Vapenutredningens förslag innebär få lättnader för jägare och sportskyttar. I stället skärps reglerna på flera områden. Jägareförbundets förbundsjurist Ola Wälimaa anser att utredaren inte lyckats fullgöra sitt uppdrag. Foto: Lars-Henrik Andersson & Jan Henricson

Polisens inflytande ökar – skärpta regler för vapenägare i utredning

I vapenutredningen finns flera positiva förslag som efterfrågats av jägare och sportskyttar men med förslagen följer nästan alltid ett men, som innebär att Polismyndighetens inflytande ökar med tillståndskrav och möjlighet att utfärda föreskrifter. Enligt Svenska Jägareförbundets förbundsjurist Ola Wälimaa har utredaren misslyckats med att åstadkomma det som bär utredningens namn – En ändamålsenlig vapenlagstiftning.

När vapenutredningen sjösattes föreslog Jägareförbundet att man tillsammans med skytteorganisationer skulle delta med en expert. Det tyckte inte regeringen var en bra idé utan förordade en grupp med poliser, åklagare och jurister från justitiedepartementet. Utöver det en parlamentarisk referensgrupp med riksdagspolitiker.

Resultatet har blivit en utredning med förslag som på alla punkter tillfredsställer myndigheterna, medan användarna får få eller inga lättnader i sitt vapeninnehav.

I flera fall skärps i stället regelverket, något som går på tvärs med den mängd av tillkännagivanden med förslag om lättnader för vapenägare, som lämnades av företrädare för regeringspartierna under åren i opposition.

Få förenklingar

Förbundsjurist Ola Wälimaa.

Svenska Jägareförbundets förbundsjurist och vapenexpert Ola Wälimaa har ägnat de senaste dagarna åt att plöja den 1 300 sidor långa utredningen, och han är inte nådig när han nu kommenterar den för första gången.

– Utredningen innehåller flera nya skärpningar av lagstiftningen. Bland annat med upphöjande av Polismyndighetens kritiserade allmänna råd till lag eller förordning. Samtidigt innehåller den väldigt få förenklingar för vapeninnehavarna. Utredningens huvuduppdrag, att föreslå en vapenlagstiftning ”som inte i onödan försvårar för legala vapeninnehavare som jägare och sportskyttar” kan därmed inte i närheten påstås vara fullgjort, säger Ola Wälimaa till Svensk Jakt.

Ola Wälimaa lyfter några särskilt viktiga punkter som behöver förändras jämfört med utredningens förslag, och där Jägareförbundets inställning är klar.

Vapengarderoben

– Utredaren föreslår att den behovsprövning som sker i dag för vapen nummer 5 och 6 inom garderoben ska överföras till vapen 7 och 8, och dessutom skärpas i förhållande till dagens krav. Kravet på motivering leder endast till onödig administration, utan någon samhällsnytta, säger Ola Wälimaa och fortsätter:

– Dessutom avser Polismyndigheten att tolka behovskravet mycket snävt. Man anser att i det fall ett visst vapen kan användas för en viss typ av jakt, kan inget annat vapen behövas för annan jakt inom samma vapenklass. Detta redovisas också av utredaren. Totalt kommer endast sex skjutvapen någonsin att kunna beviljas eftersom det endast finns fyra kulvapenklasser, hagelgevär samt kombinationsgevär. Detta är tydligen Polismyndighetens plan för att begränsa jägarnas vapeninnehav, säger Ola Wälimaa.

Femårslicenserna

– Som utredningen noterat så påverkar femårslicenser främst sportskyttar, men även hela jägarkåren på grund av att dessa ärenden tar oproportionerligt lång tid att handlägga. Utöver det finns det ett antal tusen jägare som innehar enhandsvapen för jakt som också omfattas, säger Ola Wälimaa.

Enligt hans och Jägareförbundets uppfattning är det Polismyndighetens tillämpning av regelverket som lett till senare års långa handläggningstider av vapenlicenser.

Regeringen och riksdagen slog så sent som 2023 fast att EU:s vapendirektiv inte kräver femårslicenser, utan att Sveriges system med möjlighet att återkalla tillstånd när som helst är tillräckligt.

Foto: Jan Henricson

– Förbundet anser därför att det är dags att ta bort femårstillstånden för samtliga vapentyper då de inte har någon samhällsnytta utan endast medför onödig administration, säger Ola Wälimaa. Det alternativa förslag som utredaren redovisar är i princip samma sak som femårslicenser, eftersom man blir av med sina licenser efter fem år om man inte visar att man behöver dem. Enda skillnaden är att man inte kan straffas om man glömt förnya tillståndet.

EU:s skjutvapenpass

Enligt utredningen ska EU:s förenklade införselförfarande av vapen med det så kallade vapenpasset gälla för sportskyttar, men inte för jägare. Ola Wälimaa anser det oacceptabelt att jägare ska diskrimineras på det sättet.

Det absurda i en sådan ordning borde vara uppenbart för alla.

Förbundsjurist Ola Wälimaa

– Det är anmärkningsvärt att Sverige väljer att inte acceptera EU-gemensamma beslut om den fria rörligheten på vapenområdet, medan man gör det på i princip alla andra områden, säger Ola Wälimaa som också noterar vilka konsekvenser EU:s pågående översyn av skjutvapenförordningen kommer att få:

– Medlemsländerna blir skyldiga att acceptera ett förenklat införselförfarande för resande från länder utanför EU. Att då ha kvar en diskriminering av EU:s jägarkår skulle innebära att det är enklare att föra in vapen till Sverige från till exempel Ryssland och Kina, än vad det är för EU-medborgare med EU:s skjutvapenpass. Det absurda i en sådan ordning borde vara uppenbart för alla.

Garderob för pipor

Jägareförbundet har tillsammans med Jägarnas riksförbund föreslagit att en så kallad pipgarderob ska införas. Utredaren avfärdar förslaget med argumentet att en sådan inte behövs, vilket visas av att få vapenägare söker tillstånd för lösa pipor.

Foto: Lars-Henrik Andersson

Ola Wälimaa anser att man kan vända på resonemanget:

– Om statistiken visar att det inte är så många som har sökt tillstånd för lösa pipor, vad är då problemet? Vi anser att en sådan garderob minskar administrationen, men framför allt möjliggör att i stället för ett komplett skjutvapen endast införskaffa en pipa med eventuellt tillhörande slutstycke.

– Det borde vara positivt även för Polismyndigheten som ju arbetar för att begränsa antalet kompletta legala skjutvapen i samhället. En pipa är ofarlig utan vapnets huvuddel. Storleken och konstruktionen på garderoben kan diskuteras men förbundet har föreslagit åtta pipor om den vanliga jaktvapengarderoben ska vara åtta skjutvapen.

Vapenförvaring

Jägareförbundet och den övriga skytterörelsen har föreslagit utredaren att vapeninnehavare ska kunna bestämma var vapnen huvudsakligen ska förvaras i enlighet med vad lagen föreskriver om hur det ska ske, det vill säga i säkerhetsskåp.

– Enligt vår mening ska det räcka med att man anmäler detta till Polismyndigheten. Polisens allmänna råd om förvaring enbart där man är mantalsskriven är inte flexibelt nog för ett modernt samhälle, säger Ola Wälimaa.

Foto: Lars-Henrik Andersson

Utredaren har tagit till sig stora delar av förslaget, men föreslår att det ska krävas polistillstånd i stället för en anmälningsskyldighet

– En sådan ordning medför endast teoretiska skillnader jämfört med dagens system där Polismyndigheten med sina allmänna råd missbrukar gällande lagstiftning, då man kräver att vapen förvaras där man är mantalsskriven. Ett system med anmälningsskyldighet, som faktisk utgör en utvidgning av dagens lagstiftning som inte alls kräver någon särskild plats för förvaringen, är tillräckligt för samhällets behov av kontroll, säger Ola Wälimaa.

Handläggningstider

Utredaren skriver att handläggningstiderna för vapenlicenser, som numera har ett snitt på 30 dagar är acceptabla. En uppfattning som Ola Wälimaa och Jägareförbundet inte delar. Man anser att vanliga vapenärenden bör kunna handläggas inom en vecka, och att tillstånd för andra vapenärenden ska kunna meddelas inom max två veckor.

– Utredaren anser också att ingen skarp tidsgräns eller några servicegarantier behöver införas, eftersom det finns krav på serviceskyldighet i förvaltningslagen. Polismyndigheten har de senaste tio åren blivit fällda av JO otaliga gånger. Att under så lång tid totalt misslyckas med sitt uppdrag är långt från acceptabelt och visar på behovet av servicegarantier. Polismyndigheten har visat att den inte bryr sig om JO:s kritik, säger Ola Wälimaa.

Tid för införande

Ola Wälimaa är också kritisk till att den nya lagstiftningen inte ska börja gälla förrän den 1 januari 2026. Han anser att den ska träda i kraft 1 januari 2025, i varje fall senast 1 juli 2025.

– Jägare och sportskyttar har väntat länge på positiva förändringar av vapenlagstiftningen. Det är anmärkningsvärt att utredningen föreslår ett så sent ikraftträdandedatum, medan man vill ha en omedelbar tillämpning av vissa regler som Polismyndigheten tycker är angelägna. Som att förbjuda och mot 80 procent av värdet lösa in de vapen byggda på AR-plattform som man nu utfärdar licenser på till jägare.

Svårbegripligt förslag

Enligt Ola Wälimaa är det föreslagna förbudet mot att jägare ska få inneha sådana vapen svårt att förstå.

– Som utredaren redovisar har Polismyndigheten redan i dag möjlighet att neka tillstånd för ett vapen om man inte anser det lämpligt för ändamålet. Men i stället för att ha utnyttjat den möjligheten försöker man få till en lag för att kunna återkalla licenser för en vapentyp som har godkänts av Naturvårdsverket och där igenom förleder jägarna, som kommer att drabbas ekonomiskt.

Magasin igen

Ola Wälimaa är också frågande till att man i det sammanhanget talar om begrepp som militära magasin, gevärsammunition och pistolammunition.

– Begreppen är helt nya i sammanhanget och inte, vilket utredaren verkar tro, självklara till sin innebörd.

– Dessa förslag, samt det utvidgade förslaget om att Polismyndigheten alltid ska kunna neka tillstånd om de tycker att ett vapen är samhällsfarligt, måste vi analysera närmare, med utgångspunkt från hur det kan påverka jägarna. Det skulle kunna drabba nödvändiga grovkalibriga studsare för jakt på större eller farligt vilt. I vilket fall är det ingen förenkling av regelverket som underlättar för jägare och skyttar, avslutar Ola Wälimaa.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev