Just nu utreds rennäringslagstiftningen. Utredningen ska bland annat ange inom vilka områden som samebyar ska ha ensamrätt till jakt och fiske. Det handlar om cirka 47 procent av Sveriges yta. Foto: Lars-Henrik Andersson & Kjell-Erik Moseid

Regeringen justerar fjälldirektiv – oppositionen fortsatt kritisk

S-regeringen kan komma att gå riksdagen till mötes och planerar därför att bredda direktiven till utredningen om rätten till jakt och fiske på statens marker i norr.
Men de föreslagna direktiven är inte tydliga nog, anser Kjell-Arne Ottosson (KD).

Eric M Runesson. Foto: Högsta domstolen

Frågan om rätten att upplåta jakten på statens mark på renbetesfjällen i Jämtland och ovanför lappmarksgränsen i Västerbotten och Norrbotten när renskötsel är tillåten där utreds av Renmarkskommittén och dess ordförande Eric M Runesson.

 

Nästan halva landet

Det handlar om cirka 47 procent av Sveriges yta och ända sedan utredningen drogs igång har kritiken varit hård från lokalbefolkning, Jägareförbundet och politiker.

Kritiken handlar dels om utredningsdirektiven, som anses vara snäva och exkluderande, dels om att tidsperioden för utredningen är för kort.

Vill se fler röster i utredningen om en ny renskötsellag

I juni förra året röstade en majoritet i riksdagen fram ett tillkännagivade till regeringen som syftade till att direktiven ska kompletteras och att utredningstiden förlängas.

– Vi vill att utredningen tar fram förslag som tar hänsyn till samers rätt men också beaktar lokalbefolkningens och övriga svenskars tradition, intresse och behov av att jaga och fiska på det sätt som skett under lång tid. Vi vill även att det sker i en inkluderande dialog med berörda parter för att hitta en hållbar väg framåt, sa Kjell-Arne Ottosson (KD) i en intervju i Svensk Jakt.

 

Tillgång till jakt

Tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna anser Kristdemokraterna att direktiven inte tar tillräcklig hänsyn till alla som är berörda av frågan. De fyra partierna som röstade för ett tillkännagivande anser även att möjligheten för övriga jägare i Sverige som önskar åka till fjällen för att jaga ripa borde vara en del av utredningens arbete.

Utredning överväger ge alla samebyar ensamrätt att upplåta jakten i fjällen

Nu, nästan elva månader senare, tycks S-regeringen åtminstone delvis ha lyssnat till riksdagens tillkännagivande.

Vem ska få jaga i Norrland – berörda politiker säger nej till samisk ensamrätt

I ett utkast till kommittédirektiv framhåller regeringen att direktiven”bör kompletteras på det sätt som riksdagen tillkännagivit”.

 

I utkastet står att Renmarkskommittén ska:

• Under sitt arbete med att ta fram sina förslag ta hänsyn, förutom till samernas rättigheter, även till den övriga lokalbefolkningens, däribland den nationella minoriteten tornedalingar, och övriga invånares kultur, traditioner, intressen och behov av att kunna jaga och fiska samt till annan näringsverksamhet såsom skogsbruk och turism.

 

Renmarkskommittén ska också:

• Föreslå en ändamålsenlig beslutsordning för ärenden om försäljning av statens mark ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen.

• Föreslå de grunder på vilka eventuella upplåtelser och försäljning av statens mark ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen ska ske.

• Lämna nödvändiga författningsförslag eller förslag till andra åtgärder som kan föranledas av tilläggsdirektiven.

Samebyar kan få rätt att upplåta älgjakten på statens mark

Den 12 maj ska förslagen till tilläggsdirektiv konsulteras med Sametinget.

Regeringen skriver i sin inbjudan att man ”har riksdagens tillkännagivande att förhålla sig till och handlingsutrymmet är därför till viss del begränsat”.

 

Kritik från oppositionen

Kjell-Arne Ottosson (KD).

Men redan nu finns kritik mot förslagen på de nya kommittédirektiven. Enligt Kjell-Arne Ottosson (KD) stämmer de inte överens med besluten i riksdagens tillkännagivande.

– I stället för att utreda ”lokalbefolkningens och övriga boende i Sveriges rätt” lyfter man fram olika gruppers behov, vilket är något helt annat än det tillkännagivandet tar upp. En behovsanalys är redan gjord och därför är det just övriga gruppers rättigheter som behöver ses över, vilket tillkännagivandet klart uttrycker, anser Kjell-Arne Ottosson.

– Det förefaller som att ett oavsiktligt fel infunnit sig i förslaget, genom en felaktig formulering i en svårläst text med många bisatser, fortsätter han.

 

Skriftlig fråga

Kjell-Arne Ottosson har därför lämnat in en skriftlig fråga till landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) där han frågar statsrådet om regeringen kommer ändra i utkastet så att det svarar upp mot det egentliga beslutet i riksdagens tillkännagivande?

 

Läs även:

Rennäringlagen utreds – läs samtliga artiklar på Svenskjakt.se

Förlängd utredningstid?

Renmarkskommitténs första delbetänkande ska enligt de ursprungliga direktiven komma i november i år.
Enligt regeringens nya förslag ska utredningstiden förlängas och kommitténs första delbetänkande ska därför överlämnas den 31 augusti 2023.
Utredningstiden ligger däremot fast även i det nya förslaget. Uppdraget ska slutredovisas senast den 20 maj 2025.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev