En majoritet i riksdagen säger nej till EU-kommissionens långtgående blyhagelförbud. Något som regeringen måste rätta sig efter vid kommande förhandlingar i ministerrådet i Bryssel.

En majoritet i riksdagen säger nej till EU-kommissionens långtgående blyhagelförbud. Något som regeringen måste rätta sig efter vid kommande förhandlingar i ministerrådet i Bryssel. Foto: Jan Henricson

Riksdagens EU-nämnd säger nej till omdiskuterat blyförbud

Premium

En riksdagsmajoritet säger nej till EU-kommissionens långtgående blyhagelförbud. Därmed måste regeringen, som avsåg att stödja förslaget, rätta sig efter beslutet i riksdagens EU-nämnd vid de förhandlingar som väntar i ministerrådet i Bryssel.

När regeringen valde att stödja EU-kommissionens långtgående förbud mot blyhagel vid jakt i och vid våtmarker väckte det kritik i jägarleden, och inom den politiska oppositionen.

Ännu en motgång om blyhagel i våtmark

Svensk Jakt har i flera artiklar berättat om konsekvenserna av förslaget, som bland annat innebär att i stort sett hela Sverige klassas som våtmark, med kommissionens definition.

Fortsatt kamp mot omdiskuterat blyhagelförbud

Kritik har också riktats mot bristande rättssäkerhet, då en jägare som ertappas med ett blyhagel i fickan måste bevisa att han inte haft för avsikt att använda det. Alltså, kan en jägare bli fälld för brott utan att en åklagare behöver bevisa att ett sådant begåtts, eller att den misstänkte haft för avsikt att göra det.

Ytterligare en invändning är att Sverige, liksom 20-talet medlemsländer, redan har infört blyhagelförbud vid jakt i våtmarker, och att en lagstiftning på EU-nivå inte bara är onödig utan också ett brott mot subsidiaritetsprincipen.

 

Ett skriftligt samråd

I riksdagens EU-nämnd avgörs Sveriges inställning i skilda EU-frågor. Regeringen måste efter att nämnden sagt sitt följa riksdagens linje vid förhandlingar i till exempel EU:s ministerråd. Vanligtvis kommer ansvarig minister till nämnden där aktuell fråga diskuteras för att slå fast den svenska hållningen.

Sju miljoner jägare säger nej till blyhagelförbud

Emellanåt sker i stället ett skriftligt samråd, vilket nu har genomförts vad gäller EU-kommissionens blyförslag.
I underlaget som skickats ut skriver ansvariga statsrådet, miljöminister Isabella Lövin (MP) att regeringen avser att stödja förslaget.

 

Tummen ner

John Widegren (M) Foto: Lars-Henrik Andersson

När nu partierna har lämnat sina skriftliga svar i samrådet står det klart att en majoritet gör tummen ner för regeringens linje. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna uttalar samtliga att de motsätter sig förslaget.

– Det innebär att regeringen måste följa vad EU-nämnden beslutar. Miljöministern kan inte agera i strid med vad riksdagsmajoriteten uttalar, säger John Widegren som är suppleant i nämnden och Moderaternas landsbygdspolitiska talesperson.

 

Gemensam hållning

Svensk Jakt har tagit del av de skriftliga ”avvikande ståndpunkter” som lämnats av oppositionen.
Moderaterna och Kristdemokraterna skriver i en gemensam anmälan de motsätter sig förslaget eftersom det strider mot både svensk grundlag och Europakonventionen om mänskliga rättigheter som Sverige förbundit sig att följa.

De båda partierna har vidare invändningar mot flera delar av blyförslaget. Bland annat att definitionen av våtmark är för omfattande och oförutsägbar:

”Definitionen är alltför bred och oklar för att kunna tillämpas på begränsningen av bly i hagelammunition, eftersom det är omöjligt för jägaren att på ett tillförlitligt sätt identifiera sådana vattenområden när han eller hon befinner sig i obekant terräng, eller när vattnet inte är synligt eller permanent.”

 

Problem för skidskyttar

Centerpartiet ansluter sig till KD och M och skriver att regeringen inte ska stödja förslaget:

”Centerpartiet kan konstatera att flertalet av EU:s medlemsstater, inklusive Sverige, redan i dag har fungerande nationella lagstiftningar som reglerar jakt med blyhagel i våtmarker. Det aktuella förslaget anser vi skulle få alltför stora konsekvenser för svensk jakt, till en begränsad miljönytta.”

Sverigedemokraterna skriver i sin avvikande åsikt att regeringen bör rösta nej till förslaget, och nämner särskilt problemen som skulle uppstå för skidskyttet:

”Förslaget brister i rättssäkerhet eftersom det i praktiken är omöjligt att veta vart närmaste vatten enligt Ramsarkonventionen finns. EU-kommissionen saknar även en konsekvensanalys kring hur detta påverkar skyttesporten och särskilt skidskyttet som ofta tävlar nära dessa vattendrag.”

 

Omvänd börda

Liberalerna argumenterar mångordigt varför den svenska regeringen ska säga nej till blyhagelförslaget:

”Förslaget innehåller en omvänd bevisbörda. Jägare som befinner sig i eller inom 100 meter från en våtmark skulle enligt förslaget inte få bära med sig blyhagel och det skulle ligga på jägaren att bevisa att man inte har för avsikt att jaga. Det här är inte rimligt och det kommer ställa både jägare och myndigheter i ett osäkert rättsläge.”

Liberalerna pekar utöver det också på vilka problem som uppstår om EU-kommissionens våtmarksbegrepp införs i ett land som Sverige.

 

Lär av vapendirektiv

Vilken betydelse har det då att Sverige motsätter sig EU-kommissionens förslag? I Europarlamentet finns en majoritet för förbudet, och av allt att döma står de flesta medlemsländerna bakom förslaget.

– Det är svårt att svara på, säger John Widegren. Men det är ju möjligt att fler medlemsländer kommer på bättre tankar när frågan behandlas i deras parlament. Och även om kommissionens förslag blir ett direktiv kommer det att ha betydelse när det ska implementeras i svensk lag. Det är något vi har lärt oss av hanteringen av vapendirektivet, om inte annat.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev