Jägareförbundets medlemsavgifter förblir oförändrade till och med 30 juni 2024. Foto: Lars Nilsson

Oförändrad medlemsavgift – fördelningen ska ses över

Premium

Svenska Jägareförbundets årsstämma beslutade om oförändrade medlemsavgifter till och med medlemsåret 2023–2024. Därmed har förbundets medlemsavgifter varit oförändrade i tio år. Stämman beslutade också om en översyn av medlemsintäkternas fördelning, mellan länsföreningarna och Svenska Jägareförbundet.

600 kronor för ordinarie medlemskap (inklusive Svensk Jakt).

300 kronor för ungdomsmedlemskap, och övriga medlemskategorier.

Det beslutade Svenska Jägareförbundets årsstämma på lördagen.

Peter Eriksson fortsätter som ordförande i Jägareförbundet

Medlemsavgiftens storlek blev inte föremål för någon debatt. Däremot blev det diskussioner om fördelningen av medlemsintäkterna i förbundet.

Förbundsstyrelsen hade föreslagit följande ordalydelse:

”Länsföreningarnas andel ska vara 15 procent. Resterande del tillfaller Svenska Jägareförbundet.”

Linda Mattisson Olsson, Jägareförbundet Blekinge, föreslog – med hänvisning till förbundets stadgar – en ändring till en ”omvänd formulering”, med innebörden att länsföreningarna betalar en avgift om 85 procent per medlem.

I sak alltså ingen skillnad vad gäller andelarnas storlek i fördelningen av medlemsavgifterna (15 procent–85 procent) – däremot ett perspektivbyte.

 

Diskussion om fördelning

Lars Persson, Jägareförbundet Skåne, yrkade bifall på förslaget från Blekinge – och yrkade därutöver på att fördelningen av medlemsavgifterna mellan länsföreningarna och Svenska Jägareförbundet förändras till 20 procent–80 procent.

Förslagen från Blekinge och Skåne fick bifall från länsföreningarna i Jönköpings län, Dalarna och Värmland.

Från förbundsstyrelsen anslöt sig ordförande Peter Eriksson, efter kontroll av stadgarna, till förslaget från Jägareförbundet Blekinge om en förändrad ordalydelse.

Missnöje med valberedningens arbete

Daniel Widman, Jägareförbundet Norrbotten, lade fram förslaget att förbundsstyrelsen senast till nästa års stämma ska ta fram ett analysunderlag för beslut om fördelning av medlemsavgifterna.

Allt utmynnade i att årsstämman beslutade gå på förbundsstyrelsens förslag om procentfördelning (15–85), att anta den från Jägareförbundet Blekinge förslagna förändringen i skrivningen, samt Jägareförbundet Norrbottens förslag om att förbundsstyrelsen ska ta fram ett underlag för beslut till nästa års stämma.

Ny ordförande i valberedningen

 

Oförändrade avgifter i tio år

Medlemsavgifterna i Svenska Jägareförbundet har varit oförändrade i tio år. Vid årsstämman i maj 2012 togs det då historiska beslutet att införa en gemensam medlemsavgift för alla län. Då infördes medlemsavgiften om 600 kronor för ordinarie medlemskap – och den nivån kvarstår nu alltså till och med 30 juni 2024.

Innan 2012 varierade medlemsavgiften beroende på vilken länsförening medlemskapet var knutet till.

Här kan noteras att konsumentprisindex under den tioårsperiod som förflutit sedan dess stigit med 9,3 procent.

 

Ansvarsfrihet för alla

Dessförinnan hade årsstämman avhandlat övriga ekonomiska punkter i protokollet.

Svenska Jägareförbundets årsberättelse föredrogs, liksom revisionsberättelse.

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2021 i enlighet med förbundsstyrelsens och generalsekreterarens förslag:

 

Balanseras i framtidsfond              10.942.000 kronor

Balanseras i trygghetsfond            12.452.000 kronor

Balanseras i dispositionsfond       26.884.000 kronor

Summa                                                   50.278.000 kronor

 

Stämman beslutade vidare att, i enlighet med revisorernas förslag, bevilja förbundsstyrelsen och generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev