Älgjakten föreslås förlängas genom att jakt tillåts även under skymningstimmen. I delar av norra Sverige förlängs den med Jägareförbundets förslag till 31 januari. I söder slopas jakten under februari månad. Foto: Lars-Henrik Andersson

Omfattande förslag till nya jakttider

Jägareförbundets förslag till nya jakttider har överlämnats till Naturvårdsverket. För exempelvis älg föreslås jakttiden bli både längre och kortare. Jakttid föreslås på tre nya arter.

Jägareförbundets jakttidsförslag innehåller ändrade jakttider på 18 arter. Bland dessa ingår jakt på två nygamla arter i jakttidtabellen – ekorre och hermelin – samt att jakt införs på en helt ny art, snatterand.
– Vårt mål är att skapa så mycket jakt som möjligt för medlemmarna inom jakttidsramarna. Jag tycker att vi lyckas med det, kommenterar Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson förbundet förslag.

Torbjörn Larsson, ordförande Svenska Jägareförbundet. Foto: Martin Källberg

Förslaget har mejslats fram under en lång process inom Jägareförbundet, där enskilda medlemmar, kretsar och länsföreningar har haft många förslag och synpunkter. In i det sista har arter och tider diskuterats och analyserats, och alla har naturligtvis inte fått exakt som de velat.
– Vi går fram med ett förslag som de allra flesta ställer sig bakom. Inte minst för att det grundar sig på fakta om viltets biologi samt på våra jaktetiska principer, säger Torbjörn Larsson.

Älgjakt i skymningen

Det slutliga förslaget skiljer sig inte så mycket från det underlag som tidigare gått ut på remiss till länsföreningarna.
Jakttiden på älg föreslås få fast startdatum med 1 september i norra Sverige och 10 oktober i södra. Brunstuppehållet i septemberlänen ska vara kvar. I södra Sverige får jakten pågå som längst till 31 januari.
I Norrbotten föreslås älgjakten avslutas den 31 december, medan den i den i övriga län inom det norra området ska kunna pågå till 31 januari, vilket är en förlängning av jakttiden.
Älg ska kunna jagas även under den så kallade skymningstimmen, det vill säga en timme efter solens nedgång. Förvaltningen ska utgå från länsnivå.

Jakttiden på vildsvin föreslås bli 16 april–31 januari, vilket innebär att jakten slutar 15 dagar tidigare än idag. Foto: Jan Henricson

Etik för vildsvinen

För vildsvinen föreslås en ändring av att sugga som åtföljs av smågrisar ska vara fredad hela året, till att sugga som åtföljs av årsgrisar ska fredas. Enligt förbundet en etisk fråga, eftersom man inte vet hur länge kultingarna är beroende av modern.
Jakttiden på vildsvin föreslås bli 16 april–31 januari, vilket innebär att jakten slutar 15 dagar tidigare än idag. En grundläggande etisk princip är att inte skjuta bort modern från sina ungar. Genom den här förändringen minskar risken för det, skriver Jägareförbundet i sitt förslag.
Förbundet föreslår också att premiären för vildsvinsjakt med hund senareläggs till den 21 augusti. På så sätt minskar risken för värmestress hos vildsvinen, samtidigt som tiden för när man får släppa hund på vildsvin blir densamma som för när älghundar får börja tränas. Man vill också att hundjakten ska avslutas den 31 januari.

Hundjakt i september

Området för vårjakt på råbock utökas med fyra län – Stockholm, Dalarna, Jämtland och Norrbotten. Att förbundet inte föreslår vårbockjakt i hela landet förklarar Torbjörn Larsson med det tydliga motståndet mot jaktformen i de sydligaste länen.
För rådjuren föreslås att jakt med drivande hund utökas med september månad i norra Sverige, inom septemberområdena för älg. Genom det ökar möjligheterna att bedriva jaktformen innan vintern kommer, och på det sättet kan rådjuret bättre utnyttjas som jaktlig resurs, motiverar Jägareförbundet.
Förlängd jakttid föreslås med variationer också på dovhjort med smyg- och vakjakt på kalv under september månad samt att hind och kalv ska få jagas även under brunstuppehållet.
För kronhjort föreslås att jakten på kalv utanför skötselområden ska få bedrivas 16 augusti–31 januari.

Området för jakt på råbock om våren föreslås utökas med fyra län, Norrbotten, Jämtland, Dalarna och Stockholm. Foto: Lars-Henrik Andersson

Nya och gamla arter

Enligt Jägareförbundet finns det inga skäl till att inte tillåta jakt på ekorre och hermelin. Arterna ströks ur jakttidtabellen 2001 med motiveringen att de jagades för lite, några biologiska skäl angavs inte.
Jägareförbundet motiverar sitt förslag genom att hänvisa till Naturvårdsverkets strategi för viltförvaltningen, samt till den resurs ekorren är i form av skinn och kött, och hermelin i form av skinn. Något som kan utnyttjas av enskilda jägare och i lokal produktutveckling, skriver man.

Jägareförbundet föreslår att jakttiden på ekorre och hermelin som togs bort 2001 återinförs. Foto: Kenneth Johansson

Längre jakttider på fåglar

Längre jakttid föreslås för en lång rad fågelarter. Det innebär i huvudsak senare jaktslut för grå- och kanadagås, gräsand, sjöfågeljaktarterna, morkulla, orre, tjäder, rapphöna, kaja och skata. Längden på jakttiderna varierar geografiskt över landet.
Om förslaget vinner gehör kan Norrlandsjägarna se fram mot en förlängd säsong för toppfågeljakten, till den 15 februari, och sjöfågeljägarna att exempelvis vigg och knipa får jagas till sista februari.
Förbundet vill införa jakt på snatterand. Arten visar en stadig ökning och det finns inget hinder mot jakt. Man ser inte att det kommer att bedrivas någon riktad jakt mot arten, utan den kommer i huvudsak att ske i samband med jakt på andra simänder.
Ejderns tillbakagång, där ådorna bland annat på grund av predation, minskat dramatisk, föranleder förbundet att föreslå att ejderjakten endast ska ske på hanfåglar.

Om Jägareförbundets förslag vinner gehör kan Norrlandsjägarna se fram mot en förlängd säsong för toppfågeljakten, till den 15 februari. Foto: Lars-Henrik Andersson

Tror på framgång

Jägareförbundets förslag till nya jakttider är omfattande och sträcker sig över 25 sidor.
Förslaget har lämnats till Naturvårdsverket där man nu inleder ett arbete tillsammans med flera intresseföreningar för att mejsla fram ett förslag till regeringen. Flera remissrundor är att vänta under arbetets gång.

”Våra förslag grundas på biologi och etik”

Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson säger att det kommer att bli många och ibland hårda diskussioner om jakttiderna för flera arter. Han ser ändå optimistiskt på möjligheterna att få igenom förbundets förslag.
– Våra förslag grundas på biologi och etik. De är väl underbyggda och så länge det är fakta och inte känslor som får styra förvaltningen av våra vilda djur ser jag ingen anledning att inte förbundet ska få gehör för sina synpunkter, säger Torbjörn Larsson.
Om allt går som planerat kommer de nya jakttiderna att gälla till jaktåret som börjar den 1 juli 2021.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev