Några av landets länsstyrelser vill bland annat begränsa jakttiden på ripa, gräsand och skogsfågel. Foto: Kenneth Johansson & Johnny Olsson

Remissvaren visar: Länsstyrelser vill begränsa jakten på mängder av fågelarter

Premium

Tre av landets länsstyrelser vill förkorta eller ta bort jakttiden på en lång rad fågelarter, bland annat ripa, skogsfågel och gräsand. Två av myndigheterna vill dessutom få möjlighet att själva besluta om jakttiderna län för län. Det här visar en granskning av Svensk Jakt.

Länsstyrelserna har haft möjlighet att skicka in remissvar på Naturvårdsverkets förslag till nya jakttider på fågel. De flesta länsstyrelser har få eller inga synpunkter på Naturvårdsverkets förslag, men länsstyrelserna i Norrbotten, Stockholm och Halland tar tillfället i akt att försöka begränsa en lång rad jakttider på olika fågelarter.

Här nedan listar vi de tre länsstyrelsernas förslag till inskränkningar i fågeljakten.

 

Foto: Kjell-Erik Moseid

Norrbottens län

Länsstyrelsen i Norrbottens län har lagt till ett slags ideologiskt resonemang där länsstyrelsen inte vill att det ska finnas allmän jakttid på andra djurarter där tillvaratagande eller att förebygga skador inte är syftet. Av detta skäl vill myndigheten ta bort exempelvis allmän jakt på björktrast och man säger nej till Naturvårdsverkets förslag om jakttid på enkelbeckasin.

Länsstyrelsen Norrbotten ser också att skyddsjakterna på fågel kan bli ett problem gentemot EU. ”Det är också viktigt att resultat från skyddsjakt på enskilds initiativ rapporteras in, dels för att kunskap måste finnas ur ett förvaltningsperspektiv om hur omfattande skyddsjakten är på olika arter, dels för att rapportering kan krävas till EU,” skriver myndigheten i sitt remissvar.

 

Läs Norrbottens remissvar här

 

Fågelarter som länsstyrelsen vill ta bort jakttiden på är ejder, alfågel, sädgås, havstrut samt gråtrut. Dessutom motsätter sig myndigheten Naturvårdsverkets förslag om utökad jakttid på kricka, knipa och bläsand.

 

Vill förkorta ripjakten

Det mest kontroversiella i länsstyrelsen Norrbottens jakttidförslag är att myndigheten helst vill korta jakttiden på ripa.

Så vill Naturvårdsverket förändra jakttiden på ripa

Naturvårdsverket har föreslagit att jakttiden på både fjäll- och dalripa ska förlängas till 15 mars i till exempel Jämtlands län. I så fall blir jakttiden lika lång som den redan är i Norrbotten och Västerbotten.

Till grund för detta ligger jägarnas ripinventeringar. Därmed väljer Naturvårdsverket att bortse från resultaten från svensk fågeltaxerings resultat, som verket anser inte vara tillräckligt tillförlitliga eftersom de bland annat missade den stora uppgången av ripa som var hösten 2018.

Ripforskare: Jakt påverkar inte ripstammen

Men länsstyrelsen Norrbotten gör en annan bedömning. De lyfter istället fram resultaten från svenska häckfågeltaxeringen och menar att det är försiktighetsprincipen som ska gälla och att jakttiden på ripa bör förkortas.

 

Problem för renskötseln

Som stöd har myndigheten även grävt fram en drygt 20 år gammal studie från Norge, som visade på att jakten på dalripa borde ligga på högst 15 procent av augustipopulationen, och att jakten borde sluta tidigt i november eller att man bör minska kvoterna senare på säsongen för att minska jaktens påverkan på dödligheten.

Som ett sista stöd för förkortad ripjakt drar länsstyrelsen även fram ett argument som inte på något sätt påverkar rippopulationen, nämligen att ripjakten inte får försvåra för rennäringen.

 

Foto: Kenneth Johansson

Stockholms län

Förutom Norrbotten ser inget fjällän några problem med förlängd ripjakt. Men istället får länsstyrelsen i Norrbottens län oväntat stöd från en mer sydlig myndighet. Nämligen länsstyrelsen i Stockholm län.

Naturvårdsverket föreslår att ripjakt ska tillåtas från den 25 augusti till och med den 15 mars. Men det här uppskattas inte av länsstyrelsen i Stockholms län som istället vill senarelägga jaktstarten med en till två veckor, samt inte förlänga jakttiden i enlighet med förslaget.

Även Stockholms län fram resultat från fågeltaxeringen som stöd för att korta jakttiden på ripa.

 

Vill ha in alla avskjutningsstatistik

Länsstyrelsen i Stockholms län är den regionala myndighet i landet som ser flest problem med de föreslagna jakttiderna. Man vill, utöver att ta bort fågeljakt, även ha allmän avskjutningsrapportering på samtliga arter. Dessa vill myndigheten att jägarna ska skicka till länsstyrelsen.

 

Flera förbud

Dessa fågelarter vill länsstyrelsen i Stockholms län ta bort eller inte införa allmän jakttid på: Sädgås, snatterand, alfågel, ejder, småskrake, gråtrut, björktrast samt enkelbeckasin.

 

Läs Stockholms remissvar här

 

Dessa fågelarter vill länsstyrelsen förkorta jakttiden på jämfört med Naturvårdsverkets förslag: Gräsand, kricka, bläsand, knipa, storskrake, sjöorre, vigg, dalripa, fjällripa, järpe, orre, tjäder, rapphöna, fasan, havstrut, fiskmås, ringduva, nötskrika, kråka, skata och kaja.

 

Vill besluta om egna jakttider

Länsstyrelsen i Stockholms län anser att möjlighet att regionalt besluta om jakttider bör gälla även jakt efter fågel. Men inte för samtliga fågelarter, tillägger myndigheten: ”Det är inte rimligt att alla jakttider ska bestämmas av länsstyrelserna, det skulle skapa ett svåröverblickbart system.

Jakttider för jaktbara gäss, tjäder, orre, fasan och rapphöna skulle kunna vara lämpligt att delegera till länsstyrelserna”, skriver länsstyrelsen i Stockholms län i sitt remissvar.

 

Foto: Pernilla W / Mostphotos

Hallands län

Även i Halland vill länsstyrelsen besluta om egna jakttider på fågel. Där ser länsstyrelsen dock inga skäl till att begränsa sig själva, utan myndigheten anser att det är lämpligt att den kan besluta om jakttider på samtliga fågelarter.

 

”Förlegat”

”Omotiverad jakt efter arter eller jakt som sker under känslig tid på året riskerar att minska allmänhetens acceptans för jakt”, varnar myndigheten i sitt remissvar. Och länsstyrelsen i Hallands län tillägger att ”jakt efter kramsfågel är förlegat” och myndigheten vill därför ta bort jakttiden på björktrast och motsätter sig att allmän jakt på enkelbeckasin ska återinföras.

 

Flera förbud

Länsstyrelsen anser vidare att allmän jakt efter järpe, orre och tjäder inte ska tillämpas i Hallands län. Inte heller jakt på snatterand, rapphöna eller fasan ska tillåtas som allmän jakt, menar myndigheten.

 

Läs Hallands remissvar här

 

Jakttiden på morkulla och ringduva vill länsstyrelsen se oförändrad och går därmed emot Naturvårdsverkets förslag. Däremot håller Halland med Naturvårdsverket om att allmän jakt på flera fågelarter ska ta bort. Bland annat jakten på ejder.

 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev