Av åtta länsstyrelser anser ingen att deras län är lämpligt för utsättning av genetiskt viktiga vargar som flyttas ner från norra Sverige. Bland annat anges fårbesättningar som ett skäl för att säga nej. Foto: Ingemar Pettersson och Peter Seitzberg

Åtta länsstyrelser säger nej till vargutsättning

Premium

Tack, men nej tack! Så kan man sammanfatta svaren från samtliga åtta länsstyrelser som av regeringen fått uppdraget att identifiera lämpliga platser att sätta ut varg. Med skilda och ibland likalydande motiveringar förklarar de varför just deras län passar dåligt för utplantering av finsk-ryska vargar.

Förra hösten fick åtta länsstyrelser regeringens uppdrag att tillsammans med Naturvårdsverket föreslå lämpliga platser att sätta ut genetiskt viktiga vargar. Alltså åtminstone underförstått sådana med finsk-ryskt ursprung som vandrar in i norra Sverige, och som inte kan stanna där för renskötselns skull.

Länsstyrelserna, vilka utgörs av Dalarna, Västmanland, Uppsala, Örebro, Västra Götaland, Östergötland, Stockholm och Södermanland, ombads också att ta fram en plan för hur man ska få de som bor och verkar där varg sätts ut, att acceptera att så sker.

 

Regeringen vill flytta vargar söderut i landet

Delad uppfattning

Svensk Jakt har tidigare berättat att länsstyrelserna i Dalarna och Östergötland inte ser några möjligheter att sätta ut varg i sina län. Av övriga länsstyrelsers svar framgår att de delar den uppfattningen.

De åtta länsstyrelserna förklarar i långa skrivelser som skickats till Naturvårdsverket att de säger nej till utsättning av varg, om än med någon glidning, där något län kan tänka sig ett visst område men att det inte går eftersom det redan är upptaget av annat vargpar.

Grundläggande kriterier för lämpliga områden var enligt regeringsuppdraget att de inte ska hysa varg idag, att marken ägs av staten samt att området inte har några jakträttsinnehavare.

 

Några motiveringar

Dalarna finner stora motsättningar för utsättning av varg i länet, och det är svårt att förankra ett sådant beslut. Man ser därför inga förutsättningar att föreslå något område för utsättning.

Stockholm pekar på att man är just Stockholm med bebyggelse och infrastruktur som tar mycket mark i anspråk, och vid en samlad bedömning konstaterar länsstyrelsen att det inte finns något lämpligt område att sätta ut varg i.

Från Södermanland skriver länsstyrelsen att den tillit och det förtroende som finns mellan myndigheten, jägare, näringar och allmänhet vad gäller rovdjursförvaltning, och som man ägnat stor möda att bygga upp, riskerar att raseras vid en flytt av varg till länet. Dessutom har man redan två vargrevir, och nyetableringar kan ske redan i vår.

 

I Södermanland tar länsstyrelsen en karta över var fårbesättningar finns för att förklara varför länet inte kan ta emot flyttvargar. Karta: Länsstyrelsen

Fler läns nej

Uppsala län kan möjligtvis peka på ett område som kan vara lämpligt för utsättning. Det är emellertid redan upptaget av ett revir med genetiskt viktiga vargar, och faller ifrån av den anledningen.

Att länet har låg vargtäthet innebär att det kommer krävas större informationsinsatser och investeringar i förebyggande åtgärder vid en utsättning någon annanstans, skriver länsstyrelsen som också ser många fårbesättningar och skärgårdsbeten som hinder.

Länsstyrelsen i Västmanland har försökt hitta områden som uppfyller kriterierna, men kan inte peka ut något som är lämpligt. Där det eventuellt skulle gå att göra en utsättning finns redan varg, eller att staten inte äger marken eller att jakträtten är upplåten, skriver man.

I Västra Götaland lindar inte länsstyrelsen in sitt budskap, utan skriver redan i första stycket att det inte finns förutsättningar att flytta genetiskt viktig varg till länet. Man konstaterar också att det inte finns någon lokal acceptans för utsättning av varg, och att förankra ett sådant projekt i viltförvaltningsdelegationen har inte varit möjligt.

 

Naturvårdsverkets nya plan – så kan viktiga vargar flyttas

De två sista

Länsstyrelsen i Örebro förklarar med den här bilden att det redan finns gott om vargrevir i länet, och att det är svårt att klämma in ett till. Karta: Länsstyrelsen

Örebro läns länsstyrelse påpekar att länet till stor del varit täckt av vargrevir under många år. I den sydöstra delen av länet finns det visserligen ett hål utan etablerat vargrevir, men det uppfyller inte kriterierna i övrigt.

Bland annat för att Sveaskog har upplåtit jakträtten inom området. Länsstyrelsen meddelar därför att det saknas möjligt och lämpligt område för vargutsättning i länet.

I Östergötland har länsstyrelsen identifierat tre områden och två delområden där det juridiskt sett kan sättas ut vargar. Man finner emellertid inget av dessa lämpligt för utsättning.

Länsstyrelsen skriver också att man tillsammans med viltförvaltningsdelegationen anser att det troligen inte går att lokalt förankra ett beslut om flytt av varg.

 

Miljöministern om flytt av vargar: Behöver invånarnas acceptans

Ny minister

Länsstyrelserna skulle rapportera sina slutsatser till Naturvårdsverket senast den 29 april.

Nu ska svaren analyseras och sammanställas innan de går vidare till regeringen där miljödepartementet väntar.

Per Bolund (MP)

Per Bolund, (MP).

Ett departement som för övrigt har fått en ny chef sedan uppdraget las ut på länsstyrelserna. Då var det miljöminister Isabella Lövin (MP) som skrev under, nu är det hennes partikollega Per Bolund som har att hantera detta samstämmiga nej tack till inplanterade vargar från länsstyrelserna.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev