har efterfrågat varför lokalbefolkningen inte nämns. Vi socialdemokrater menar att annan relevant lagstiftning som jaktlagen och den grundlagsskyddade äganderätten och den av den socialdemokratiskt ledda regeringen implementerade ändringen i rennäringsförordningens tredje paragraf, som ändrades 2017, täcker lokalbefolkningens självklara rätt till jakt och fiske. Genom den ändringen fick vi en bättre ordning på fjälljakten.
Sedan 2017 har svenskar och jägare som är bosatta i Sverige företräde till småviltsjakt på statlig mark ovanför odlingsgränsen i Norrbottens och Västerbottens län och på renbetesfjällen i Jämtlands län. Det avser vi socialdemokrater att vi ska bibehålla. För oss var det viktigt att vi fick till en politiskt sammansatt kommitté med alla riksdagens partier som utreder och lämnar förslag på en moderniserad rennäringslag. Frågorna är svåra och berör många motstående intressen därför att lagstiftningen på området är gammal och har ur många aspekter behov att uppdateras.
Ska rennäringslagen ändras är det viktig att de eventuella ändringarna görs med bred politisk majoritet.

3) – Vi menar att den politiskt sammansatta kommittén har alla möjligheter att lyfta relevanta frågor så att utredningen belyser lokalbefolkning och alla svenskars självklara rätt och intresse och tillgång till jakt och fiske på statens marker.

 

Linda Modig (C).

Gemensamt svar från Centerpartiet genom Linda Modig. Totalt tre ledamöter. Dessa är: Per Åsling, Helena Lindahl samt Linda Modig.

1) – Nej, inte med automatik. Girjasdomens prejudikatvärde måste värderas i varje enskilt fall.

2–3) – Vi tycker att de haltar betänkligt och bäddar för en höjd konfliktnivå. Därför initierade vi tillkännagivandet i Miljö- och jordbruksutskottet, som vi givetvis avser följa upp i kommitténs arbete.

 

Eric Palmqvist (SD)

Eric Palmqvist (SD).

1) – Nej.

2) – Jag har inte tagit del av kommittédirektiven i sin helhet, men reagerar på att de tycks vara väldigt smalt avgränsade. Exempelvis att ett av direktiven syftar till att ta reda på inom vilka områden samebyar ska kunna ges ensamrätt till småviltsjakt snarare än om det är rimligt att en grupp medborgare baserat enkom på etnicitet och profession ska åtnjuta sådana privilegier. Samt att utredningen är låst till slutsatserna i Girjasdomen. Jag menar att det borde vara tydligt uttryckt i utredningsdirektiven att söka balans mellan olika berörda grupper.

3) – Ja, tveklöst.

 

Cassandra Sundin (SD).

Cassandra Sundin (SD)

1) – Nej, det finns flertalet intressen att ta i beaktning i frågan.

2) – Kommittédirektiven till utredningen är väldigt stramt hållna. Kommittén är relativt låst i sitt arbete då det ska utgå från Högsta domstolens ställningstagande i Girjasdomen.
Den del av uppdraget som handlar om att utreda inom vilka delar av statligt ägd mark som samebyar har ensamrätt i förhållande till staten att upplåta småviltsjakt och fiske, och om denna ensamrätt omfattar jakt på annat vilt än småvilt, ska redovisas i ett delbetänkande senast 21 november 2021.

3) – Jag inväntar delbetänkandet innan vidare kommentarer.

 

Birger Lahti (V).

Birger Lahti (V).

Birger Lahti (V)

1) – Nej.

2) – Finns väl en anledning varför utredningen tillsatts. Vad gäller direktiven så är det viktigt att få till en renskötsellagstiftning som bättre är anpassad till dagens förutsättningar.

3) – Den parlamentariska kommitté, som ska jobba med frågan i fyra års tid, förutsätter jag tar i beaktande lokalbefolkning och andra berördas intressen och behov så att konflikter och spänningar undviks.

 

Gudrun Nordborg (V).

Gudrun Nordborg (V)

1) – Det korta svaret: Nej. Ett längre och mer nyanserat: Vänsterpartiet anser att det är bra att en lång tvist äntligen är avgjord och att det kommit en tydlig dom. För att undvika ytterligare rättsliga tvister och för att stärka förutsättningarna för olika samiska näringar behöver den svenska politiken förändras på en rad områden.
Givetvis får inte ortsbefolkningen inom de områden som berörs av renbetet känna sig åsidosatt och kränkt genom de lösningar som ska garantera renskötande samers rättigheter. Icke renskötande samers rättigheter som urfolk måste också tillgodoses. Samförstånd och samråd måste därför utgöra grunden för vägen framåt.

2) – Vi vill ha en utredning som ska presentera förslag för en samlad samepolitik. Det är inte minst mycket angeläget att minska de spänningar och konflikter som finns mellan det samiska folket och andra berörda. Därför behöver en samlad samepolitik ta i beaktande hur olika intressen ska tas tillvara.
Vi bevakar utredningen av rennäringslagen och kommer i sedvanlig ordning att ta ställning till eventuella förslag när de presenteras av regeringen.

3) – Den parlamentariska kommittén ska jobba med frågan i fyra år. Jag förutsätter att deras ambition är att beakta alla berördas intressen och behov så att konflikter och spänningar undviks i största möjliga utsträckning.

 

Saila Quicklund (M).

Saila Quicklund (M)

1) – Nej.

2) – Moderaterna menar att fjälljakten ska vara tillgänglig för alla svenska jägare på lika villkor. Därför är det i grunden bra att en utredning görs. Men direktiven borde kompletteras med att utredningen ska ta hänsyn till lokalbefolkningens och andra svenskars intresse för att jaga och fiska – i enlighet med riksdagens tillkännagivande.

3) – Moderaterna stod bakom tillkännagivandet.

 

Avstår att svara: Mattias Karlsson (M). Han skriver i ett mejlsvar till Svensk Jakt: ”Med respekt för att jag sitter som ledamot i utredningen om en ny renskötsellagstiftning, så avstår jag från att svara på dessa frågor. Tycker dock att era frågeställningar är relevanta och viktiga.”

 

Ledamöter som trots påminnelse inte svarat: Elisabeth Björnsdotter Rahm (M), Edward Riedel (M) och Jonas Andersson (SD).

 

Text & enkät: Lars-Henrik Andersson & Olle Olsson

Fakta

Sveriges riksdag utgörs av totalt 349 ledamöter. 22 av dessa representerar valkretsarna Norrbotten, Västerbotten och Jämtland.

Norrbotten
Ida Karkiainen (S)
Mattias Karlsson (M)
Birger Lahti (V)
Fredrik Lundh Sammeli (S)
Linda Modig (C)
Eric Palmqvist (SD)
Linus Sköld (S)
Emilia Töyrä (S)

Västerbotten
Jonas Andersson (SD)
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Isak From (S)
Åsa Karlsson (S)
Helena Lindahl (C)
Gudrun Nordborg (V)
Helén Pettersson (S)
Edward Riedl (M)
Björn Wiechel (S)

Jämtland
Kalle Olsson (S)
Saila Quicklund (M)
Cassandra Sundin (SD)
Anna-Caren Sätherberg (S)
Per Åsling (C)

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev