Även älgjakten kan komma att omfattas av samebyars jakträtt av urminnes hävd. Foto: Kenneth Johansson

Samebyar kan få rätt att upplåta älgjakten på statens mark

TEXTEN HAR UPPDATERATS. Samebyar kan få rätt att upplåta både småviltsjakt och älgjakt på statens mark i Lappland. Renmarkskommitténs sekretariat har i en utredning kommit fram till att jakträtt grundad på urminnes hävd inte bara kan gälla för ett viltslag.

Samebyarna ska inte bara få rätten att upplåta småviltsjakten på statens mark i Lappland.

I en promemoria som Svensk Jakt kommit över skriver Renmarkskommitténs sekretariat att samebyar förmodligen även har rätt att upplåta älgjakten:

”Någon rättsregel som anger att en jakträtt på grund av urminnes hävd skulle ta sikte på jakt efter en viss art snarare än på bruksrätten till marken som sådan har inte kunnat identifieras.”

 

Girjasdomen

I Girjasdomen prövade Högsta domstolen Girjas samebys rätt i förhållande till staten att upplåta småviltsjakt och fiske. Prövningen begränsades till småviltsjakt eftersom samebyns yrkande endast gällde den.

Men i promemorian som Renmarkskommitténs tjänstemän nu skrivit förs ett resonemang om det finns juridiska skäl att skilja mellan småviltsjakt och älgjakt.

Med andra ord – om även älgjakt omfattas av en jakträtt som en sameby fått genom urminnes hävd.

Resonemanget förs mot bakgrund av de direktiv som kommittén fått av regeringen.

Slutsatserna i promemorian är att det inte går att begränsa rätten att upplåta jakten till endast en art.

Tjänstemännen vid sekretariatet menar alltså att samebyar ur ett juridiskt perspektiv även borde ha rätt att upplåta älgjakten inom samebyns område, inte bara småviltsjakten.

 

Expertgruppen

Frågan ska inom kort diskuteras av expertgruppen i kommittén. Politikerna i kommittén har ännu inte fått ta del av promemorian. Ett mejl från sekretariatet som gått ut till expertgruppen andas en viss irritation över att innehåll i dokument läcker ut:

”Vi är väl medvetna om att det blir väldigt mycket underlag att ta in under en begränsad tid. Vi hade också hoppats kunna skicka ut dem efterhand. Eftersom andra tidiga utkast spridits och uppfattats som att de utgjort kommitténs enda fokus har vi dock bedömt att det är bättre att underlagen går ut i ett sammanhang.”

 

Alla samebyar

Förutom promemorian om älgjakten ska inkluderas i urminnes hävd har sekretariatet även skickat ut en över 200 sidor lång promemoria, skriven av sekretariatet, som slår fast att alla samebyar på statens mark i Lappland ”…på goda grunder kan göra gällande motsvarande anspråk som Girjas sameby gjort och fått framgång med i Högsta domstolen. Staten bör med andra ord räkna med att dessa samebyar skulle få framgång i en tvist mot staten om ensamrätt till småviltsjakt och fiske.”

 

Redan bebott

Redan för en månad sedan kunde Svensk Jakt avslöja att Eric M Runesson, ordförande i Renmarkskommittén, fastslagit att det sedan lång tid funnits samer i det landområde som kom att kallas Lappland.

Samt att när nybyggarna kom till Lappland var det redan bebott av samer som försörjde sig på renskötsel, jakt och fiske.

Utredning överväger ge alla samebyar ensamrätt att upplåta jakten i fjällen

Vidare förde Runesson ett resonemang i en promemoria om vad som skulle hända om kommittén kom fram till att andra samebyar har samma ensamrätt att upplåta småviltjakten som Girjas sameby:

”Innebörden är att berörda samebyar inte behöver gå till domstol för att få sin rätt fastställd. I stället erkänner lagstiftaren rätten genom ändring av lag.”

 

Tydlig slutsats

Nu har alltså det stora underlaget, som han byggde sitt resonemang på, skickats ut till expertgruppen.

I den nya drygt 200-sidiga promemorian med titeln Samebyars rätt grundad på urminnes hävd till jakt och fiske i Lappland görs en lång historiebeskrivning. Utredarens slutsats är dock tydlig:

”Bedömningen är att de enskilda samer som före mitten av 1700-talet levt i de områden i Lappland som nu står under statens omedelbara disposition ostört har upparbetat en ensamrätt till småviltsjakt och fiske, i vilken även ligger en rätt att göra upplåtelser. Dessa enskilda samers upparbetade rättigheter kan nu åberopas av samebyarna i Lappland enligt vad som följer av Girjasdomen.”

 

Inte slutliga

Vidare står att läsa:

”I det undersökta materialet har det inte gjorts någon skillnad mellan jakt efter småvilt eller efter annat vilt. Att någon sådan åtskillnad har gjorts eller bör göras har inte heller framkommit i det historiska materialet.”

Renmarkskommitténs sekretariat slår även fast ”…att en jakträtt upparbetad av urminnes hävd inte är beroende av fauna utan innefattar allt vilt.”

Nu ska expertgruppen få komma med synpunkter på innehållet i dessa två PM, som inte är ”slutliga produkter”, som sekretariatet uttrycker det.

Fotnot: 20220315 Uppdaterades brödtextens inledning med en ändring till att upplåtelsen handlar om statens mark i Lappland, inte enbart ovan odlingsgränsen.

 

Rennäringslagen utreds

Läs Svensk Jakts samtliga artiklar

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev