Susanna Löfgren, länsråd och tf landshövding i Jämtland.

Susanna Löfgren, länsråd och tillförordnad landshövding i Jämtland. Foto: Tina Stafrén

Länsrådet: ”Länsstyrelsen säljer ingen jakt – däremot upplåter vi jakträtt”

Premium

Länsstyrelsen säljer ingen jakt. Däremot upplåter myndigheten jakträtt mot betalning. Det menar Jämtlands länsråd och tillförordnade landshövding Susanna Löfgren i ett mejlsvar på Svensk Jakts frågor. Hon flaggar även för att fler avlysningar av småviltjakten kan komma på statens marker i höst.

Hur kan det komma sig att länsstyrelsen i Jämtlands län, som enda länsstyrelse i landet, säljer jaktkort på älg på statens marker för att i nästa skede avlysa all småviltsjakt inom samma områden?

Det och några andra frågor ville Svensk Jakt ha svar på från Jämtlands länsråd och tillförordnade landshövding Susanna Löfgren.

 

Telefonintervju

Onsdagen den 16 september påbörjade Svensk Jakt en telefonintervju med Susanna Löfgren. Efter en kort stund bad hon att i stället få Svensk Jakts frågor skriftliga, vilket hon också fick.

Svensk Jakt ställde fyra frågor till Susanna Löfgren. En knapp vecka senare återkom hon med svar, vilket publiceras nedan. Men då länsrådet valt att lämna ett sammanhängande svar, publicerar vi även de fyra frågorna som ställdes till henne.

 

Svensk Jakts fyra frågor

Länsstyrelsen i Jämtlands län säljer som enda länsstyrelse i landet gästjaktkort på älg på statens marker. Jakten får sedan inte säljas vidare. Men ändå finns det företag som säljer älgjaktpaket på statens marker i Jämtland och tar femsiffrigt betalt per jägare och dag.

• Vad tycker du om det?

 

• Länsstyrelsen är också tillsynsmyndighet för jakten. Varför kontrollerar ni inte om reglerna följs?

 

Du har tidigare i ett debattsvar på Svenskjakt.se angett att skälen till avlysningar av småviltsjakt bland annat beror på samernas önskan att utöka älgjakten, en jakt som från början var så kallad husbehovsjakt.

Nu finns det fall där älgjakten säljs vidare för minst 10.000 kronor per dag.

• Tycker du med vetskap om detta att det är rätt att länsstyrelsen avlyser småviltsjakt för vanliga arbetare, till förmån för mer betalande medborgares möjlighet till exklusiv älgjakt?

 

Det finns ingen dubbelregistrering av älgjaktmark i Jämtland och frågan är om länsstyrelsen ens har någon jakträtt på älg att upplåta? I en tidigare intervju med länsstyrelsens chefsjurist säger han att länsstyrelsen utrett sig själv för att pröva lagligheten i försäljningen. Någon utredning finns dock inte diarieförd.

• Är det ett korrekt agerande av en myndighet att hänvisa till en utredning av sig själv som inte finns dokumenterad?

 

Susanna Löfgrens mejlsvar

”En miljon hektar är hela renbetesfjället i Jämtlands län och hela renbetesfjället har inte varit avlyst under någon period i år. Under de två första jaktveckorna av småviltsjakten var de flesta jaktområdena öppna, under septemberjakten beslutade vi om avlysningar på större områden än tidigare.

Under brunstuppehållet, det vill säga från och med 28 september, kommer de flesta jaktområdena att vara öppna. Endast en sameby har avlysningar på vissa jaktområden under brunstuppehållet.

Nya beslut inför oktoberjakten är inte fattade, de fattas vid månadsskiftet.

 

Avlysningar

Skillnaden i år är att fler samebyar har inkommit med begäran om att jakten ska avlysas i större omfattning än tidigare, med hänvisning till renskötsel och egen jakt. Vi har hanterat ärendena och gjort bedömningar för att kunna upplåta så många områden som möjligt för småviltjakt. Information läggs löpande ut på vår webbplats.

Tusentals kan ha jagat älg illegalt – länsstyrelsen organiserade jakten

Staten, genom länsstyrelsen, har rätt att upplåta sin del av jakträtten och den upplåter vi till gästjägare som jagar tillsammans med samebyarnas medlemmar, då de liksom staten har en oinskränkt jakträtt på renbetesfjällen. Länsstyrelsen registrerar gästjägarna och tar ut en upplåtelseavgift för varje jakträttsbevis med stöd av 34 § rennäringslagen. Att vi registrerar gästjägarna innebär också att vi kan utföra jakttillsyn.

 

Jakttillsyn

Vårt uppdrag inom jakttillsyn innebär att kontrollera att jakten bedrivs enligt de lagar och regler som gäller för jakten, till exempel att vapenlicens och jakträttsbevis finns. Om oegentligheter inom ramen för vår jakttillsyn upptäcks så vidtas åtgärder, ytterst sker polisanmälan. Om det finns anledning att misstänka oegentligheter utanför vårt mandat och uppdrag inom jakttillsyn, så ligger det utanför länsstyrelsens uppdrag att bevaka.

Myndighet fortsätter sälja älgjaktkort – hänvisar till utredning som inte finns dokumenterad

Chefsjuristen, som enligt arbetsordningen har ett övergripande ansvar för hur länsstyrelsen hanterar ärenden på myndigheten, har genomfört en intern kontroll av registreringarna och funnit att dessa är i sin ordning. Den här typen av internkontroller diarieförs vanligtvis inte på myndigheter då det är en del av ett ständigt pågående internt systematiskt rättssäkerhetsarbete.

 

Säljer ingen jakt

Staten har registrerat älgjaktsmarkerna på renbetesfjäll på respektive sameby genom länsstyrelsen. Staten har i egenskap av markägare jakträtt på renbetesfjällen. Statens och samebyarnas jakträtter är oinskränkta. Staten får disponera sin jakträtt med de begränsningar som framgår i 32 § rennäringslagen, det vill säga staten får upplåta sin del av jakten så länge det inte är en avsevärd olägenhet för renskötseln eller ett besvärande intrång i samernas egen rätt till jakt.

Länsstyrelsen säljer med andra ord ingen jakt. Däremot upplåter vi, enligt rennäringslagen, jakträtt till gästjägare som jagar med samebyarnas medlemmar.”

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev