I flera motioner understryker moderata riksdagsledamöter att vargstammen måste minska. Foto: Lars-Henrik Andersson & Olle Olsson (i hägn)

Rovdjur och vapen engagerar moderater i riksdagen

Premium

Trots att Moderaterna numera är regeringsbildande är partiets riksdagsledamöter flitiga motionsskrivare inom jaktens område. Rovdjur, vapen och skytte samt säl och skarv är det som engagerar mest.

Under riksdagens allmänna motionstid har det även lämnats in motioner med fokus på jakt. I ett antal artiklar speglar Svensk Jakt vad riksdagspolitikerna vill med jakten.

 

I flera motioner föreslår de moderata riksdagsledamöterna att vargstammen ska begränsas. Sten Bergheden beskriver i sina motioner vilka problem vargen orsakar jägare och djurägare, och vill att regeringen driver på för att vargen ska flyttas i EU:s artdirektiv. Från att klassas som strikt skyddad till förvaltningsbar.

Efter första angreppet

Bergheden föreslår att riksdagen beslutar att vargstammen ska minska till 170 djur, att talerätten i domstol, för organisationer som överklagar skydds- och licensjakter på varg ska begränsas, samt att utreda förutsättningarna för att tillåta skyddsjakt på varg efter första angreppet på hundar eller tamboskap.
I en femte motion med bäring på varg vill Sten Bergheden att regeringen ska se över om länsstyrelserna ska få föra register över misstänkta tjuvjägare, inom ramen för sitt tillsynsarbete. Som avskräckande exempel tar han sitt hemlän Västra Götaland där länsstyrelsen uppmanade allmänheten att ange personer som kunde misstänkas för tjuvjakt. Anmärkningsvärt, konstaterar motionären.

Färre vargar

Ann-Sofie Lifvenhage vill att länsstyrelserna får fria händer att besluta om licensjakt på varg efter att gynnsam bevarandestatus uppnåtts.
Erik Ottosson vill också se en minskad vargstam, i enlighet med tidigare riksdagsbeslut. Han betonar att särskilda åtgärder måste vidtas i län som är hårdast drabbade av koncentrerade vargstammar, och att länsstyrelserna får i uppdrag att besluta om skyddsjakt på oskygga vargar.

Utökad vargjakt

Lars Jonsson vill se en kraftigt utökad vargjakt. Detsamma motionerar Ann-Sofie Alm om, och partikollegan Lars Beckman uppmärksammar behovet av vargjakt i hans hemlän Gävleborg.
Alexandra Anstrell föreslår stärkt sekretess för den som ansöker om skyddsjakt, utför skyddsjakt eller licensjakt. Personliga uppgifter ska enligt förslaget beläggas med sekretess i de fall sådan önskas, skriver motionären.

Vapen och skytte

Åtta moderata motioner vill se reformer inom området vapen och skytte. Helena Storckenfeldt vill göra det möjligt att förvara vapen i annans vapenskåp, medan Lars Beckman uppmärksammar att Polisens arbete mot en ökad brottslighet där vapen används, inte får drabba legala vapenägare med omotiverade regler och byråkrati.
Vapens lämplighet för ändamålet ska bestämmas av Naturvårdsverket, och Polismyndigheten ska inte kunna överpröva det genom att hänvisa till vapnets utseende, skriver Marléne Lund Kopparklint i en motion.
Lund Kopparklint vill se flera åtgärder för att värna landets skjutbanor. Till exempel vill hon flytta ansvaret för tillsyn av banorna från Polisen, och hon anser det är orimligt att skjutbanor läggs ner eller begränsas i användning av nyinflyttade klagande grannar.

Aktuell blyfråga

Tillsammans med Sten Bergheden motionerar Marléne Lund Kopparklint i ett rykande aktuellt ämne, då man vill att regeringen ser över konflikterna mellan svensk lagstiftning och EU-rätt, vad gäller den så kallade oskuldspresumtionen.
Den omvända bevisbörda som EU vill införa, då jägare som befinner sig inom 100 meter från en våtmark med blyhagelpatroner i fickan måste kunna bevisa att de inte ska användas vid jakt i våtmarken, strider mot våra grundläggande rättsliga principer, skriver motionärerna.

Underlätta för samlare

Lund Kopparklint och Bergheden vill också att riksdagen tar initiativ till att regelverket kring vapensamlande ses över, då det är ett viktigt kulturellt arbete som inte ska tyngas av onödiga regler och byråkrati.
Sten Bergheden fortsätter på egen hand med att föreslå en utredning om vad som kan göras för att landets jägare och sportskyttar mer konkret kan ingå i totalförsvaret. Vidare anser han att Sverige inte ska införa ytterligare restriktioner vad gäller användande av bly i ammunition.

Att skarvarna måste bli färre är de flera M-märkta riksdagsledamöter ense om. Foto: Jan Henricson

Skarv och säl

I flera enskilda motioner belyser moderata riksdagsledamöter problemen mellanskarven orsakar. Viktor Wärnick och John E Weinerhall vill se en allmän jakt på skarv, tillsammans med åtgärder för att begränsa fåglarnas häckningsframgångar.
I en omfattande motion med förslag för ett hållbart yrkesfiske föreslår Johan Hultberg utökad jakt på både skarv och säl. Till exempel vill han att det ska bli tillåtet med jakt på arterna även under fredningstid, inom fiskeområden.

Rimligt med skarv

Ett antal motionärer med Josefin Malmqvist i spetsen vill se licensjakt på skarv, samt att regeringen påverkar EU för att införa allmän jakt på skarv.
Alexandra Anstrell vill att Sverige driver på för att EU ska upphäva förbudet mot handel med sälprodukter.
Anna af Sillén och Ann-Sofie Lifvenhage tar situationen längs den sörmländska kusten som utgångspunkt när man beskriver problemen som skarven orsakar och behovet av åtgärder för att minska antalet fåglar till en rimlig nivå.

I den moderata motionsfloden föreslås att Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag ska återställas. Foto: Martin Källberg

Allmänt uppdrag

Erik Ottosson och Sten Bergheden pekar båda på behovet av att inrätta en ny myndighet för jakt- och viltförvaltningsfrågor. Den sistnämnde vill se en sådan lokaliserad till Skaraborg.
Bergheden vill också att regeringen överväger att återställa Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag såsom det fungerade innan den förra regeringens förändring, då man utsatte delar av uppdraget för offentlig upphandling.
Erik Ottosson anser att fällor och åtelkameror ska kunna märkas med endast Naturvårdsverkets jägar-id för att uppfylla kravet på att sådana ska vara försedda med kontaktuppgifter.

Trafikverket bör få i uppdrag att se över reglerna för skyltning vid väg, med syftet att rädda livet på jakthundar, skriver moderaten Erik Ottosson i en motion. Foto: Lars-Henrik Andersson

Skyltning längs vägar

Ändra reglerna för skyltning längs de statliga vägarna för att därigenom öka skyddet för våra jakthundar. Det skriver Erik Ottosson i en motion där han belyser vilka risker hundarna utsätts för.
Skyltar med budskap som Jakthund på väg är inte förenliga med reglerna som finns för skyltning och sådana riskerar att tas omhand och slängas av ansvarig vägvakt.
Att sådana skyltar tillåts, i kombination med blinkande ljus, kan rädda livet på många jakthundar, skriver motionären som föreslår att regeringen ska ge Trafikverket i uppdrag att se över regelverket.

Ökat inflytande

Mats Green vill ge länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer ökad beslutanderätt, genom att låta dem utgöra den högsta beslutande nivån för all viltförvaltning.
Han vill också se en återgång till tidigare sammansättning av delegationerna och därigenom undanröja att ”det så kallade miljö- och naturintresset” har dubbelt så stort inflytande som jägarintresset i delegationerna.
Ann-Sofie Lifvenhage och Anna af Sillén föreslår att man ska se över om det går att besluta om minsta antal för att säkra gynnsam bevarandestatus för arter som skadar lantbruk och fiskerinäring, och tillåta jakt på överskjutande antal djur.

 

Läs om de övriga partierna här

Sverigedemokraterna: Regionalt jaktbestämmande och tak för vargstammen

Miljöpartiet: Fler viltarter i naturen

Socialdemokraterna: Ändra älgförvaltningen och sänk vargstammen

Liberalerna: Vill se ny modell vid rovdjursskador

Centerpartiet: Utred jaktlagen och sänk vargstammen

Kristdemokraterna: Jakt med harpun bland KD:s motioner

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev