söndag 24 september

Fågelskådarna i Sveriges Ornitologiska Förening vill i en ny rapport förbjuda jakt på tjäder i Götaland och delar av Svealand. Foto: Lars-Henrik Andersson

Ornitologerna: Förbjud jakt på tjäder i södra Sverige

Sveriges Ornitologiska Förening vill förbjuda jakt på tjäder i Götaland och delar av Svealand.
– Jakt kan lokalt ha stor påverkan på den lokala populationen av tjäder, menar ornitologerna.

Under två års tid har föreningen, som numera även kallar sig BirdLife Sverige, studerat samlad dokumentation över tjäder och hur den klarat sig i det moderna skogsbruket. Rapporten omfattar drygt 200 referenser, där främst studier från Finland från 1960-talet och framåt har använts som källmaterial.

Enligt ornitologerna är tjädern en god indikator på hur väl våra skogsekosystem fungerar. Få tjädrar signalerar att något har påverkat arten, en utveckling som också påverkar ett drygt 20-tal andra fågelarter.

 

Allt färre skogshöns

I Finland minskade tätheten i tjäderpopulationen med upp till två tredjedelar.

– Det är ingen tvekan om att tjädern minskat kraftigt på längre sikt, konstaterar ornitologerna Christer Johansson och Jan Hellenberg som sammanställt rapporten.

Det moderna skogsbruket med kalhyggesbruk anses vara orsaken till att tjädern minskar. I rapporten pekar ornitologerna på att ett förändrat skogsbruk med hyggesfritt skogsbruk kan vara både lönsamt och en metod för att ha tjädern kvar.

Ett hyggesfritt skogsbruk och jaktförbud ska enligt rapporten ge fler tjädrar i södra Sverige. Foto: Kenneth Johansson

Fem viktiga delmål

De fem viktigaste åtgärderna för att återfå täta populationer av tjäder i Götaland och Svealand anses vara ökad föryngring med tall, hyggesfritt skogsbruk, bredare kantzoner, bättre hänsyn till lekplatserna samt färre predatorer, främst räv.

Men Sveriges Ornitologiska Förening vill gå längre.

I rapporten föreslås ett förbud mot jakt på tjäder i hela Götaland och Svealand, med undantag för Dalarna och Värmland.

– Endast en tiondel av landets tjädrar finns i Götaland och Svealand och arten är alltså mycket ovanligare här. Det kan inte vara rimligt att en art som är prioriterad för hänsyn i skogsbruket fritt kan jagas under delar av året, konstaterar föreningen i sin rapport.

Sverige har i och med artskyddsförordningen tagit på sig ett ansvar att säkra att alla arter som häckar i landet skall ha god bevarandestatus i hela sitt utbredningsområde.

– Tjädern förekommer i hela landet (undantaget Öland, Gotland och södra Skåne) och det är därför vår skyldighet att se till så att populationen även är livskraftig i södra Sverige.

 

Jakten ett hot?

I rapporten hävdas att jakt lokalt kan ha en stor inverkan på den lokala populationen.

Daniel Ligné, Jägareförbundet. Foto: Madeleine Lewander

Från Jägareförbundets sida menar man att ornitologerna har missat vad det är som styr tjäderns tillbakagång i södra Sverige.

– Vill man göra något gott för tjädern så ska man jaga räv och mård. Att förbjuda jakt på tjäder kommer inte att ha någon effekt alls, säger Daniel Ligné, Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent.

Jakten kan istället vara gynnsam för tjädern i södra Sverige. Intresset för att hjälpa och bevara bestånden ökar när det också finns möjlighet att jaga tjäder.

– Vi har haft jaktförbud i Sverige under några år på 1950-talet, och det visade sig inte ha någon som helst effekt, det finns ingen forskning som stödjer att jakten påverkar populationen och det är förmodligen så att det är fler tjädrar som flyger ihjäl sig på kraftledningar än det är som skjuts i den här delen av Sverige, säger Daniel Ligné.

– Vill man göra något gott för tjädern ska man jaga räv och mård, säger Daniel Ligné. Foto: Kenneth Johansson

Nya rön

Erfarenheter från modernt skogsbruk visar att tjädern har förmåga att anpassa sig och hitta både boplatser och spelplatser i ett förändrat landskap. Statistiken över fällda tjädrar i södra Sverige visar också att jakten är försumbar i sammanhanget, men uppskattad av de som har intresset och jaktbara marker.

– Rapporten lutar sig väldigt mycket på finska data från 1960-talet. Den är inte relevant, säger Daniel Ligné.

Avskjutning tjäder jaktåret 2016-2017

En sammanställning över antalet rapporterade fällda tjädrar i sydliga län.  Götaland och de delar av Svealand som avses i rapporten där Dalarna och Värmland inte ingår.

Skåne: 0

Halland: 0

Blekinge: 0

Kalmar: 42

Kronoberg: 96

Jönköping: 95

Västra Götaland: 20

Östergötland: 79

Södermanland: 2

Örebro: 307

Uppsala: 44

Stockholm: 2

Västmanland: 51

Gotland: 0

 

Summa: 738

Källa: Viltdata

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev