”Just nu känner jag med andra ord ingen oro, men vi får inte slå oss till ro utan måste fortsätta att aktivt arbeta för att öka de egna intäkterna”, säger Jägareförbundet generalsekreterare Bo Sköld. Foto: Lars Nilsson

Minus 2,9 miljoner för Jägareförbundet 2019

Premium

Svenska Jägareförbundets årsredovisning för 2019 visar ett resultat på minus 2,9 miljoner kronor. Den 27 juni håller Jägareförbundet den ekonomiska delen av sin årsstämma. Förbundets generalsekreterare Bo Sköld berättar här om bakgrunden till resultatet, förbundets ekonomiska läge just nu – och inför framtiden.

Förbundets resultat för 2019 var minus 2,9 miljoner kronor efter finansnetto. 2018 var resultatet minus 3,976 miljoner och året dessförinnan plus 11,2 miljoner.

– Den beslutade budgeten för 2019 var på minus cirka 1,1 miljoner kronor, vi stannade på det operativa resultatet minus 2,6 miljoner kronor, säger Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld.

 

Fler medlemmar

Under 2019 uppgick förbundets medlemsintäkter till 62,9 miljoner kronor, och minskade därmed med 1,2 miljoner jämfört med 2018, samtidigt som antalet medlemmar ökade.

– Det är mycket glädjande att se att vi blir fler och fler medlemmar i Jägareförbundet. Samtidigt är det tyvärr fler som väljer medlemskap utan tidning. Det har lett till lägre intäkter, vilket till stor del förklarar ett sämre operativt resultat än förväntat.

En del av förbundets ökade kostnader under året kommer, enligt generalsekreteraren, från resor samt nedskrivning av kundfordringar då annonsköpare kommit på obestånd.

– Lanseringen av nya jägarskolan har dock slagit rekord och överträffat budget i försäljning, vilket har täckt visst intäktsbortfall, säger Bo Sköld.

 

Inställd avgiftshöjning

Under 2019 beslutade Jägareförbundets årsstämma att höja medlemsavgifterna från och med innevarande. För ordinarie medlemskap från 600 till 650 kronor, för ungdomar och stödmedlemskap från 300 till 375 kronor. Tidigare i år beslutade en extrainsatt stämma att återkalla det beslutet. Medlemsavgifterna är alltså oförändrade under medlemsåret 2020–2021.

• Vad innebär det beslutet ekonomiskt för Jägareförbundet?

– Förbundsstyrelsen gjorde övervägandet att det var direkt olämpligt och okänsligt att höja medlemsavgifterna under pågående pandemi, när så många drabbas av effekterna ekonomiskt. På kort sikt, under 2020–2021, är det ekonomiskt hanterbart, men därefter behöver förbundet höja medlemsavgifterna för att få täckning för bland annat de generella kostnadsökningarna i samhället och vad avser löner. Senast vi gjorde en förändring av medlemsavgifterna var vid årsstämman 2012, säger Bo Sköld.

 

Projekt och anslag – ökande andel av intäkter

På intäktssidan finns även det så kallade Jakt- och viltvårdsuppdraget, som under flera år legat på oförändrad nivå, 52,25 miljoner kronor. Pengarna kommer från Viltvårdsfonden, som byggs upp av jägarnas avgifter för det statliga jaktkortet.

Jägareförbundet får dessa medel ”för att leda och organisera delar av jakten och viltvården i Sverige”.

Andelen av förbundets intäkter som kommer från projektmedel och anslag (däribland Jakt- och viltvårdsuppdraget) fortsätter att öka. 2015 utgjordes projektmedel och anslag 39,7 procent av Jägareförbundets totala intäkter. 2019 var den siffran 42,5 procent.

• Var går smärtgränsen här?

– Det är alltid viktigt att värdera egna intäkter, i form av främst medlemsavgifter, i förhållande till anslag och projektmedel. Att vi ökat andelen projektmedel är en följd av att vi väljs ut för att genomföra angelägna projekt. Det arbete vi gör med invasiva arter har under en lång tid ökat och belastar inte ordinarie arbete, tvärt om. Dessutom visar vi oss som en viktig och kompetent aktör, säger Bo Sköld, som dock understryker vikten av att förbundet ökar andelen egna intäkterna:

– Min uppfattning är att vi som organisation aktivt behöver öka de egna intäkterna i förhållande till anslag och projektmedel. Det innebär inte att projektmedel och anslag ska minska. Ökade egna intäkter skapar trygghet, stabilitet och framför allt ökar det förbundets handlingsfrihet.

 

”Just nu ingen oro”

– Just nu känner jag med andra ord ingen oro, men vi får inte slå oss till ro utan måste fortsätta att aktivt arbeta för att öka de egna intäkterna. Det absolut viktigaste att leverera är en hög grad av medlemsnytta, så att vi har många och nöjda medlemmar. Då får vi både resurser och kraften att verka för jaktens och medlemmarnas bästa, både i dag och i morgon.

• I årsredovisningen har posten ”andra långsiktiga fordringar hos koncernföretag” ökat från 0 till 7,4 miljoner kronor. Varifrån kommer denna nyuppkomna fordran, och hur har den värderats?

– Jägareförbundet Service AB, som driver verksamheten på Öster Malma, genomförde under 2019 den upprustning av hotelldelen som förbundsstyrelsen godkänt sedan tidigare. Förbundet som fastighetsägare skötte finansieringen via utlåning till bolaget. Upprustningen har berört alla hotellrum samt de aktivitetsutrymmen som Jägareförbundet Service hyr av förbundet. Denna fordran har värderats till nominellt belopp, alltså verkligt värde, säger Bo Sköld.

 

Policy för värdepapper

Svenska Jägareförbundets värdepappersportfölj bokfördes vid 2019 års slut till ett värde på 38,6 miljoner kronor (marknadsvärde 42,2 miljoner).
I förbundets placeringspolicy framgår bland annat:

”Kapitalet ska placeras i räntebärande värdepapper, aktier och aktierelaterade instrument på ett sådant sätt att lämplig riskspridning uppnås. Tillgångarna ska vara av en art som ger en betryggande säkerhet samt en långsiktig god avkastning samt vara etiskt godtagbara enligt förbundets värderingar. Det betyder att placeringar inte ska göras i verksamheter vars produkter uppenbart skadar människor och miljö, som krigsmateriel, tobak, alkohol och kommersiell spelverksamhet.”

– Placeringspolicyn ses över årligen och beslutas av förbundsstyrelsen. Styrelsen prövar också policy och förvaltare återkommande med andra aktörer, för att rätt beslut om förbundets kapitalförvaltning ska kunna tas, säger Bo Sköld.

 

Hög omsättning

I värdepappersportföljen har man under 2019 sålt för 16 miljoner kronor och köpt för 14 miljoner kronor.

• Det kan betraktas som en relativt hög omsättning för en långsiktig portfölj på cirka 40 miljoner kronor?

– Orsaken till försäljning och köp under 2019 är kortfattat att göra vår portfölj hållbar i enlighet med den policy som förbundet har. Det innebar att man under 2019 behövde sälja och köpa. Cirka 10 miljoner av ovanstående köp och sälj är att hänföra till en engångsföreteelse, säger Bo Sköld.
Utöver det påpekar han att förbundet vill att det ska vara en aktiv förvaltning där man noga följer trender, samt balanserar mellan aktier, aktieindexobligationer och räntebärande, med långsiktighet och låg risktagning för ögonen.

– Förbundets placeringspolicyn styr vad som är min-, normal- och maxlägen för placering, så att vi möjliggör en aktiv förvaltning inom den ramen, säger Bo Sköld.

• Vad är förbundets plan givet att marknaden faller 25 procent? Hur inverkar det på verksamheten?

– Om marknaden faller med 25 procent kommer det inte att påverka förbundets dagliga verksamhet direkt. Om nedgången skulle vara varaktig kommer det dock självklart att påverka förbundets ekonomiska stabilitet på längre sikt. Ett tillfälligt marknadsfall med en efterföljande uppgång kommer alltså inte att påverka nämnvärt.

– Förbundets policy är för en långsiktigt god avkastning med låg risk, vilket innebär att placeringarna inte alltid är de som ger högst kortsiktig avkastning – men inte heller de största förlusterna, säger Bo Sköld.

 

Pandemin – osäkerhet för alla

Hela världen befinner sig som bekant sedan ett par månader i coronapandemins grepp, vars fulla konsekvenser ännu ej går att avgöra.

• Hur påverkar den Jägareförbundet ekonomiskt?

– Hittills har pandemin inte varit ekonomiskt negativ på grund av, bland annat, färre resor och möten. Därigenom har vi en ökad digitalisering, vilket också medfört effektivisering. Digitala utbildningar riktade till våra medlemmar och viltförvaltningsstrukturen har ökat påtagligt under denna korta period. Vi passar också på att utveckla gamla och skapa nya utbildningar som efterfrågas så att vi står redo när läget ändras, säger Bo Sköld, som uppger att det generella intresset för naturen har ökat under pandemin.

– Det ska vi försöka dra nytta av. Genom internutbildningar går vi också kunskapsmässigt stärkta ur detta.

 

Drabbats hårdast

Den del av Jägareförbundet som hittills drabbats mest negativt av pandemin är Jägareförbundet Service AB, som driver restaurang-, konferens- och hotellverksamhet på förbundets nationella kansli Öster Malma i Södermanland. Under ett par vårmånader var i princip verksamheten helt stängd, på grund av coronaläget.

– För Jägareförbundets servicebolag har vi en tuff period ekonomiskt. Det kräver uthållighet och flexibilitet för att säkerställa ett positivt långsiktigt resultat.

– I dag kan ingen ge ett exakt svar på hur pandemin påverkar oss, eller samhället i övrigt, åtminstone inte på halvlång sikt. Men vår ambition är att vi ska gå stärkta ur detta stålbad, säger Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld.

• Om du tittar i kristallkulan, hur kommer förbundets resultat för 2020 att se ut?

– Positivt. Både ekonomiskt och kunskapsmässigt. Men jag ber att få återkomma med en mer precis prognos i oktober.

 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev