En ny myndighet som kan ta över hanteringen av vapenlicenser från polisen föreslås i några riksdagsmotioner. Foto: Jan Henricson

Vapen, vargar och vildsvin i många riksdagsmotioner

Bland riksdagsmotionerna med bäring på jakt och viltvård är det vapen, vargar och vildsvin som engagerat mest. Flera motionärer vill att samhällets resurser ska satsas på att motarbeta förekomsten av illegala vapen istället för att försvåra tillvaron för jägare och skyttar.

I en partimotion med Sten Bergheden (M) som första namn föreslås bland annat att en ny viltmyndighet inrättas som får ta över handläggningen av vapenlicenser från polisen. Motionärerna vill också att vapenlagstiftningen moderniseras. En motion med ungefär samma yrkande har även inlämnats av Jesper Skalberg Karlsson och Ida Drougge (båda M).

 

Snabbare licenshantering

En ny myndighet för handläggning av vapenlicenser föreslås också i en partimotion med Adam Marttinen (SD) som första namn. Motionärerna vänder sig dessutom mot att EU:s direktiv kan sättas över svensk vapenlagstiftning och vill införa permanenta gränskontroller för att hindra införsel av illegala vapen.

Magnus Persson (SD) vill att licensreglerna ändras så att registrerade eftersöksjägare, hundförare samt yrkesjägare kan få licens för jakt på enhandsvapen i grövre kaliber.

Polisen ska inte bedöma ett jaktvapens lämplighet. Det anser Lars Beckman (M) som motionerar om att polisen inte får överpröva Naturvårdsverkets beslut om vilka vapen som får användas vid jakt.

 

Jägare förslås ingå i totalförsvaret

Mot bakgrund av EU:s nya vapendirektiv har Tjeckiens parlament beslutat att landets jägare och sportskyttar ska ingå i totalförsvaret. Så vill Daniel Bäckström och Per Åsling (båda C) ha det även i Sverige och vill därför utreda hur landets jägare och sportskyttar kan bidra till totalförsvaret.

Sten Bergheden (M) vill avskaffa licensplikten för ljuddämpare, som bara bidrar till att förlänga handläggningstiderna hos polisen.

Åsa Coenraads med flera (M) vill avskaffa den så kallade vapengarderobens begränsning om max fyra vapen för jakt eller skytte.

De orimligt långa handläggningstiderna för vapenlicens tas upp i flera motioner. Bland annat av Cecilia Widegren (M) och Sten Bergheden (M). Den senare vill att polisen ska bli ersättningsskyldig om ett företag förlorar pengar på grund av brott mot tids- och handläggningslagar.

 

Enklare för bössmakare

Regelverket för bössmakare bör ses över, så att dessa kan tillverka och sälja vapen på samma villkor som fabrikerna. Det anser Johan Hedin (C) i en motion. Åsa Coenraads (M) vill att den som har vapenlicens även ska tillåtas förvara ammunition i annan kaliber än det egna vapnet.

Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C) vill ändra vapenlagen så att det vid björnjakt blir tillåtet att ha fem skott i vapnets magasin.

Jonas Jacobsson Gjörtler med flera (M) anser också att handläggningen av vapenärenden behöver snabbas upp och att servicegarantier införs tillsammans med skydd för ekonomiska förluster. Bland en mängd förslag till förbättringar på jaktens och viltvårdens område vill motionärerna också ha en översyn av vapenlagstiftningen som inte försvårar för jägare och sportskyttar.

 

Riksdagens mål ska tillämpas

Riksdagen har satt upp ett tydligt mål att antalet vargar i Sverige ska vara 170-270 individer. I dag finns det väsentligt fler vargar än så och det är regeringens ansvar att se till att våra myndigheter följer beslutet. Det skriver Lars Beckman med flera (M) i en motion.

Samman uppmaning framförs i en motion från Per-Ingvar Johnsson och Staffan Danielsson (båda C). Motionärerna vill också att länsstyrelsernas uppdrag att planera för en fast vargstam i södra Sverige ska dras tillbaka samt att skyddsjakt på varg i områden med fårskötsel ska tillåtas redan efter ett angrepp på får.

Nuvarande länsvisa miniminivåer för varg låser i praktiken hela förvaltningsprocessen och bör tas bort. Det yrkar Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C) i en motion. Motionärerna vill istället införa gemensamma miniminivåer för varje förvaltningsområde.

Lars Hjälmered (M) vill ha en översyn av skydds- och licensjakten på varg och andra stora rovdjur. För att få en hållbar rovdjursförvaltning bör det finnas goda möjligheter till såväl skyddsjakt som licensjakt, anser motionären.

 

Juridisk djungel

Den juridiska vargcirkus som förekommit i anledning av beslut om vargjakt tas upp i två motioner. Staffan Danielsson och Daniel Bäckström (båda C) anser det orimligt att en liten förening i Stockholm kan överklaga beslut om vargjakt i helt andra delar av landet och vill se över rätten att överklaga miljörelaterade myndighetsbeslut. Samma yrkande framförs i en motion av Pål Jonsson (M).

Staten bör ta det fulla ansvaret för de socioekonomiska konsekvenserna av vargens utbredning och betala jägare och jaktledare ersättning för deras arbete samt milersättning i samband med skyddsjakt på varg. Det yrkar Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C) i en motion. Jan Lindholm (MP) Vill avsätta mer resurser och införa strängare straff för att stävja den illegala jakten på varg.

Enklare regler vid hantering och försäljning av vildsvinskött krävs i flera motioner till höstriksdagen. Foto: Jan Henricson

Underlätta vildsvinsjakten

Flera riksdagsmotioner handlar om hur vildsvinsjakten ska underlättas i syfte att minska de skador vildsvinen orsakar. Motionärerna är tämligen överens om att regelverken kring både jakten och kötthanteringen behöver förenklas.

Eskil Erlandson och Anders Åkesson (båda C) vill ha en lagändring när det gäller krav på tillstånd för viltövervakningskameror. Det vill även Lars Beckman (M) som också vill slopa kravet på tillstånd för att ha lampa på vapnet vid skyddsjakt i växande gröda. Även Christian Holm Barenfeld (M) vill tillåta rörlig belysning vid vildsvinsjakt liksom John Widegren (M).

Ann-Charlotte Hammar Johnsson med flera (M) vill ha en översyn av de regler som omger försäljningen av vildsvinskött. En jägare som vill sälja sitt vildsvinskött måste möta krav från en rigid, byråkratisk process och den måste förenklas, motiverar motionären. Om behovet av förenklad hantering av vildsvinskött motionerar även Per Lodenius och Staffan Danielsson (båda C) samt Rickard Nordin (C). Sistnämnde motionär vill också ha ett ömsesidigt erkännande av jägarexamen mellan de nordiska länderna.

 

Striktare regler för utfodring

Olika regeländringar för att underlätta vildsvinsjakten förespråkar också Mikael Oscarsson (KD) som dessutom vill utveckla kompletterande jaktformer som fällfångst i särskilt drabbade områden. Magnus Persson (SD) vill motsatt att fällfångst av vildsvin ska förbjudas.

Agneta Gille (S) efterlyser hårdare regler mot utfodring av vildsvin medan Betty Malmberg (M) vill att länsstyrelserna ska få införa temporära förbud mot utfodring.

Magnus Oscarsson med flera (KD) vill ha striktare regler för utfodring av klövvilt men underlätta kameraövervakning och tillåta jakt med rörlig belysning vad gäller vildsvin. Motionärerna vill också se över kravet på att vildsvinskött först måste passera en vilthanteringsanläggning innan det får säljas.

Läs även om allmän jakt på säl och skarv, om Helén Pettersson (S) som värnar Jägareförbundets allmänna uppdrag eller den korta versionen av årets motioner till riksdagen.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev