Karl Hedin frias helt av Västmanlands tingsrätt, som också pekar på en bristfällig förundersökning och att Karl Hedin inte kan eller ska dömas för sina åsikter om varg och vargförvaltning. Foto: Pia Nordlander

Karl Hedin frias från misstankar om illegal jakt

Västmanlands tingsrätt går inte på åklagarens linje. Karl Hedin frias från alla misstankar om illegal jakt på varg. Åklagarens bevisning är enligt tingsrätten så svag att man inte ens har behövt pröva de åtalades egen bevisning, för att komma fram till att de ska frias.

Industriledaren och vargdebattören Karl Hedin frikänns för alla misstankar om ha begått grovt jaktbrott. Västmanlands tingsrätt har inte funnit åklagarens bevis tillräckliga.

De tre övriga åtalade frikänns även de.

 

Inga fällande bevis

Åklagare Lars Magnusson.

Åklagaren har inte lyckats att bevisa att Karl Hedin och hans anställde var i skogen för att döda varg den aktuella dagen i oktober 2018.

– Vid vår bedömning av den bevisning som åberopats i målet har vi kommit fram till att åklagaren med sin bevisning inte har nått upp till beviskravet i brottmål. Därmed har vi inte haft anledning att pröva de tilltalades egen bevisning, säger rättens ordförande rådmannen David Viktorsson Harrby i ett pressmeddelande.

 

Brister i förundersökningen

Västmanlands tingsrätt skriver i sin sammanfattning av domen att de åtalade frikänns redan på grunden att bevisningen som åklagaren lagt fram är otillräcklig. De brister i förundersökningen som försvarsadvokaterna lade stor vikt vid under rättegången, har inte haft någon direkt betydelse för tingsrättens utslag.

I och med att privatpersonen Karl Hedin frias från misstankar avslås även åklagarens yrkande om en företagsbot mot företaget AB Karl Hedin.

 

Karl Hedin: ”En seger, men nu vill jag ha tillbaka mitt liv”

 

Åsikter är inget brott

I domskälen skriver tingsrätten särskilt att en tilltalads åsikter som regel inte kan medföra att han gjort sig skyldig till brott. Domstolen underkänner därmed en stor del av vad miljöåklagare Lars Magnusson lade fram som bevis under rättegångsdagarna.

Tingsrätten skriver i sin dom:

”Som bevisning i detta mål har åklagaren bland annat lagt fram relativt omfattande skriftlig bevisning med bäring på Karl Hedins åsikter om vargförvaltningen i riket. Huruvida Karl Hedin eller någon annan av de tilltalade har, eller har gett uttryck för, åsikter om vargförvaltningen är i princip utan betydelse för domstolens bedömning av åtalen. Domstolen kommer inte i detta mål, eller i något annat mål, lägga den tilltalades politiska åsikter till grund för bedömningen av ett åtal.”

 

Inget gift

Vad gäller åtalet att Karl Hedin skulle ha överlämnat gift till åklagarens trovärdiga källa och hennes make skriver tingsrätten att det helt saknas bevisning för att Hedin skulle ha övertygat maken om att använda gift för att utrota varg.

Karl Hedin har heller inte överlämnat gift eller gett några instruktioner om hur gift ska användas för att döda varg, skriver tingsrätten i domskälen.

 

Inte relevant

I domen återkommer tingsrätten till att åklagaren argumenterat för att Karl Hedins politiska åsikter om vargförvaltningen utgör bevis för att han är skyldig till grovt jaktbrott.

Det gör man i den del av åtalet som gäller att Karl Hedin tillsammans med en anställd, 30-åringen, skulle ha jagat varg den 26 oktober 2018. Där skriver tingsrätten:

”Åklagaren har i sin bevisning lagt stor vikt vid Karl Hedins åsikter om hur vargförvaltningen i riket sköts. Den bevisningen som tar sikte på hans åsikter i frågan saknar enligt tingsrättens mening betydelse för bedömningen av åtalet.”

 

Förhastad slutsats

Enligt tingsrätten råder det inget tvivel om att Hedin och 30-åringen var i skogen den dag som åklagaren anger. Något som för all del de åtalade själva har bekräftat, samt att de var där för att lyssna efter varg.

Beträffande det omtalade gråbenssamtalet – som var avgörande för polisens tillslag och för att de båda häktades – som Karl Hedin hade med sin syster, anser tingsrätten att den oklara formuleringen om gråben tyder på att de pratat om varg.

Av vad som framgår i övrigt av samtalet går det enligt rätten inte att dra ”någon som helst slutsats om vad som faktiskt skett under den tidsperiod som Karl Hedin och hans anställde befunnit sig i skogen”.

 

Saknar betydelse

Övrig bevisning, att Karl Hedin hade ett laddat vapen hemmet och att det fanns patroner i hans bil, talar varken för eller emot att han avsett att döda varg den aktuella dagen, med tanke på att det var dagen innan han skulle ut på älgjakt, sägs det i domen.

Vad gäller 30-åringen finner inte tingsrätten något i vad åklagaren lagt fram som visar vad han hade för sig under den tid han befann sig i skogen. Det enda som är klargjort är att han mött en man som var ute för att röja pass, skriver tingsrätten.

 

Grundlös rättegång

Domstolen bedömer att det sammanvägda värdet av bevisningen mot Karl Hedin och hans anställde inte är tillräckligt högt för att beviskravet är uppfyllt. I slutklämmen återkommer tingsrätten till något som närmast kan tolkas som att de åtalade inte ens hade behövt några försvarsadvokater, så tunn är bevisningen:

”Det är med andra ord inte ställt utom rimligt tvivel att Karl Hedin och hans anställde gjort sig skyldiga till en sådan gärning som omfattas av åtalet. Det saknas därför skäl att bedöma huruvida försvarets bevisning förtar bevisvärdet av utredningen.”

 

Missvisande

Även den 49-åriga kvinna, åklagarens trovärdiga vittne som man kan säga startade hela Västmanlandfallet, samt hennes make frias av tingsrätten.

Tingsrätten för ett resonemang om kvinnans vittnesmål, och konstaterar även i domen att de vittnesmål hon avgav innan hon delgavs misstanke om brott inte gick att använda under huvudförhandlingen.

De uppgifter ur förundersökningen som ändå berörts under rättegången har inte samma rättssäkerhetsgarantier som vad som framkommer under en förhandling, och förhör utan parternas närvaro kan ha blivit missvisande av flera skäl, skriver man.

 

Inte utrett

Det står klart att det fanns gift i makarnas bostad, men det finns ingen bevisning som styrker att det också fanns ett uppsåt att använda det för att döda varg.

Domstolen drar i det här fallet en slutsats som lades fram av Karl Hedins försvarare Sven Severin i samband med pläderingen, och skriver att det inte finns bevis för att giftet till art och mängd är tillräckligt för att användas till att döda varg.

Man konstaterar att kvinnan hanterat giftet, såsom åklagaren påstår, att hon vägt upp och lagt det i ett antal zippåsar. Något som i viss mån talar för att agerat i linje med vad som sägs i gärningsbeskrivningen.

Värdet av uppgifterna, eftersom de kommer från den åtalade själv, är emellertid inte tillräckligt. När det dessutom saknas bevis för att giftet som hittades i makarnas hem var ämnat för att döda varg, ogillas åtalet mot de båda.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev