EU-kommissionen föreslår att vargens skyddstatus ändras. Nuvarande skyddsstatus beslutades för 44 år sedan och kommissionen vill anpassa skyddet efter nu rådande förutsättningar. Foto (i hägn): Olle Olsson & Roland Magnusson / Mostphotos

EU vill minska skyddet för varg – kan öppna för utökad jakt

EU-kommissionen vill att vargens skyddsstatus ändras från ”strikt skyddad” till ”förvaltningsbar”. Det här kan leda till utökad möjlighet att förvalta vargstammen.

Kommissionen la på onsdagen fram ett förslag till rådsbeslut om att anpassa vargens skyddsstatus enligt Bernkonventionen om bevarande av europeiska vilda djur och växter och naturliga livsmiljöer.

Vargens nuvarande skyddsstatus ”strikt skyddad” fastställdes i Bernkonventionen 1979. Beslutet fattades på den tidens tillgängliga vetenskapliga data. Vargstammen har vuxit kraftig sedan dess och nu kan det alltså vara dags att anpassa skyddet efter nuvarande förutsättningar.

”Att ändra vargens skyddsstatus enligt Bernkonventionen, under förutsättning att EU-medlemsstaterna och andra Bernkonventionsparter samtycker, är en förutsättning för varje liknande förändring av dess status på EU-nivå. Förslaget motsvarar i stort sett den ståndpunkt som Europaparlamentet uttryckte i sin resolution av den 24 november 2022”, skriver EU-kommissionen i ett pressmeddelande.

”Goda nyheter”

– Vargens comeback är goda nyheter för den biologiska mångfalden i Europa. Men koncentrationen av vargflockar i vissa europeiska regioner har blivit en verklig fara, särskilt för boskapen. För att hantera kritiska vargkoncentrationer mer aktivt har lokala myndigheter efterfrågat mer flexibilitet. Den europeiska nivån bör underlätta detta och den process som kommissionen startade i dag är ett viktigt steg. Jag är övertygad om att vi kan och kommer att hitta lösningar för att skydda både den biologiska mångfalden och vår försörjning på landsbygden, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i pressmeddelandet.

Ursula von der Leyen. Foto: Etienne Ansotte

Vargarnas återvändande i områden som länge saknat varg har lett till utmaningar och konflikter, som vargattacker mot boskap och konflikter med jordbrukare och jägare, konstaterar kommissionen.

Vargarna har ökat markant under de senaste två decennierna och de lever över en allt större yta inom EU-länderna. Det finns nu fler än 20 000 vargar med allmänt ökande stammar och växande utbredningsområde i 23 EU-medlemsstater.

Detta är en framgång för bevarandet, menar kommissionen, som tillägger att ökningen har lett till ökande konflikter med människor.

Kan en ”förvaltningsbar” art jagas?

  • Enligt både Bernkonventionen och EU:s habitatdirektiv kan jakt tillåtas om en art är ”förvaltningsbar” (i motsats till ”strikt skyddad”), med beaktande av bevarandet av populationerna.
  • Jakten på en sådan art måste regleras noggrant av medlemsstaterna, eftersom de fortfarande är skyldiga att se till att en gynnsam bevarandestatus uppnås och upprätthålls.

Källa: EU-kommissionen

”Denna förändrade verklighet motiverar en anpassning av den rättsliga skyddsstatusen, för att tillåta ytterligare förvaltningsflexibilitet för alla parter i Bernkonventionen. Samtidigt som det övergripande rättsliga målet att uppnå och bibehålla en gynnsam bevarandestatus för arten bibehålls”, skriver EU-kommissionen i sitt pressmeddelande.

Nästa steg

Det är nu upp till medlemsstaterna att besluta om EU-kommissionens förslag. När förslaget har antagits kommer EU att överlämna det till Bernkonventionens ständiga kommitté.

Beroende på resultatet av dessa beslut i rådet och i Bernkonventionens ständiga kommitté skulle kommissionen sedan kunna föreslå en anpassning av vargens skyddsstatus inom EU.

Uppmanar att vidta åtgärder

Samtidigt fortsätter kommissionen att uppmana lokala och nationella myndigheter att vidta åtgärder vid behov, i enlighet med möjligheterna till undantag i den nuvarande lagstiftningen, och att använda tillgängliga EU-finansieringsmöjligheter för att investera i förebyggande och kompensationsåtgärder.

Fakta

  • Bernkonventionen är ett mellanstatligt fördrag från Europarådet som slöts 1979 för att bevara den europeiska vilda floran och faunan och deras naturliga livsmiljöer, särskilt de vars bevarande kräver samarbete mellan flera stater.
  • Från och med april 2024 kommer det att omfatta 50 avtalsslutande parter, inklusive alla EU:s medlemsstater.
  • EU:s habitatdirektiv implementerar kraven i Bernkonventionen och ger ett strikt skydd för de flesta vargpopulationer i Europa, med undantagsmöjligheter.
  • Förslag att nedlista vargen enligt Bernkonventionen är en förutsättning för att samma sak ska kunna göras under art- och habitatdirektivet (som är EU:s implementering av Bernkonventionen).
  • För att ändra en bilaga i Bernkonventionen krävs två tredjedelars majoritet, så EU:s absoluta majoritet räcker inte i sig själv.
  • Enligt sakkunniga bedömare kommer det ta minst två år innan vargens skyddstatus kan komma att ändras. Detta beroende på om EU parallellt börjar förbereda en ändring i art- och habitatdirektivet. I annat fall något längre tid.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev