Avskjutningen fortsätter att minska i Dalarna. När jaktårets älgjakt nu summeras ligger antalet fällda älgar i nivå med 1970-talets noteringar. Foto: Roland Svensson

Markägare bytte sida och nu ska älgstammen höjas – ser inte samband mellan skador och älg

Älgstammen har nästan halverats, samtidigt som skogsskadorna ökat kraftigt. Det fick en av markägarna i älgförvaltningsgruppen att byta fot – och nu ska älgstammen höjas. Länsstyrelsen höll med, men inte Stora Enso och Sveaskog som överklagat beslutet.

I Hökhöjdens älgförvaltningsområde i Örebro län har älgstammen sänkts radikalt de senaste åren, enligt siffror från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Från 11,2 älgar per 1 000 hektar 2016 till 6,5 förra året.

Samtidigt ökar älgbetesskadorna kraftigt i samma område. Från 12 procent 2015 till hela 25 procent 2023, enligt Äbin.

En sänkning av älgstammen har setts som lösningen på problemet och därför varit målet – fram tills i år.

Vill höja stammen

Skogsägarföreningen Mellanskog innehar genom en representant det ena av tre markägarmandat i älgförvaltningsgruppen. Denne valde att rösta för jägarnas plan om att höja stammen – samtidigt som Stora Ensos och Sveaskogs representanter vill ligga kvar på samma nivå eller sänka älgstammen ytterligare.

I ett yttrande till Länsstyrelsen Örebro skriver Mellanskogs representant att skogsbruket måste fundera över sin skogliga verksamhet och att: ”I Hökhöjden har antalet älgar minskat kraftigt samtidigt som skadebilden enligt Äbin ökat. Stora delar av området är näst intill älgfria medan det varit tätare med älg på vissa. Vilket för mig visar det att det inte finns ett rakt samband mellan älgtäthet och skadeläge.”

I Hökhöjdens älgförvaltningsområde har skadorna ökat och älgstammen minskat. Foto: Lars-Henrik Andersson

I handlingarna från länsstyrelsen framgår att såväl Skogsstyrelsen som Lantbrukarnas riksförbund och Svenska Jägareförbundet fått yttra sig över den nya planen, som innebär att älgstammen ska öka till 8,8 älgar i vinterstam per tusen hektar.

I enighet med den forskning som tidigare beställts av Naturvårdsverket och som Svensk Jakt skrivit om tidigare, ser inte heller Skogsstyrelsens representant något klart samband mellan mängden skador och antalet älgar – även om myndigheten anser att stammen kan balanseras i stället för att öka. ”Skogsstyrelsen noterar att skadorna ökat samtidigt som älgstammen minskat”, står det i handlingarna.

Oenig grupp

Stora Enso har ordföranderollen i älgförvaltningsgruppen. Ordföranden och Sveaskogs representant, har dock en annan åsikt.

De framhåller i sin skrivelse att älgstammen har bedömts varit större, men att den trots en lägre numerär än beräknat måste sänkas ytterligare.

Efter att SLU kommit med de nya siffrorna för området skriver företrädarna för de två skogsbolagen att de motsätter sig såväl målet för vinterstam som nuvarande älgstam och avskjutningsmålet.

”Med denna information till hands så kan vi konstatera att älgstammen i tidigare plan överskattas. I liggande plan har målet varit en sänkning av älgstammen till 8,8/1000 hektar efter jakt vid planslut 2024. Med nya fakta om älgstammens storlek bör målet sänkas för att nå de skogliga målen. Resultat av senaste Äbin visar en ökning av betesskador och att då höja älgstammen inom området är inte rimligt”.

Från jägarhåll är åsikten en annan, och där vägs även predationen från de 2,4 vargreviren in i resonemanget: ”ÄFG har under många år jobbat mot en målsättning av cirka nio älgar per kha. Detta för att kunna ha en meningsfylld jakt med den predation som finns i området. ÄFG har överskattat älgstammen. Detta trots att vi från jägarsidan ansett att så är fallet men inte fått gehör för det. Att vi nu fått fakta på bordet från SLU som stödjer överskattningen är inte anledning att ändra målsättningen.”

Efter många mejlväxlingar, kompletteringar och sifferpresentationer av länsstyrelsen står det klart att älgförvaltningsgruppen i den tidigare planen bedömt vinterstammen till nio älgar per tusen hektar – men att det enligt SLU är 6,5. Att Stora Ensos representant vill sänka stammen till 6 älgar per tusen hektar och att jägarsidan plus Mellanskogs representant vill höja den till 8,8.

Ser inte samband

Så här sammanfattar myndigheten sitt resonemang inför beslutet: ”Länsstyrelsen noterar att nivån på årsskadade tallar enligt Äbin inte har haft motsvarande trend som den minskande älgstammen. Länsstyrelsen anser därför att älgstammen inte kan anses ha en avgörande inverkan på skadenivån.”

”Länsstyrelsen har övervägt att ändra målet för älgstammen i planen till en lägre nivå än 8,8 älgar per 1000 hektar, eller att målet ska vara att balansera älgstammen på nuvarande nivå. Syftet skulle vara att inte riskera en ökande skadenivå. Det finns inte en tydlig koppling mellan skadenivån och älgstammen i området”, avslutar länsstyrelsen som fastslog planen om att älgstammen ska höjas.

Överklagat beslutet

Men historien tar inte slut där. Stora Enso och Sveaskog har överklagat beslutet till Naturvårdsverket. Om det läser du här.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev