torsdag 20 juni

Opinion

SD vill förkorta höstjakten och återinföra sommarjakten på morkulla. Foto: Kenneth Johansson

Debatt: ”Återinför sommarjakten på morkulla”

Det är glädjande att Naturvårdsverkets förslag till nya jakttider även kommit att innefatta jakt på knubbsäl, skriver två riksdagsledamöter för Sverigedemokraterna i en debattartikel där de resonerar om en lång rad av förslagen till jakttider.

Att knubbsälen kan jagas samtidigt som vikaren inte anses ha gynnsam bevarandestatus, och därför inte innefattas i förändringen, är däremot förvånansvärt. Särskilt med tanke på den ökning av arten som rapporterats och de allt större skador den åsamkar för yrkesfiskarna i Norr- och Västerbotten.

 

Trana och sångsvan

Den del av förslaget som innebär skyddsjakt på enskilds initiativ, gällande trana och sångsvan, ifrågasätter vi också.

Tranorna lever i livslånga parrelationer och båda föräldrarna tar hand om ungarna i flera månader, tills de kan flyga.

Sångsvanen är också trogen sin partner livet ut och paret återvänder ofta år efter år till sitt gamla revir.

Detta gör oss tveksamma till att jakt på enskilds initiativ skulle vara försvarbart. Vi anser att skyddsjakt som tidigare ska kunna beviljas av länsstyrelsen efter ansökan, eller utföras på länsstyrelsens initiativ.

 

Bra förslag

Under översynen har det inlämnats förslag om allmän jakttid på skarv och korp. En allmän jakttid på skarv vore bra ur förvaltningssynpunkt och även ur naturvårdande perspektiv.

Här sätter dock EU:s fågeldirektiv stopp för jakt. Vi arbetar för att regeringen ska kräva en ändring av fågelskyddsdirektivet och dess artlistor. I många fall förhindrar direktivet nödvändig reglering av antalet fåglar när dessa gör skada och inkräktar ofta på det som borde vare medlemsländernas självbestämmande.

EU bör för övrigt inte styra hur medlemsländerna reglerar stammarna av stannfåglar.

 

Sommarjakt på morkulla

Morkulljakten vid midsommar är en starkt förankrad jakttradition i Sverige som togs bort vid EU-inträdet, till ingen nytta alls. Det har nämligen visat sig att jakten inte påverkar artens bestånd.

Förslaget innebär att starttidpunkt och sluttidpunkt för jakten senareläggs och att jakttiden harmoniseras över landet. De i Sverige häckande morkullorna flyttar i huvudsak i oktober och november.

Vi anser därför att höstens jakt ska förkortas i stället för som nu förlängas till 31 december, och att de juridiska hinder som finns mot att återinföra sommarjakten, ånyo måste prövas av EU-domstolen.

 

Får skala vidare

Vi är väldigt nöjda med den del av det slutgiltiga förslaget om nya jakttider, där Naturvårdsverket dragit tillbaka förslaget på jakt av ekorre.

Arten var jaktbar fram till 2001 och har sedan dess inte varit lovligt villebråd. Jakt bör baseras på om djuret ifråga är en resurs som kan tas om hand (till exempel som föda) eller utgör hot mot andra djurarters fortlevnad, människor eller ekosystem.

Ekorren får nu tryggt sitta i granen och skala sina kottar, som Alice Tegnér så fint beskrev i text och musik.

 

Runar Filper (SD)

riksdagsledamot och jaktpolitisk talesperson

Mats Nordberg (SD)

riksdagsledamot och skogspolitisk talesperson

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.