Frågor om jakt och viltvård berör även våra politiska partier. En mängs motioner som rör ämnet har lämnats in under riksdagens allmänna motionstid. Foto: Ingemar Pettersson, Martin Källberg och Kjell-Erik Moseid.

En lång rad motioner om jakt och viltvård

Trots att det är valår nästa år kommer inte riksdagsledamöterna upp i lika många motioner med anknytning till jakt som förra året. Men Svensk Jakt kan ändå räkna till nära 100 motioner med bäring på jakt, vapen och skytte, nu när riksdagens allmänna motionstid är över.

Många av förslagen i motionerna känns igen. De återkommer år från år, kanske efter principen att droppen urholkar stenen. Och det är ju knappast något fel på det.

Den som anser sig ha ett bra förslag, som inte hörsammas, ändrar förstås inte åsikt utan fortsätter att driva sin sak. Men det finns också en hel del nytänkande.

Riksdagens ledamöter är också vana vid att deras motioner ratas. Endast några få procent av inlämnade motioner blir verklighet. Kanske ska vi jägare därför se motionerna snarare som viljeyttringar, om vad politikerna vill åstadkomma den dag de får regeringsmakten, än att hoppas på att förslagen genomförs inom kort.

 

Flest från oppositionen

Tveklöst är det oppositionen som lämnat flest motioner med jaktlig anknytning. Något som ligger i sakens natur med tanke på att de som står bakom den yttersta makten, regeringen som skriver propositioner till riksdagen, inte motionerar mot sig själva. Inte gärna i alla fall.

Bland årets jaktliga motionärer är moderata riksdagsledamöter de ojämförligt flitigaste, med fler än hälften av de inlämnade förslagen, 52 stycken. Kristdemokrater, centerpartister och sverigedemokrater landar på 8, 10 och 14 motioner.

 

Riksdagens partier är flitiga. Ett stort antal motioner som rör jakt och viltvård har lämnats in under riksdagens allmänna motionstid. Foto: Lars Nilsson

En brasklapp

Liberalerna åstadkommer 4 och regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet 6 respektive 2 motioner med jaktlig anknytning. Vänsterpartiet motionerar inte alls om jakt eller skytte.

Här ska emellertid lämnas en brasklapp. Det kan finnas förslag som berör jakten i andra motioner, sådana som handlar om skogsbruk, hav och vatten, biologisk mångfald, etcetera. Dessa har Svensk Jakt inte letat jaktliga förslag i.

Tas förslag som berör jakten med från sådana motioner i våra artiklar har vi så att säga snubblat över dem.

 

Tyngre motioner

De allra flesta motionerna är enskilda motioner och lämnade av en eller ibland två riksdagsledamöter från samma parti. Några partiöverskridande motioner med jaktlig anknytning har vi inte hittat.

Fyra motioner är så kallade kommittémotioner med direkt bäring på jakt och viltvård. Dessa har lämnats av M, KD, SD och C. Ytterligare två kommittémotioner med intresse för jägare har lämnats av Sverigedemokraterna, en om vapen och skytte samt en om ekoterrorism.

Just kommittémotionerna får sägas väga tyngst i sammanhanget. De kan ses som partiernas jaktpolitiska program, och får antas vara det de vill genomföra den dag makten är deras.

 

Lång rad

Medan enskilda motioner oftast innehåller bara ett konkret förslag, återfinns i kommittémotionerna en lång rad förslag på jaktens område. Moderaternas motion har 26 förslag, Kristdemokraternas 39, Centerpartiets 23 och Sverigedemokraternas kommittémotion 59 jaktliga förslag.

Tilläggas kan att många av de förslag som förs fram i kommittémotioner återkommer i enskilda ledamöters motioner.

 

Sverigedemokraterna vill ha jakttid på korp och morkulla, och inrätta en viltmyndighet. Foto: Kenneth Johansson

Går ut hårt

SD:s kommittémotionärer Runar Filper, Staffan Eklöf, Martin Kinnunen, Yasmine Eriksson och Mats Nordberg går ut hårt när de föreslår att riksdagen ska återta makten över jakt- och viltvård från EU. Vidare vill man att art- och habitatdirektivet ska reformeras för att anpassas till regionala och nationella förhållanden, samt att EU ska flytta vargen från strikt skyddad till att bli förvaltningsbar.

Bland de många förslagen kan också nämnas:

 • Återställ viltförvaltningsdelegationernas sammansättning till det den var innan miljöintresset fick ett större inflytande.
 • Inför jakttid på korp och återinför sommarjakten på morkulla. Inför licensjakt på knubbsäl och vikare.
 • Återför det allmänna uppdraget till Svenska Jägareförbundet.
 • Öka kunskaperna om jakt och vilt hos elever i grund- och gymnasieskola.
 • Lagstifta om att rennäringen inte ska behöva acceptera mer än 10 procent i förluster till rovdjur.
 • Inrätta en viltmyndighet.

 

Serie med förslag

Flera av förslagen i SD-motionen är ihopkopplade. Man vill göra det svårare för miljöorganisationer att överklaga beslut om licens- och skyddsjakt på rovdjur. Med en serie förslag vill motionärerna underlätta för jägarna att sälja fällt vilt till konsument.

Ett antal förslag handlar om att jakten i fjällen ska vara tillgänglig, på lika villkor, även för ortsbor och inte enbart för de renskötande samerna.

SD-företrädarna vill med ett antal förslag att begränsningen vid utfodring av vilt i första hand ska ske genom frivilliga överenskommelser mellan jägare, markägare och arrendatorer.

På liknande sätt föreslår man att miljöorganisationernas möjlighet att överklaga beslut om skydds- och licensjakt på rovdjur ska begränsas.

 

Mycket om rovdjur

Även Centerpartiets kommittémotion har som första förslag att slå vakt om svenskt beslutsfattande i jaktfrågor. När beslut tas på EU-nivå ska riksdag och regering verka för att regionala och lokala skillnader i viltförvaltningen beaktas, skriver man.

C-motionärerna Daniel Bäckström, Kristina Yngwe, Anders Åkesson, Rickard Nordin, Ola Johansson, Ulrika Heie, Mikael Larsson, Anne-Li Sjölund, Magnus Ek och Peter Helander för fram flera förslag som handlar om rovdjur.

Fattade riksdagsbeslut måste följas, för att nå acceptans för rovdjuren, heter det. Vidare föreslår man att rovdjursförvaltningen ska granskas och utvärderas, och att möjligheterna att försvara tamdjur vid rovdjursangrepp ska utvärderas.

Med länsvisa kartor där områden med risk för rovdjursangrepp är som störst utmärkta, vill C skynda på myndigheternas skyddsjaktsprocesser. Man vill också att Sverige arbetar för en förändring av Århuskonventionen, på det att personer och organisationer som inte är direkt berörda av skyddsjaktsbeslut ska undantas rätten att överklaga.

 

Centern vill bland annat förenkla reglerna för skjutbanor och underlätta övningsskyttet. Foto: Lars-Henrik Andersson

Rätt för alla

Bland centerpartisternas förslag i övrigt märks:

 • Öka jakten på säl och skarv, och inför licensjakt på knubbsäl och vikare i de fall stammarna anses livskraftiga.
 • Tillsätt en ny jaktlagsutredning för att få ett modernt och enkelt regelverk kring jakten, och som bidrar till att minska viltolyckor, samt skador i skogs- och jordbruk.
 • Den parlamentariska kommitté som ska analysera Girjasdomen ska vid sidan av att ta hänsyn till samernas rätt också beakta lokalbefolkningens samt övriga svenskars tradition och intresse för jakten i fjällen.
 • Utveckla enklare regler för skjutbanor för att underlätta övningsskytte.
 • Öka jakten på vildsvin.
 • Uppdra åt ansvariga myndigheter att ta fram generella regler för utfodring av klövvilt.

 

Fungerande system

Kristdemokraternas kommittémotion om jakt och viltvård är undertecknad av Kjell-Arne Ottosson, Magnus Oscarsson, Camilla Brodin, Magnus Jacobsson samt Larry Söder. Den avslutas med ett krav på att återställa Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag.

Varför ändra på ett väl fungerande system för den svenska jakten och viltvården, frågar KD-politikerna samtidigt som man vill stoppa möjligheten för organisationer som motarbetar jakt att få medel ur Viltvårdsfonden.

KD vill också se skärpta straff för angrepp på jägare som utför eftersök på trafikskadat vilt på polisens uppdrag. Detsamma ska gälla när jägare som bedriver skyddsjakt på myndigheters uppdrag, utsätts för angrepp av jaktmotståndare.

På samma spår är KD när man uppmanar riksdagen att ta brott mot jägare på stort allvar, då sådana utgör ett extremt politiskt våld. För att komma till rätta med det vill man att Polisen inrättar en särskild grupp som ska arbeta med djurrättsrelaterad brottslighet.

 

Kristdemokraterna vill tillåta drönare som ett hjälpmedel vid vildsvinsjakt. Foto: Pixabay

Uppdatera direktiv

Utöver ovanstående föreslår Kristdemokraterna i sin motion bland annat:

 • Uppdatera EU:s art- och habitatdirektiv för att anpassa det till medlemsländernas skilda förutsättningar.
 • Skyddsjakt på rovdjur ska genomföras snabbt och effektivt när tamdjur och hundar hotas.
 • Uppdatera Viltskadecenters riktlinjer för när skyddsjakt ska medges utifrån vargstammens utbredning.
 • Se över ersättningen för rovdjursdödade tamdjur.
 • Den skandinaviska vargstammen bör inte överstiga 230 individer, där Sverige tar ansvar för 170 djur.
 • Utöka licensjakten på björn.
 • Sverige ska söka undantag från förbudet mot handel med sälprodukter.
 • Utred möjligheten för ökad jakt på säl, skarv, gäss, svanar och tranor.
 • Tillåt drönare vid vildsvinsjakt.
 • Jägare ska kunna sälja viltkött skattefritt upp till ett belopp av 45.000 kronor årligen.
 • Rättshjälp ska ges när ett licensärende för ett vapen går till domstol.
 • Återställ balansen i viltförvaltningsdelegationernas sammansättning.

 

Utred jaktlagen

Precis som Centerpartiet föreslår Moderaterna i sin kommittémotion att jaktlagstiftningen ska utredas, för att på så sätt få en modern jaktlag med tydlig systematik. Man föreslår också att Svenska Jägareförbundet ska få tillbaka ansvaret för det allmänna uppdraget.

Förslaget har undertecknats av Jessica Rosencrantz, John Widegren, Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg.

På samma tema går förslaget om att medel ur Viltvårdsfonden endast ska få användas för jakt- och viltvårdsbefrämjande åtgärder.

M-företrädarna föreslår också att användning av blyammunition i våtmark ska förbjudas, samtidigt som man vill att Sverige utnyttjar möjligheten att använda en egen definition av våtmark, och att därmed inga ytterligare arealer klassas som våtmarker.

 

Moderaterna vill sätta en övre gräns för antalet vargar i Sverige till 170 individer. Foto (i hägn): Olle Olsson

Inga begränsningar

Bland mycket annat föreslår de moderata ledamöterna också:

 • Jakttiden på kråka, kaja och skata ska inte kortas.
 • Ge länsstyrelserna i uppdrag att agera förebyggande för att minska antalet rovdjursangrepp på tamdjur.
 • Arbeta för att uppdatera reglerna i EU:s art- och habitatdirektiv för att ändra vargens skyddsstatus.
 • Minska vargstammen till riksdagens nedre mål, det vill säga till ett referensvärde om 170 individer.
 • Anpassa förvaltningen av varg på lokal nivå genom att införa regionala förvaltningsplaner.
 • Regeringen ska i EU arbeta för att revidera art-, habitat- och fågeldirektiven med hänsyn till specifika nationella omständigheter.
 • Jägare ska kunna sälja vildsvinskött direkt till konsument, utan begränsningar av hur många vildsvin som får säljas.
 • Förändra viltförvaltningsdelegationernas sammansättning, och stärk deras mandat, samt utöka deras möjlighet att fatta beslut.
 • Se över organisationers minsta storlek för att de ska ha talerätt vid domstol i frågor om skydds- och licensjakt.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev