Skräntärneungar riskerar falla offer för gråtruten. Därför har Birdlife Sverige tidigare stått bakom och utfört selektiv jakt på gråtrut. Men i våras sade en majoritet av deltagarna på Birdlifes riksstämma nej till att Birdlife ska stå bakom den selektiva jakten. Foto: Ulrik Lötberg

Ornitologer jagade gråtrut men följde inte jaktvillkoren

Den tunga intresseorganisationen Birdlife Sverige vill avskaffa jakten på gråtrut.
Samtidigt fick föreningen tillstånd till selektiv jakt på gråtrut på öar i Södermanlands och Östergötlands skärgård under 2017 och 2018. Svensk Jakt kan även avslöja att Birdlife inte följde villkoren i länsstyrelsens beslut.

Strax före midsommar 2017 fick Birdlife Sverige (Sveriges ornitologiska förening) tillstånd till selektiv jakt på gråtrut på två öar i Södermanlands skärgård. Tillståndet gällde under juni 2017 samt under maj och juni 2018 och 2019.

Det var länsstyrelsen i Södermanland som gav tillstånd till den selektiva jakten, som skulle ske i form av att en ornitolog plockade bort ägg från gråtrutbon på de aktuella öarna.

 

Selektiv predatorjakt

Vidare fick ornitologen bara plocka bort ägg från maximalt fem bon per ö. Jakträttshavaren skulle även ge sitt tillstånd till jakten. Dessutom villkorade länsstyrelsen att utfallet av jakten skulle rapporteras inom en viss tid, senast två veckor efter, för säsongen, avslutad jakt.

Anledningen till den selektiva jakten var att den skulle ske inom ramen för åtgärdsprogrammet för skräntärna.

Enligt Birdlife Sverige och länsstyrelsen i Södermanland kan gråtruten gå hårt åt skräntärnekolonier.

I sin ansökan om selektiv jakt uppgav Birdlife Sverige att skräntärnan är klassad som sårbar på rödlistan, att den totala populationen i Sverige endast är drygt 550 par och i Södermanland finns cirka 35 par.

Samtidigt vill Birdlife Sverige förbjuda allmän jakt på gråtrut. Gråtruten får i dag jagas över hela landet under perioden 1 augusti–31 mars. Gråtruten kan även skyddsjagas på enskilds initiativ.

 

Översyn pågår

För närvarande pågår ett arbete med att se över jakttiderna på både däggdjur och fåglar. Arbetet leds av Naturvårdsverket och en beredningsgrupp bestående av speciellt berörda aktörer som kommer att ha en central, rådgivande roll i arbetet. I beredningsgruppen ingår bland annat Birdlife Sverige, Jägarnas Riksförbund, LRF, länsstyrelserna, Naturskyddsföreningen, Skogsstyrelsen och Svenska Jägareförbundet.

Interna stridigheter i Birdlife stoppade selektiv jakt

Under den i jakttidsprocessen inledande förslagsperioden, i mars 2019, skickade Birdlife Sverige en skrivelse till Naturvårdsverket under rubriken: ”Utvecklade synpunkter på jakt och jakttider.”

I den skrivelsen står bland annat följande att läsa:

”Gråtruten har minskat i antal under senare årtionden, och minskningen är så pass kraftig att gråtruten numera är rödlistad i Sverige. Den jakt som sker syftar inte till att ta tillvara jaktbytet utan är mera att betrakta som predatorjakt. Vi anser att den allmänna jakttiden på gråtrut ska avskaffas och ersättas med skyddsjakt om det skulle uppstå behov.”

 

Sårbar och jagad

Samtidigt som detta skrevs hade Birdlife Sverige i Södermanland tillstånd att plocka bort ägg ur gråtrutbon i skärgården.

Resultatet? Ja, det redovisades av Birdlife Sverige först i april 2019: Under 2018 togs ägg bort i totalt fem bon. Under 2017 skedde inget borttag av trutbon.

I ett mejl till länsstyrelsen skriver en representant för Birdlife Sverige: ”Jag har upptäckt att jag missat att rapportera in den skyddsjakt som skett…”

Enligt Viktor Tylstedt, vilthandläggare vid länsstyrelsen i Södermanlands län, så är inte en försenad rapportering förenat med något rättsligt efterspel.

– Det man riskerar är att inte få tillstånd igen för selektiv jakt, säger han.

Noterbart är att i grannlänet Östergötland vill även Naturskyddsföreningen stryka den allmänna jakttiden på gråtrut. Och även i Östergötland lämnade Birdlife in en ansökan om selektiv jakt på gråtrut och havstrut och fick ansökan beviljad.

 

Försenad rapport

Tillståndet gällde högst 75 gråtrutsägg och högst 25 havstrutsägg. Och även i det fallet följdes inte villkoret om att inom en viss tid rapportera utfallet från den selektiva jakten. Länsstyrelsens vilthandläggare Mia Kjällander skickade en påminnelse till Birdlife Sveriges representant den 1 november 2017:

Enligt punkt 7 i villkoren i beslut om tillstånd till selektiv jakt efter gråtrut och havstrut ska ni årligen senast den 30 september inkomma med rapport till Länsstyrelsen, se nedan. En utvärdering av utfallet av (skyddsjakten) bortplockandet av grå- och havstrutsäggen ska göras och inges till Länsstyrelsen i Östergötlands län årligen senast den 30 september. Effekten av åtgärdens eventuella störning på skräntärnan ska belysas liksom effekten på predation på skräntärnan. Någon rapport har inte inkommit från er. Ni bör därför senast 17 november 2017 inkomma med rapport enligt ovan…”

Ornitolog deltog även 2019 vid skyddsjakt på gråtrut

Tio dagar senare, det vill säga den 27 november, skickade representanten för Birdlife Sveriges Projekt skräntärna en rapport till länsstyrelsen. Trots förseningen på nästan två månader fick Birdlife behålla sitt tillstånd.

2018 hände samma sak. Länsstyrelsen fick åter påminna Birdlife om att lämna in rapport från den selektiva jakten.

I ett svar, även nu nära två månader för sent, skriver representanten för Birdlife Sverige:

”Ledsen att jag i år igen missat att rapportera detta. Här är en något sen rapport om den selektiva jakten på gråtrut och havstrut i Östergötland vid skräntärnekolonier.”

 

Skilda åsikter

Totalt har Birdlife Sverige under 2017 och 2018 plockat bort 58 ägg ur gråtrutbon.

Samtidigt skriver föreningen så här på sin hemsida:

”Birdlife Sverige påpekar också att enligt det svenska regelverket för skyddsjakt måste det för det första utredas att det inte finns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt. För det andra måste myndigheten förvissa sig om att jakten inte försvårar upprätthållandet av artens gynnsamma bevarandestatus. Såväl skrattmåsen som gråtruten minskar i antal i Sverige.”

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev