Sven Severin och Karl Hedin vid rättegången i Västerås tingsrätt. Foto: Pia Nordlander

Försvarsadvokaten: Ingen möda har sparats för att komma åt Karl Hedin

När Karl Hedins försvarsadvokat Sven Severin håller sin plädering i Västmanlands tingsrätt går han hårt åt åklagarens bevisning. Sven Severin säger att ändamålen har fått helga medlen. Ingen möda har sparats för att komma åt Karl Hedin, hävdar advokaten.

Sven Severin beskriver utredningen som ett spaningsmord på en varg som inte fanns. En inte helt okänd professor i kriminologi har sagt att det kostat mer än ett spaningsmord på en människa.

– En död räv har skickats till Spanien. Aska från sågverksugnen har skickats till Paris för analys. Experter från utlandet och från Sverige har kallats in. Ett stort antal poliser har varit engagerade.

Leif GW Persson om Hedinfallet: Ifrågasätter objektivitet hos polis och åklagare

Enligt Severin kan tingsrätten vara övertygad om att ingen sten har lämnats orörd under utredningens gång.

– Trots det har ingen bevisning som träffar händelsen presenterats. Vad har ett diskussionsunderlag om vargpolitiken mellan två vänner för betydelse för det åklagaren påstår, att Karl Hedin har jagat varg i oktober 2018?

 

Helgat medlen

Enligt Severin har målet pågått under lång tid och inneburit ett stort lidande för hans klient.

– Ändamålet har fått helga medlen. Det har inte sparats på något för att komma åt Karl Hedin. Utredarna har haft en hypotes och försökt samla bevis för den, och bortsett från allt som talar mot denna.

Åklagare vill se Karl Hedin i fängelse

Sven Severin hävdar att Karl Hedin inte fått en opartisk utredning. Han talar om partiska tjänstemän, om uttalandet från en polis att Karl Hedin inte är någon vanlig Svensson.

Sven Severin berättar om vad som drabbade Karl Hedin när han greps. Att tillslaget var väl förberett, att man tryckte på knappen. Nationella insatsstyrkan, den främsta av polisiär kompetens, fanns plötsligt på plats i avfolkningsbygderna i Västmanland.

– Det är Sveriges antiterroriststyrka. Karl Hedin kan inte frigöra sig från tanken att tillslaget var ämnat att ske dagen efter, då han hade sin representationsjakt, för att öka förnedringen.

 

”Sagolika skäl”

Sven Severin går över till att beskriva det man menar är den felaktiga häktningen. Den som skedde på felaktigt utskrivna samtal, och där avlyssningen inte hade stöd i lagen.

Han fortsätter med att beskriva hur Karl Hedin omhäktats på samma felaktiga grunder.

– Jag vill påstå att Karl Hedin inte varit häktad på sannolika skäl, utan av åklagaren åberopade sagolika skäl.

Hedins advokater riktar misstankar mot miljöåklagare

Sven Severin fortsätter med vad som hördes av samtalet mellan Karl Hedin och hans syster. Närmast ironiskt går han igenom vilka förbehåll som ställdes av åklagaren när försvaret skulle ta del av inspelningen.

– När Lars Magnusson upptäcker att avlyssningen är felaktigt återgiven lägger han inte ner förundersökningen. Han ändrar i stället misstanken till att Karl Hedin haft för avsikt att jaga varg. Det är förvånande, säger Severin.

 

”Ett fulspel”

Vad gäller giftdelen anser Severin att det står klart att Karl Hedin blev inblandad efter att källan angett sin man och det därefter inte hände något.

– Att hon senare blev misstänkt och åtalad är ett fulspel för att i rätten få återge förhören som hölls innan hon återtog sin berättelse.

Åklagarens vittne deltar i Hedinrättegången

Sven Severin beskriver vad tingsrätten inte fått veta. Om och hur hennes berättelse har ändrats.

– Dessutom har hon framträtt inför rätten och berättat att hon tagit tillbaka vad hon sagt. Min uppfattning är att hennes trovärdighet är sådan att bevisläget inte ändrats om åklagaren fått spela upp förhören som hölls med henne.

– Enligt kammaråklagare Lars Magnusson finns det bara två val. Hon talar sant, eller hon talar falskt, och för honom är det hon säger sanningen. Försvaret påstår att sanningen är mer mångfacetterad än så.

 

Frukost och middag

Sven Severin diskuterar giftet som hans klient påstås ha lämnat över. Han underkänner beskrivningen av att giftet ska vara karbofuran.

– Medlet som hittats är ett utblandat insektsgift som en varg skulle behöva äta både till frukost, lunch och middag för att möjligtvis dö av det.

Han för ett resonemang om lodjursblodet som hittades i fällor. Sven Severin menar att det är anmärkningsvärt att blodet analyserades av Naturhistoriska rättsmuseet som inte är ackrediterat.

– Det går dessutom inte att tidsbestämma, och Karl Hedin hävdar att det skjutits ett antal lodjur under årens lopp. Det här blodet saknar alltså bevisvärde, säger Sven Severin.

 

Vargen delar Sverige

Sven Severin går över till jaktdelen. Han håller med åklagaren om en sak, att vargen delar Sverige.

– Vad som prövas i det här målet är inte Karl Hedins allmänt kända inställning i vargfrågan. Vad som prövas är om han jagat varg den 26 oktober. Det skulle inte behövas sägas i det här sammanhanget, men finns anledning att påminna om, att svensk lag inte straffbelägger åsikter.

Enligt Sven Severin är det frågan om ett bakvänt indiciemål. Vanligtvis har ett brott begåtts, och då kanske man med hjälp av indicier kan komma fram till en gärningsman.

– I det här fallet är det tvärt om. Man börjar med en gärningsman, Karl Hedin, och försöker bakvägen komma fram till att ett brott begåtts. Försvaret hävdar att åklagaren inte ens kan bevisa att det finns ett brott.

 

Vapen som exempel

Som exempel nämner han att åklagaren åberopar som bevis att Karl Hedin hade vapen i sitt hem.

– Det är ju där man ska ha vapnen, säger Sven Severin. Kommunikationen mellan Karl Hedin och hans anställde har skett, men är helt oväsentlig. Vittnet från mannen som röjde i området likaså.

Vad Karl Hedin uttryckt i vissa skrifter kan inte åberopas som bevis, enligt Sven Severin.

 

Viskar gråben

Enligt försvaret utgör inte det avlyssnade samtalet mellan Karl Hedin och hans syster något bevis.

– Det är ett nonsenssamtal där han försöker skoja med sin syster.

Med anledning av att åklagaren tror att Karl Hedin misstänker att han är avlyssnad och att han därför viskar och säger gråben under samtalet, säger Sven Severin.

– Karl Hedin är inte särskilt imponerad av NOA-polisens förmåga, men att han skulle vara så dum att han tror sig föra dem bakom ljuset med att säga gråben i stället för varg, är det väl ingen som tror.

 

Sakkunnigt vittne

Severin resonerar om förutsättningarna för vargjakt den aktuella dagen.

– Han var på väg till ett affärsmöte. Vi har hört det sakkunniga vittnet Lennart Johannesson säga att det saknades förutsättningar att jaga varg den dagen. Karl Hedin är en synnerligen erfaren jägare och skogsman. Han är naturligtvis fullständigt medveten om det meningslösa i ens försöka jaga under sådana förutsättningar.

Enligt Sven Severin är det troligt att inte åtal hade väckts om polis och åklagare hade haft någon jaktlig kompetens.

 

Bevis ska prövas

Advokaten för ett resonemang om bevisprövning. Det ska kunna uteslutas att det förhåller sig på annat sätt än vad åklagaren påstår för att det ska bli en fällande dom.

– Försvaret hävdar att man när man vid en primärprövning av åtalet inte kommer upp till det som krävs för en fällande dom i ett allvarligt brottmål. När man tar hänsyn till allt som framkommit under rättegången står det fullständigt klart att åtalet måste ogillas, säger Sven Severin som avslutning i sin plädering.

 

Advokaterna Göran Witt-Strömer och Klas Bjuremark. Foto: Pia Nordlander

AB Karl Hedins advokat Klas Bjuremark ansluter sig till vad Sven Severin anfört.

– Slutsatsen är att åtalet ska ogillas i alla delar mot alla åtalade i det här målet. Företagsboten ska ogillas.

Klas Bjuremark menar att det är ett åtal som aldrig borde ha väckts, och att det är svårt att förstå bevisningen som åklagaren sagt sig åberopa.

– Det har inte varit lätt att förbereda den här pläderingen eftersom det inte varit lätt att förstå vad åklagaren menar med att vilja utdöma den här företagsboten. Under rättegången och i förundersökningen framgår inget som gör att åklagaren kopplar det han menar är ett jaktbrott till företaget.

 

Fått gissa

På Klas Bjuremark verkar det som att han närmast har fått gissa vad åklagaren menar. Det var först vid åklagarens plädering som yrkandet om en bot ställdes.

– Det är svårt att frigöra sig från tanken att det här inte handlar om en vanlig förundersökning där man söker bevis, utan om att försöka lasta Karl Hedin för så mycket som möjligt för att på så sätt komma åt honom.

Hedinrättegången dag 6: Åklagaren åberopar ny bevisning

Advokaten tycker det är förvånande att det inte anförts någon bevisning för det åklagaren påstod i sin plädering, att illegal vargjakt är en del av företagets näringsverksamhet för att attrahera folk till bygden.

– Man har lagt till företagsboten lite som en slask på slutet och anser att den ska dömas ut på bevisning som är densamma som för åtalet mot personen Karl Hedin.

Enligt Bjuremark, som citerar vad Karl Hedin sa när åklagaren la in företagsboten i åtalet, ligger inte jakt på varg inom bolagsordningen för AB Karl Hedin.

 

Felaktig grund

Han övergår till att tala om fokusförskjutning och tar upp polisens vittnesmål där Bjuremark blev kallad för djävulens advokat.

– Det var nog det bästa beröm man kan få i den här situationen. En djävulens advokat är den som i ett sammanhang ifrågasätter motståndarsidans argument, och det är en försvarsadvokats uppgift.

Enligt Bjuremark har Karl Hedin fått sitta häktad i flera veckor utifrån ett påstående från polis och åklagare som inte var sant.

– Det är aldrig något jag har sagt i en rättegång tidigare. Det har ingen kritik mot tingsrätten som har att förhålla sig till att åklagaren presenterar något som objektivt ska vara sant. Och det har inte åklagaren gjort i det här fallet. Av telefonsamtalet Karl Hedin höll med sin syster framgår det inte att Karl Hedin skjutit någon varg, vilket hävdades under häktningsförhandlingarna.

 

Flera exempel

Enligt Bjuremark anklagas försvaret för att fokusförskjuta när man ifrågasätter utredningen på dessa punkter.

– Men att peka på felaktigheter och lyfta fram sanningen är vårt jobb. Det är inte att fokusförskjuta.

Förundersökning om stämpling till mord läggs ner

Han tar också upp NOA-polisens agerande när hon skrev ett pm i samband med att jaktkläder med bevis flyttades inför en husrannsakan.

– Att en polis för fram osanningar i en förundersökning måste uppmärksammas, säger Klas Bjuremark.

Han tar också upp samtalet som NOA-polisen hade med den trovärdiga källan, då hon upplystes om att hon var misstänkt för ett allvarligt brott, och att hon kunde få hjälp om hon återinträdde i utredningen.

– Jag har tagit upp exempel på missförhållanden i utredningen. Allvarliga fel har begåtts om måste beaktas när tingsrätten värderar åklagarens bevisning.

 

Klargörande om jakt

Bjuremark, som inte har någon erfarenhet av jakt, tar upp vad den sakkunnige Lennart Johannesson sa under gårdagens förhandlingar.

– Det var mycket klargörande. Vi fick veta hur jakt i allmänhet och vargjakt i synnerhet går till. Att Karl Hedin med sin erfarenhet skulle ha jagat varg den dagen han är åtalad för är helt uteslutet. När till och med jag förstår det, blir detta helt uppenbart.

– Tror man på fullt allvar att Karl Hedin när han hade 35 minuter över innan ett affärsmöte åkte till skogen med förhoppningen att skjuta en varg?

 

Uppmanades att lyssna

Avslutningsvis uppmanar Bjuremark tingsrätten att verkligen lyssna på de avlyssnade samtalen som åklagaren spelat upp.

– Hur många gånger i samtalet Karl Hedin hade med 30-åringens pappa efter att polisen slog till, säger han att de ska kontakta Sven Severin. Om de verkligen jagat varg den dagen hade Karl Hedin förstås förstått att han också var misstänkt, och varför skulle han då ge bort sin advokat?

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev