Polisen bedömer i dag om ett vapen är lämpligt för jakt. Ibland blir det avslag även om Naturvårdsverket sagt att vapnet är okej för jaktändamål. Foto: Lars-Henrik Andersson

Drabbad jägare: ”polisen bryter mot lagen”

Vikbar kolv och pistolgrepp är okej på en repeterstudsare. Det anser Naturvårdsverket i sina föreskrifter. Men polisen säger nej.
Både jägare och vapenhandlare rasar nu mot polisens bedömningar.
Och polisen själva vill ha en förändring och planerar införa en bedömandegrupp.

Ett flertal rättsfall de senaste åren har satt fokus på frågan: hur får ett jaktvapen se ut? Ställs frågan till Naturvårdsverket så är det enligt föreskrifterna helt okej med vikbar kolv och pistolgrepp på en repeterstudsare. Polisen bad om ett yttrande från Naturvårdsverket gällande Tikkas nya repeterstudsare T3x Tac A1. Naturvårdsverket hade inga betänkligheter med att godkänna vapnet för jakt.
Men polisen sade ändå nej.
Svensk Jakt skickade ett mejl till polisen med frågor rörande Tikka T3x Tac A1.

 

Lämpligt för jakt

I svaret hänvisar polisen till vapenlagen där det bland annat framgår att tillstånd för innehav av skjutvapen för skjutning får meddelas endast om vapnet är lämpat för det ändamål som tillståndet ska avse.

Domen i kammarrätten i Sundsvall rörande en Accuracy International har kommit att få stor betydelse för polisens bedömning av licensansökningar för repetervapen med vikbar kolv och pistolgrepp.

Därefter pekar polisen på ett antal rättsfall där domstolar avgjort frågan om ett visst vapen är lämpat för jakt. Bland annat målet i Kammarrätten i Sundsvall rörande Accuracy International AX 338. Även i det fallet tyckte Naturvårdsverket att vapnet var lämpligt för jaktändamål men polisen i Jämtland sade nej med motiveringen att friliggande pistolgrepp och fällbar kolv har främst militär nytta och inte är lämpligt för jakt.
Kammarrätten kom i sin dom fram till att vapnets egenskaper, det vill säga pistolgrepp och löstagbar kolv, inte är jaktligt motiverade och jägaren fick avslag på sin ansökan om licens.

 

Bygga om lagligt?

Med andra ord finns det en rättspraxis som polisen nu hänvisar till. Samtidigt kan en jägare bygga om en vanlig repeterstudsare och förse den med vikbar kolv utan att söka licens för detta. Men att få licens för en studsare som redan har detta går alltså inte. Hur hänger det ihop?

Domstolarna har gjort bedömningen att vapen med dessa egenskaper inte är lämpliga för ändamålet jakt.

– Polismyndigheten prövar endast frågan om tillstånd att inneha ett skjutvapen. Vid denna prövning ska vägas in om vapnet är lämpligt att inneha för det angivna ändamålet. Domstolarna har gjort bedömningen att vapen med dessa egenskaper inte är lämpliga för ändamålet jakt. Har avslag meddelats är det motiveringen i det enskilda ärendet som också utgör grunden för avslaget, svarar Joakim Norenhag, processansvarig vapen vid polisens enhet för förvaltningsrätt.
Han berättar i ett mejl till Svensk Jakt att polisen tänker återuppta arbetet med en bedömandegrupp.

Vilka vapen är lämpliga för jakt. Det ska en så kallad bedömandegrupp inom polisen avgöra. Foto: Lars-Henrik Andersson

 

Bedömandegrupp

– Gruppen ska ta fram underlag för rättsliga ställningstaganden till stöd för myndighetens beslutsfattare beträffande olika vapentypers lämplighet för skjutning. Dessa ställningstaganden ändras – vid behov – i linje med domstolarnas praxis. Formerna för detta arbete är ännu inte framtagna. Arbetet kommer att syfta till att jägare, målskyttar, branschorganisationer, handlare och tillverkare upplever att myndigheten är objektiv och saklig i sina bedömningar och att det finns en utökad förutsebarhet i beslutsfattandet.

 

Ett av syftena med bedömandegruppen är att jägare med flera ska uppleva att polisen är objektiv? Med andra ord; är upplevelsen i dag att polisen inte är objektiv? 

– Polismyndighetens strävan är att lika ärenden ska utmynna i lika beslut i hela landet. En utredning om ett vapens lämplighet för ett visst ändamål ska vara fullständig, objektiv och saklig. På dessa områden strävar vi efter ständig förbättring, säger Joakim Norenhag.

 

Vilka ska ingå i bedömandegruppen, kommer det att ingå företrädare för olika intressegrupper?

– Det finns ännu inget färdigt förslag över vilka vid myndigheten som ska ingå i gruppen. Det finns inte heller någon förslag om i vilken omfattning ett remissförfarande bör användas och i så fall till vilka myndigheter, intressegrupper eller enskilda dessa bör rikta sig till.

 

Tikka T3x Tac A1 är inget halvautomatiskt vapen och har fått godkänt av Naturvårdsverket att användas till jakt. Uppenbarligen har ni på polisen först haft en åsikt om att det borde vara tillåtet för jakt (eftersom ett antal personer redan fått licens för detta ändamål) men att ni sedan ändrat er? Varför tilläts ett antal personer få licens för jakt? Visste inte handläggarna om de aktuella domarna?

– Polismyndighetens målsättning är att utföra en enhetlig och rättssäker bedömning av vapens lämplighet utifrån gällande rätt med beaktande av den praxis som domstolarna meddelar. Vid de fall det uppdagas att olika bedömningar sker avseende samma vapentyp utreder myndigheten detta för att komma till rätta med problemet. Om alla handläggare i hela landet har haft kännedom om tidigare nämnda domar eller inte är ingenting jag kan svara på, uppger Joakim Norenhag.

Han berättar vidare att regleringen i vapenlagen inte ändrats och att den är generellt skriven.

Vissa ansökningsärenden medför tolkningsproblem

– Vissa ansökningsärenden medför tolkningsproblem avseende olika skjutvapens lämplighet för respektive ändamål, såväl jakt som målskytte, säger Joakim Norenhag.
I februari i år skickade rikspolischefen Dan Eliasson och Peter Thorsell, som varit polisens verksamhetsansvarig i vapenfrågor, in en begäran om lagändring till Justitiedepartementet.

 

Generell lag

I skrivelsen tar polisen upp frågan om ”vapens lämplighet för ändamålet”. Både Eliasson och Thorsell skriver att de tycker vapenlagen är för generell och pekar på att flera avslagsbeslut för bland annat halvautomatiska kulgevär överklagats till domstol.
”Osäkerheten får negativa återverkningar för såväl vapenhandlare som vapensökanden samt förorsakar en ökad belastning för domstolarna.”
I skrivelsen till regeringen begärde polisen att få mandat att skriva egna föreskrifter om skjutvapens egenskaper och vilka vapen som är lämpliga för olika ändamål.
Men än så länge har inte regeringen gett polisen det bemyndigandet.
Frågan utreds inte ens i den stora vapenutredningen som nu görs och som ska presenteras senast den 10 januari.
Enligt justitiedepartementet kan frågan om vapens utseende bli aktuell först om utredningen finner att det måste göras en justering utifrån EU:s nya vapendirektiv.

 

”Bryter mot lagen”

Tills vidare är det alltså Naturvårdsverkets föreskrifter som gäller – och vapenlagen.

Per-Anders Larsson sökte licens för jakt på en Tikka T3x Tac A1 men fick nej av polisen. Foto: Privat

Per-Anders Larsson sökte licens på en Tikka T3x Tac A1 för jaktändamål men fick nej av polisen. Han har överklagat avslagsbeslutet till förvaltningsrätten.
– Polisen bryter mot lagen. Det är inte polisens sak att bedöma om ett vapen är lämpligt för jakt eller inte, det finns redan lagar som reglerar detta. Det finns inget hinder i gällande lag att en repeterstudsare har pistolgrepp och vikbar kolv, säger Per-Anders Larsson.
Han berättar att väntetiden är cirka ett år innan hans överklagan kommer behandlas av förvaltningsrätten.
Per-Anders Larsson anser att polisen ägnar sig åt godtycke. Han berättar vidare att en del vapenhandläggare och även polisens jurister saknar kompetens om vapen.
– Det som är fel och som skapar en rättsosäkerhet är att polisen vill tycka en massa saker om hur ett jaktvapen ska få se ut.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev