söndag 23 juni

Opinion

Debatt: MP: ”Ekosystembaserad förvaltning är vägen framåt”

Miljöpartiet är i grunden är mycket positivt till jakt i Sverige – det visar väljarundersökningar. Många medlemmar i Miljöpartiet och Jägareförbundet har ett gemensamt intresse – naturen och att få uppleva den.

I Sverige finns generellt ett stort intresse och acceptans för jakten. En förutsättning för att behålla detta är att jakten bedrivs på ett djuretiskt och hållbart vis där man tar hänsyn till andra intressen.

En viktig jaktpolitisk fråga för Miljöpartiet nästa mandatperiod är att gå mot en ekosystembaserad förvaltning, med en flerartsförvaltning. Vi behöver se helheten och tala om viltskötsel- eller viltvårdsområden.

En ekosystembaserad viltförvaltning behöver ta hänsyn till vilken bärkraft marken har, vilka arter som finns och hur de samspelar med varandra. En förvaltning som går i takt med dagens kunskap skapar acceptans och harmoniserar med samhället. Det tror vi är nyckeln till en modern jakt och viltvård.

Den nya ekosystembaserade, lokalt förankrade och adaptiva förvaltningsmodellen ställer nya krav på kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade metoder för uppföljning av älgpopulationer, betestryck och betesskador.

 

Satsningar på naturen

Under mandatperioden har vi gjort stora satsningar på naturvård: naturreservat, våtmarker och ängs- och hagmark. Vi har också sett till att skogsägare som får biotopskyddsområde på sin mark får sin rättmätiga ersättning. Detta är naturligtvis satsningar som också gynnar det jaktbara viltet och jakten.

Vi vill fortsätta att satsa stort på naturvård och vilda arter. Vi vill också ta nästa steg för naturvården och återintroducera arter som har utrotats från Sverige i särskilda områden.

Det gäller till exempel myskoxe, vildren och visent. Dessa arter har en naturlig plats i Sveriges vilda fauna och har en viktig landskapspåverkan. Ett föredöme är vildmarksparken i Eriksberg där visenter har återintroducerats och nu ger en natur- och jaktupplevelse för besökare.

Miljöpartiet vill se fler vildmarksparker och ekoparker med återintroducerade arter.

 

Begränsad utfodring

Vildsvin är en art som tillfälligt var utrotad i Sverige, men som nu är tillbaka som ett uppskattat jaktbart vilt. Vildsvinsjakt är ett nygammalt inslag i Sverige. Det finns dock behov av ökad kunskapsspridning kring vildsvinsjakt eftersom det är en relativt ny jaktform i modern tid.

Vi tycker att det är viktigt att tillåta kameraövervakning för att underlätta vildsvinsjakt. I vissa områden har problem uppstått med stora vildsvinsstammar som orsakar skadar på grödor. Jakt på vildsvin är viktig för att begränsa skadorna. Att begränsa utfodringen är också viktigt för att motverka vildsvinsskador.

Miljöpartiets grundsyn är att jakt bör bedrivas på det överskott som naturen ger. Därför är vi skeptiska till att upprätthålla stora viltstammar genom kraftig utfodring och vill se mer restriktioner när det gäller utfordring av klövvilt.

 

Rovdjur och turism

Miljöpartiet vill se livskraftiga rovdjursstammar. Det är viktigt för ekosystemen, men också för friluftslivet och turismen. Licensjakt kan vara ett sätt att skapa mer acceptans för rovdjur, men det förutsätter att rovdjuren först har gynnsam bevarandestatus. Fram tills dess är skyddsjakt det alternativ som vi vill se.

 

Emma Nohrén (MP)

Riksdagsledamot, landsbygdspolitisk talesperson

 

 

Sommardebatt 2018

Före sommaren skickade Svensk Jakt en debattinbjudan till de åtta riksdagspartiernas jaktpolitiska talespersoner med en enkel frågeställning:

• Vad vill ert parti göra i jaktpolitiska frågor?

• Vilka frågor ser ni som viktigast att ta sig an på det jaktpolitiska området under de kommande åren?

Ämnesvalet var således fritt – inom det jaktpolitiska fältet. Debattartiklarna skrevs och lämnades till Svensk Jakt i månadsskiftet maj–juni. Ordningen för publicering av artiklarna har därefter lottats, vilket resulterade i nedanstående publiceringsdatum:

• Kristdemokraterna (Magnus Oscarsson): onsdag 27 juni

• Vänsterpartiet (Jens Holm): onsdag 4 juli

• Sverigedemokraterna (Runar Filper): onsdag 11 juli

• Liberalerna (Lars Tysklind): onsdag 18 juli

• Moderaterna (Sten Bergheden): onsdag 25 juli

• Miljöpartiet (Emma Nohrén): onsdag 1 augusti

• Centerpartiet (Eskil Erlandsson): onsdag 8 augusti

• Socialdemokraterna (Isak From): onsdag 15 augusti

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.