Det är många motioner till Sveriges riksdag som rör jakt  och viltvård. Foto: Jan Henriksson och Melker Dahlstrand.

Flitiga motionärer om jakt och viltvård

Premium

Riksdagens ledamöter har legat i under coronatider. I den rika motionsfloden berör ett hundratal områdena jakt och viltvård. Flitigast är Moderaterna med 45 motioner.

Att bedöma partiernas intresse för jaktfrågor efter hur många motioner som skrivs är inte riktigt rättvist. Oppositionen är generellt flitigast när det kommer till motionsskrivande. Regeringspartier opponerar så att säga inte mot sig själva.

Trots det har socialdemokrater åstadkommit 13 jaktmotioner, centerpartister tio, liberaler fyra och miljöpartister egentligen bara en renodlad jaktmotion. I det fallet vill motionären inskränka jakten.

Moderater har tillsammans med sverigedemokrater lämnat flest riksdagsmotioner med 45 respektive 15 stycken. Kristdemokrater har skrivit fem motioner. Från vänsterpartisterna lyser jaktliga motioner med sin frånvaro.

 

Varg och vapen

Utöver dessa återfinns förslag med bäring på jakten i motioner med andra fokus. Det kan vara i omfattande kommittémotioner som handlar om jordbruk, skogsbruk, biologisk mångfald och havsmiljö, bland annat.

Sorteras jaktmotionerna ämnesvis skiljer några områden ut sig som mer intressanta än andra. Rovdjur, i synnerhet vargen, är ett sådant ämne med 17 motioner. 21 motioner kan sorteras in i kategorin vapen och skytte och tio stycken under rubriken vildsvin.

Problemen med överstora stammar av säl och skarv fortsätter att engagera riksdagsledamöterna. I 15 motioner föreslås skilda sätt att minska stammarna och därmed begränsa skadorna djuren orsakar.

 

Varg och vargförvaltning är ett återkommande ämne för riksdagsmotioner. Foto: Dennis Jacobsen/Mostphotos

Ett bredare grepp

Många av motionerna är så kallade enskilda motioner, och berör så skilda ting som jakt med båge, djurrättsaktivism, viltstängsel och Jägareförbundets allmänna uppdrag.

Men där finns också kommittémotioner underskrivna av flera i frågorna tongivande ledamöter, och kan på så sätt betraktas som en viljeyttring som också partiet står bakom. Med andra ord återfinns i dessa en hel del att leva upp till om och när inflytandet blir tillräckligt stort för att kunna genomföra förslagen.

I kommittémotionerna tas ett bredare grepp om jaktfrågorna. Många förslag som återfinns i enskilda motioner hittas också i kommittémotionerna. Så innehåller till exempel Kristdemokraternas kommittémotion 38 förslag till riksdagsbeslut.

I år har kommittémotioner rubricerade med jakt och viltvård utöver Kristdemokraterna lämnats av Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Moderaterna. I många fall för partiernas enskilda ledamöter fram samma förslag, om än formulerade på skilda sätt.

 

170 vargar

Kristdemokraternas kommittémotion Jakt och viltvård innehåller som sagt 38 förslag till riksdagen. Nedan listas några av dem.

 • Skärp straffen för aktivister som angriper eftersöksjägare.
 • Polisen måste ta extremisters brott mot jägare på större allvar.
 • Decentralisera viltförvaltningen.
 • Se över ersättningarna för rovdjursdödade tamdjur.
 • Den skandinaviska vargstammen bör inte överstiga 230 individer, varav Sverige tar ansvar för 170 djur.
 • Sök undantag för handeln med sälprodukter.
 • Utöka jakten på säl, skarv, svan och trana.
 • Reglera utfodringen av klövvilt.
 • Tillåt att drönare används vid vildsvinsjakt.
 • Stimulera vildsvinsjakt genom förenklade regler för när vildsvinskött får säljas.
 • Jägare ska få sälja viltkött skattefritt upp till beloppet 45.000 kronor.
 • Utöka licensjakten på varg och björn.

 

Flera motioner vill stimulera till ökad jakten på vildsvin. Foto: Anders Jarnemo

Bäring på vapen

Flera KD-förslag handlar om en översyn av reglerna för skyddsjakt. Man vill att skyddsjakt på varg ska beviljas direkt efter att en hund har skadats eller dödats, använda annars otillåtna hjälpmedel, se över länsstyrelsernas roll när initiativ om skyddsjakt tas samt uppdatera riktlinjerna för när skyddsjakt ska beviljas.

Kommittémotionen innehåller också en rad förslag med bäring på vapen. Bland annat vill KD se en förenklad licenshantering vid byte av vapen samt att rättshjälp ska ges när ett vapenlicensärende avgörs i domstol.

Kristdemokraternas motion har skrivits under av Kjell-Arne Ottosson, Camilla Brodin, Magnus Oscarsson, Magnus Jacobsson och Larry Söder.

 

Stoppa blyförbud

Moderaternas kommittémotion Jakt och viltvård är underskriven av Jessica Rosencrantz, John Widegren, Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg.

Bland de 28 förslagen till riksdagsbeslut vill M bland annat att Svenska Jägareförbundet ska ha fortsatt ansvar för allmänna uppdraget, att regeringen ska verka för att stoppa EU:s förbud mot användning av blyhagel samt att ersättningen till eftersöksjägare vid viltolyckor ska höjas.

 

Moderaterna vill stoppa EU:s förslag till förbud mot blyhagel. Foto: Kjell-Erik Moseid

Jakt på kråka

Bland övriga förslag kan noteras:

 • Analysera vilka konsekvenser Girjasdomen får för jakt och fiske på statens marker.
 • Bibehåll jakttiden på kråka, kaja och skata.
 • Se över reglerna för hur stor en organisation ska vara för att ha talerätt i frågor om skydds- och licensjakt på rovdjur.
 • Utred möjligheten att staten tar fullt ekonomiskt ansvar vid skyddsjakt på rovdjur.
 • Minska vargstammen i Sverige till 170 djur.
 • Arbeta för att EU:s art- och habitatdirektiv revideras.
 • Förändra viltförvaltningsdelegationernas sammansättning och beslutanderätt.
 • Förenkla reglerna vid försäljning av vildsvinskött.
 • Skyddsjakt på rovdjur ska beviljas snabbt och effektivt när tamdjur hotas.
 • Skärp straffen för hot och våld som riktas mot eftersöksjägare och jägare som bedriver skyddsjakt.

 

Fristående myndighet

Sverigedemokraternas kommittémotion Jakt, viltvård och tradition innehåller 39 förslag till riksdagsbeslut. I den första punkten föreslås att makten över jakt- och viltvård ska återtas från EU, och i den andra att en fristående myndighet för jakt och vilt ska inrättas.

Med fyra förslag vill SD lindra renskötselns problem med rovdjur. Bland annat föreslås att stärka möjligheten till skyddsjakt i renbetesland.

 

Jakten på morkulla föreslås återkomma. Foto: Lars-Henrik Andersson

Sommarjakt på morkulla

I den långa raden av övriga förslag återfinns:

 • Inför länsvisa maximinivåer för vargstammen.
 • Reglera utfodringen av vildsvin.
 • Skyddsjakt på vildsvin ska få bedrivas på annan del av fastigheten än där skadan uppkommit.
 • Säkerställ ett ökat regionalt inflytande över viltförvaltningen.
 • Inför jakttid på korp.
 • Återinför sommarjakten på morkulla.
 • Arbeta för att avlägsna skyddet för skarv i EU:s fågeldirektiv.
 • Svenska Jägareförbundet ska ha fortsatt ansvar för att sköta delar av jakten och viltvården. Ta beslut vart femte år om bidrag ur viltvårdsfonden.
 • Starta skyndsamt en utredning om lagändringar efter Girjasdomen.
 • Öka kunskapen om jakt och vilt hos eleverna i grundskola och gymnasieskola.

Kommittémotionen från SD är undertecknad av Runar Filper, Martin Kinnunen, Staffan Eklöf, Yasmine Eriksson och Mats Nordberg.

 

Skyddsjakt på revir

Den C-märkta kommittémotionen En hållbar jakt är signerad av en lång rad ledamöter – Peter Helander, Magnus Ek, Ola Johansson, Stina Larsson, Anders Åkesson, Ulrika Heie, Mikael Larsson och Rickard Nordin.

Många av de 23 förslagen till riksdagsbeslut handlar om skyddsjakt, i huvudsak på rovdjur men också på skarv.

C vill uppdatera riktlinjerna för när skyddsjakt ska beviljas, tillåta skyddsjakt på hela vargrevir i stället för på enskilda individer, öka möjligheterna att försvara husdjur vid rovdjursangrepp och göra det enklare för personer att ansöka om skyddsjakt.

En punkt sticker ut. Den där man känner sig manad att motionera om att riksdagen ska se till att fattade riksdagsbeslut ska följas. Det gäller inte oväntat rovdjur, och C anser att om riksdagsbeslutet följs uppnås acceptans för rovdjuren och ett reellt regionalt och lokalt inflytande över rovdjursförvaltningen.

 

Centerpartiet vill att beslut om varg och vargförvaltning ska följas för att nå acceptans. Foto: Lars-Henrik Andersson

Stimulera övningsskytte

I övrigt återfinns ett antal förslag:

 • Bevara svenskt beslutsfattande i jaktfrågor.
 • Besluta om ersättningen för Jägareförbundets jakt- och viltvårdsuppdrag med tre år i taget.
 • Se över möjligheten att inrätta en viltmyndighet.
 • Förbättra möjligheterna för funktionshindrade att jaga.
 • Tillsätt en parlamentarisk kommitté för att analysera konsekvenserna av Girjasdomen, och vilka lagändringar som behövs med anledning av den.
 • Permanenta licensjakten på gråsäl och utvidga den till att omfatta knubbsäl och vikare i det fall stammarna är livskraftiga.
 • Utveckla enklare regler för skjutbanor för att stimulera övningsskytte.
 • Förbjud inte bly i ammunition så länge det inte finns fullgoda alternativ.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev