Utifrån partiledarnas svar har Svensk Jakt-redaktionen tilldelat partierna tumme upp, tumme ner – eller varken eller (streck).

Partiledarna om vargstammens koncentration

Premium

Fråga 2 i Svensk Jakts partiledarenkät. Ska vargstammen minska där den är som tätast och beslut fattas nära de som berörs?

Moderaterna, Ulf Kristersson

– Ja, vi vill se en förvaltning där målet för vargstammen bryts ned i lokala mål. Dessa bör ta hänsyn till de problem som vargen orsak-ar i olika områden. Viltförvaltningsdelegationerna bör få ett större mandat. Först då får vi en regional förvaltning. Vi vill även förändra reglerna för skyddsjakt så att den kan ske omedelbart när ett angrepp skett. I dag är reglerna sådana att det krävs upprepade angrepp – det är inte rimligt.

 

Kristdemokraterna, Ebba Busch

– Ja, vargstammen ska minskas kraftigt. Det viktigaste är att minimera problemen som vargen skapar och då är det rimligt att jämna ut stammen. Vi vill också att stammen ska minskas mest där koncentrationerna är höga. Det regionala och lokala inflytandet behöver stärkas. Vi vill återställa balansen i viltförvaltningsdelegationerna eftersom miljö- och naturvårdsintressena just nu har ett oproportionerligt stort inflytande. Att decentralisera beslut gäller alla aspekter av jakt och viltvård.

 

Sverigedemokraterna, Jimmie Åkesson

– För att nå en jämnare fördelning av vargstammen över landet, bör regeringen utreda möjligheten att också bestämma länsvisa maximinivåer.

 

Liberalerna, Johan Pehrson

– Ja. Målen för vargförvaltningen ska beslutas centralt och gärna gälla både Sverige och Norge. Men beslut om licensjakt ska ske lokalt. I dag bär framför allt Värmland en oproportionerligt stor del av bördan för vargförvaltningen. Förhoppningen har varit att vargen ska sprida sig. Tyvärr har vi svårt att påverka det.

 

Centerpartiet, Annie Lööf

– Ja. Vargförvaltningen kan förbättras genom att minska antalet vargar i de områden där koncentrationen är som störst. Det kan uppnås på flera sätt. Bland annat…

…genom att ge Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram nya rekommendationer för skyddsjakt på varg, som också gör det möjligt att fatta beslut om skyddsjakt på ett helt revir,

…genom att göra det enklare och snabbare att ansöka om skyddsjakt,

…genom att skapa länsvisa kartor över områden där tamdjurshushållning medför en särskild sårbarhet för angrepp av varg,

…genom att regionala förvaltningsplaner tas fram,

…genom att minska antalet vargar i Sverige ner mot 170 individer.

– Många människor känner oro för rovdjursangrepp och det är viktigt att ta hänsyn till de som bor och verkar där rovdjuren finns. Därför vill vi stärka det regionala inflytandet för en mer trovärdig rovdjurspolitik.

 

Socialdemokraterna, Magdalena Andersson

– Vargen påverkar många som bor och verkar på Sveriges landsbygd. Vi tar människors oro på stort allvar. Vi ska fokusera våra ansträngningar på de vargindivider som orsakar skada för samhälle och boskapsdjur. Regeringen har därför gett Naturvårdsverket i uppdrag att utreda om skyddsjakt efter varg kan utvecklas för att mer effektivt kunna förhindra skador på bland annat tamdjur orsakade av varg. Myndigheten ska även utifrån bästa tillgängliga kunskap och vetenskaplig expertis analysera om referensvärdet för gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet skulle kunna vara inom det intervall på 170–270 som riksdagen har beslutat om. Samtidigt ska vi som land ta hänsyn till internationella överenskommelser. Varg, björn, järv, lodjur och kungsörn i Sverige ska uppnå och bibehålla gynnsam bevarandestatus, men utan att tamdjurshållning påtagligt försvåras. Det är också viktigt att ta socioekonomisk hänsyn.

 

Miljöpartiet, Per Bolund

– Om det inte finns individer som orsakar problem finns ingen anledning till skyddsjakt. Däremot vill vi införa möjligheten att löpande ge särskilt ekonomiskt stöd till hållande av betesdjur i områden med stora rovdjur, för att stärka det förebyggande skyddet genom till exempel stängsling. Det behövs betydligt mer dialog, hjälp och stöd från myndigheter till lantbrukare som drabbas, till exempel förebyggande information att vargar är i närheten. Vilda djur rör sig i stor utsträckning över administrativa gränser, som lands- och regiongränser. Därför är det både nödvändigt och rimligt att nationella beslut sätter ramarna för hur lokala och regionala organ får hantera olika djurstammar. Regionala förvaltningsplaner finns redan och kan vara ett bra verktyg i förverkligandet av den nationella politiken.

 

Vänsterpartiet, Nooshi Dadgostar

– Vi värnar möjligheten till skyddsjakt när det behövs, men vi har inga förslag om att ändra själva beslutssättet. För de som har djur som riskerar drabbas av rovdjur vill vi införa ett ekonomiskt stöd, så att även arbetskostnaden när man sätter upp rovdjursavisande stängsel omfattas.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev