fredag 14 juni

Opinion

Regeringen och Sverigedemokraterna ska återkomma med förslag om lättnader i regelverket som underlättar för legala vapenägare, skriver tre tunga företrädare för M, KD och SD i debattartikeln. Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Debatt: ”Lagen ska inte ställa onödiga krav på legala vapenägare”

Nyligen lämnade 2022 års vapenutredning sitt betänkande. I den omfattande utredningen föreslås flera lättnader för legala vapenägare. Den innehåller också förslag som kan uppfattas som alltför ingripande. Nu fortsätter vårt arbete med att förenkla reglerna, och vi är fast beslutna att ta fram förslag som förbättrar villkoren för legala vapenägare. Det skriver justitieminister Gunnar Strömmer (M), landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) och Adam Marttinen (SD), ledamot i justitieutskottet. 

Regeringen och Sverigedemokraterna har under flera år arbetat målmedvetet för att förenkla för jägare, sportskyttar och andra legala vapeninnehavare.

Vi är i Tidöavtalet överens om förenklade regler för legala vapenägare och har riktat flera tillkännagivanden i riksdagen mot den föregående regeringen. Dessa ståndpunkter står fast.

Skapa lättnader

Därför gav vi vapenutredningen tilläggsdirektiv som baserades på de senaste årens tillkännagivanden från riksdagen på vapenområdet. Syftet var att skapa lättnader för legala vapenägare utan att göra avkall på grundläggande krav om säkerhet vid hantering av vapen.

I maj i år redovisade utredningen sina förslag. Bland dessa återfinns förslag på ett antal lättnader för legala vapeninnehavare, till exempel:

• En utökad vapengarderob för jakt.

• Utökade möjligheter för ungdomar att få tillstånd att inneha vapen.

• Införande av EU:s förenklade införselförfarande för sportskyttar.

• En möjlighet att behålla ljuddämpare efter överlåtelse av vapnet.

• Lättnader i förvaringskraven.

• Ett flertal nya brottsrubriceringar för att tydligare skilja på sådana överträdelser som typiskt sett begås av legala vapeninnehavare och andra brott mot vapenlagen.

Styr inte utredning 

Utredningar är självständiga. Regeringen varken kan eller ska detaljstyra hur de arbetar. Därför innehåller utredningen även förslag som innebär skärpningar i förhållande till dagens regler. Till exempel att det i vapenlagen ska tas in ett uttryckligt förbud mot innehav av vissa typer av halvautomatiska gevär för jakt.

Utredningen bedömer också att vissa lättnader i lagstiftningen som har efterfrågats av jägare och sportskyttar inte ska införas. Exempelvis föreslås att femårstillstånden ska vara kvar för skjutningsändamål.

Andra vägval

I vissa delar lämnas alternativa förslag till de förslag som utredningen ställer sig bakom, vilket gör att beredningsunderlaget är omfattande och möjliggör för samarbetspartierna att göra andra vägval än de som utredningen har gjort.

Samarbetspartiernas positioner i vapenfrågor är väl kända och har inte ändrats. Vi är fast beslutna om att gå vidare med förslag som underlättar för legala vapenägare, samtidigt som reglerna utformas så att de på ett ändamålsenligt sätt motverkar förekomsten av illegala vapen. 

Viktig remissrunda

Nu fortsätter arbetet med att förenkla reglerna för legala vapenägare.

Nästa steg blir att inom kort skicka förslagen på remiss till ett mycket stort antal remissinstanser, däribland ett flertal organisationer för jakt och sportskytte. 

Detta innebär inte att vi tagit ställning till förslagen. En självständig utrednings slutsatser är alltså inte samma sak som samarbetspartiernas slutliga ställningstagande.

Tvärtom är remitteringen en viktig möjlighet för berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter att lämna synpunkter så att regeringen kan analysera utredningens förslag efter de välgrundade synpunkter som inkommer. Så fungerar allt lagstiftningsarbete.

Förenklat regelverk

Det är många som berörs av utredningens förslag och debatten kring dessa visar på ett stort engagemang i frågorna. Det bådar gott inför den kommande remissbehandlingen.

Men den debatt som nu förs rör alltså utredningens slutsatser – inte samarbetspartiernas slutliga ställningstaganden i dessa viktiga frågor. 

Regeringen och Sverigedemokraterna kommer att återkomma längre fram med förslag på förenklade regelverk som underlättar för legala vapenägare. 

Delta i debatten

  • Skriv en debattartikel – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
    debatt@svenskjakt.se
  • Du måste bifoga dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer. Detta eftersom redaktionen måste veta vem du är (kontaktuppgifter publiceras inte).
  • Skribenter som skriver under med sitt riktiga namn prioriteras.
  • Om du önskar skriva under signatur ska det tydligt framgå. Du får inte använda en signatur som är ett riktigt personnamn, men som du inte själv heter.
  • Flera införanden av samma debattör i samma ämne är aktuella om det tillförs nya fakta eller argument i texten.
  • Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.