EU granskar den nya rovdjurspolitiken

Foto: Olle Olsson Montage: Daniel Sanchez

Återigen granskar EU-kommissionen svensk rovdjurspolitik. Den här gången begär kommissionen tillgång till rättslig prövning gällande jaktbeslut fattade av länsstyrelser. Begäran gjordes en knapp månad innan den nya politiken beslutades av riksdagen!

Den 10 december klubbade riksdagen igenom att beslut om skydds- och licensjakt på stora rovdjur ska överklagas till Naturvårdsverket, som slutgiltigt ska avgöra ärendet. Tidigare kunde en överklagan även göras till förvaltnings- och kammarrätten.

Men en knapp månad tidigare inledde EU-kommissionen ett pilotärende mot den då planerade, nya lagstiftningen. Ett pilotärende är ett förstadium till ett överträdelseärende.

EU begärde mer information om lagändringen och skriver i sin förfrågan: ”Det förefaller som om det system för tillgång till rättslig prövning för fattade beslut, vilket föreskrivs i § 58, inte är förenligt med kraven för sådan tillgång i EU-lagstiftning, såsom den tolkats av EU-domstolen, för enskilda personer och miljöorganisationer. I detta hänseende hänvisas till artikel 47 i Stadgan om grundläggande rättigheter som ger var och en rätt till ett effektivt rättsmedel inför domstol. Eftersom ett eventuellt överklagande av länsstyrelsens jaktbeslut inte i något skede kommer att handhas av en domstol med kompetens att begära förhandsavgöranden av EU-domstolen är det för närvarande oklart om kraven i artikel 267 FEUF är uppfyllda.”

Regeringen har svarat
Den 4 december svarade regeringen på EU:s förfrågan Regeringen framhåller att svenska förvaltningsmyndigheter, som till exempel Naturvårdsverket, prövar ärenden självständigt i förhållande till regeringen. ”Den prövning som förvaltningsmyndigheterna gör är till sin omfattning likadan som prövningen i förvaltningsdomstol, vilket innebär att när myndigheten prövar till exempel en ansökan om skyddsjakt är det en fullständig, självständig prövning enligt relevanta bestämmelser.”

Regeringen framhåller vidare att den nu beslutande lagändringen innebär att ett ärende prövas i två instanser av två från varandra oberoende myndigheter, som båda gör en lämplighetsprövning av ärendet.«

 

Jurist: Ovanligt att ett ärende väcks så tidigt

Jakob Wickman är jurist på landsbygdsdepartementets rättsenhet. Enligt honom händer det då och då att EU-kommissionen startar pilotärenden.

– Vårt departement har fått cirka tio sådana ärenden de senaste tre, fyra åren. De allra flesta fall avskrivs, säger han.

Är det vanligt att en sådan här fråga väcks från EU redan en månad innan lagändringen ens trätt i kraft.
– Nej, det är det inte. Jag vet inte hur ärendet har initierats men ett pilotärende kan påbörjas av en privatperson eller organisation. Det räcker ibland med att EU-kommissionen uppmärksammas på en fråga och därefter väljer att gå vidare på det här viset, säger Jakob Wickman.

Vad händer nu?
– Det händer bara det att kommissionen nu har tid på sig att svara eller kommentera. Det är nu upp till dem att bedöma om svaret de fått är tillräckligt tydligt, om de vill ha mer information eller väcka ett överträdelseärende. I de allra flesta fall avskrivs ärendena.

Om EU ändå beslutar sig för att starta ett överträdelseärende. Vad händer då?
– Då har vi ett ärende till. Vill de gå vidare med det här måste de rimligtvis komma med en formell underrättelse och motiverat yttrande, som jag förstår det.

EU har redan väckt ett överträdelseärende mot den svenska licensjakten på varg från 2010. Kan den här frågan kopplas ihop med det tidigare ärendet?
– Jag vet inte hur de bedömer detta. Men jag utgår från att det i så fall blir skilda överträdelseärenden, även om de har ett visst samband.

Om ett nytt överträdelseärende ändå väcks. Kan EU i så fall sätta sig över svensk lagstiftning och upphäva beslutsgången?
– De kan inte upphäva eller inhibera beslutet. Men de kan be domstolen att inte fastställa att det inte är lagligt.

Fakta EU-pilot

EU Pilot-projektet startade i april 2008. Syftet är att ge snabbare och fylligare svar på frågor, och lösningar på problem som uppstått vid tillämpningen av EU:s lagstiftning – särskilt när de framförts av medborgare eller företag – i de fall detta kräver en bekräftelse av sak- eller rättsläget i en medlemsstat.

Projektet är tänkt att förbättra kommunikationen och förmågan att lösa problem vid kontakterna mellan kommissionen och myndigheter ute i medlemsstaterna i frågor som rör tillämpningen av EU:s lagstiftning, eller huruvida en medlemsstats lagstiftning överensstämmer med EU:s lagstiftning.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev