Ny älgutredning presenterad

Regeringens utredare Maria Norrfalk har idag överlämnat betänkandet Uthållig älgförvaltning i samverkan till jordbruksminister Eskil Erlandsson (C).

Utredaren har haft i uppdrag att se över den nuvarande älgförvaltningen och lämna förslag till de förändringar eller förenklingar som behövs för att skapa en förvaltningsmodell för älg som syftar till en ekosystembaserad lokal förvaltning.
– Jag har gett betänkandet namnet Uthållig älgförvaltning i samverkan för att uthållig älgförvaltning sammanfattar det uppdrag jag haft och samverkan är den arbetsform som jag tror är framgångsrik, säger utredaren Maria Norrfalk.
Maria Norrfalk föreslår ett enhetligt älgjaktförslag för hela landet och det innebär bland annat att den hårt kritiserade dubbelregistreringen försvinner.

Flera problem
Utredningen har identifierat flera problem med dagens förvaltningssystem. Det finns ett flertal olika möjligheter att jaga älg i form av licensjakt, inom älgskötselområden med mera, och det gör systemet komplicerat och svåröverskådligt och innebär mycket administration. Det saknas en helhetssyn över större områden och möjligheter att ta ett övergripande ansvar för förvaltningen. Det finns också brister när det gäller inflytande och representation i förvaltningen. Älgstammens kvalitet har brister som till exempel låga slaktvikter, reproduktion och åldersfördelning.
– Mot bakgrund av de problem jag identifierat föreslår jag en ny struktur för älgförvaltningen. En struktur som hänger samman och kan förstås från den lokala till den nationella nivån. Förvaltningens olika delar – nivåer – ska ha roller och ansvarsområden som blir tydliga och mer enhetliga än dagens. Skalan kan dock variera och anpassas till lokala förhållanden, säger utredaren Maria Norrfalk.

I betänkandet föreslås bland annat följande nio punkter:
1. Licensjakten på älg avskaffas och ersätts med jakt inom registrerade älgskötselområden. Den som inte är med i en sådan jaktsamverkan får jaga älgkalv under fem dagar.
2. Samverkan ska bygga vidare på dagens älgskötselområden och de bör tåla en avskjutning om minst tio älgar per år och vara sammanhängande.
3. Större älgförvaltningsområden inrättas som en stödfunktion i förvaltningen. De ska omfatta en i huvudsak egen älgstam. Inom området ska en älgförvaltningsgrupp utses. En långsiktig plan för förvaltningen av älgen inom området ska fastställas av länsstyrelsen.
4. Länsstyrelsens uppdrag när det gäller älgförvaltningen blir bland annat att ta fram ett övergripande regionalt långsiktigt program för viltförvaltningen samt ett ansvar för uppföljningen av älgförvaltningen.
5. Naturvårdsverket bör få ett tydligare uppdrag som sektorsmyndighet för älgförvaltningen för att säkerställa att den blir enhetlig och präglas av en helhetssyn. Skogsstyrelsen har en viktig roll som skogspolitisk myndighet och måste tillhandahålla fakta om skogen och dess utveckling som underlag för älgförvaltningen särskilt gällande fodertillgång, foderprognoser och skadeutveckling.
6. Kunskap om skogen, älgstammen, rovdjuren med mera är en förutsättning för ekosystembaserad lokal älgförvaltning. En gemensam IT-plattform ska därför skapas och utbildning i adaptiv förvaltning genomföras. För att nå en adaptiv förvaltning måste avskjutning rapporteras inom en vecka från det att en älg har fällts.
7. Jakttiden för älg ska vara enhetlig och gälla från och med den andra måndagen i oktober i södra Sverige och från och med den första måndagen i september i norra Sverige och älgjakt ska sedan vara tillåten till och med den sista februari.
8. I norra Sverige ska det vara uppehåll i jakten den 24 september-8 oktober.
9. Fällavgift ska betalas för samtliga fällda älgar, även kalvar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev