Att älgskötselområden kan nominera ledamöter för markägarsidan anser markägarorganisationen är fel. Nu har de överklagat länsstyrelsens beslut. Foto: Kjell-Erik Moseid & Mosthphotos

Ordförande petas – skötselområden nominerade markägare till älgförvaltningsgrupp

Länsstyrelsen i Västra Götalands beslut om förordnande av ledamöter till en älgförvaltningsgrupp har fått markägarorganisationer att surna till. Nu har beslutet överklagats till Naturvårdsverket.

Det har under en längre tid varit en del konflikter inom ett älgförvaltningsområde i Västra Götalands län. Länsstyrelsen har därför aktivt jobbat för att älgförvaltningsgruppen i området behöver ta itu med problemen. Både älgskötselområden och ledamöter i älgförvaltningsgruppen har aviserat att det finns samarbetssvårigheter inom gruppen och att den tidigare ordföranden inte skött sitt uppdrag.

Förra treåriga mandatperiod för grupperna i länet löpte ut den 25 januari i år och under hösten 2023 gjorde länsstyrelsen utskick till de olika markägarorganisationerna och begärde in nomineringar till kandidater. Från jägarhåll kom nomineringar in enligt gällande praxis, men flera av markägarorganisationerna lämnade inga förslag. Länsstyrelsen fick göra flera påstötningar.

Förslag från skötselområden

Till sist kom ett förslag på kandidater in till myndigheten men det saknades efterfrågad motivering till varför personerna passade till uppgiften. Länsstyrelsen begärde då in komplettering, men fick inte svar på vilken spetskompetens de nominerade hade.

Eftersom länsstyrelsen ansåg att det saknades lämpliga kandidater till flera platser inom olika älgförvaltningsgrupper gjorde de en förfrågan om nomineringar från älgskötselområden till grupperna.

I ett av älgförvaltningsområdena lämnade två skötselområden in nomineringar med motivering till aktuell kandidat.

Länsstyrelsen valde med utgångspunkt i de nomineringar de fått in att förorda en ny ordförande för älgförvaltningsområdet som nominerats av både markägarorganisation och älgskötselområde. Dessutom förordar de en markägarrepresentant efter nominering från två olika älgskötselområden. I beslutet skriver de:

”Länsstyrelsen bedömer att denna konstellation ger bäst förutsättningar för att älgförvaltningen i ÄFO (X) ska fungera i enlighet med de villkor som är förenade med detta beslut.”

Överklagar

Nu har flera markägarorganisationer gjort en gemensam överklagan av länsstyrelsens beslut till Naturvårdsverket. Markägarorganisationerna motsätter sig förordnandet av den markägarledamot som nominerades av älgskötselområden.

Markägarorganisationerna skriver i sin överklagan att de lämnade förslag på tre kandidater och att länsstyrelsen därför är ålagd att utse dessa tre till ledamöter.

De finner det oprofessionellt av myndigheten att välja bort en av dessa kandidater baserat på osakliga grunder.

Markägarorganisationerna menar också att älgskötselområden inte ska få nominera markägarrepresentanter. Enligt överklagan har länsstyrelsen inte följt förvaltningslagen.

Står på sig

I ett yttrande till Naturvårdsverket förtydligar länsstyrelsen sitt agerande. Myndigheten tolkar överklagandet som om markägarorganisationerna är missnöjda över att en av deras tre kandidater inte blev vald. Länsstyrelsen å sin sida menar att de valt de mest lämpliga för uppdragen. Myndigheten skriver i sitt yttrande att de själva ”under lång tid upplevt samma problem med kandidaten som framkommer i klagomålen”.

Tidigare förtroende

Den markägarrepresentant länsstyrelsen istället valt utifrån nominering av skötselområden har tidigare suttit som markägarrepresentant i gruppen mellan 2012 och 2019. Då var representanten dessutom ordförande och nominerades av Södra Skogsägare. Enligt länsstyrelsen har de klagande parterna tidigare ansett att ledamoten varit lämplig för uppdraget.

Skötselområde kan nominera

Länsstyrelsen ser inget hinder i lagstiftningen att låta ett älgskötselområde nominera en markägarkandidat och skriver:

”Att tillåta lokala ÄSO:n att nominera markägare bör därför inte strida mot regelverken mer än att låta enskilda stora markägare nominera.”

Naturvårdsverket har ännu inte tagit ställning till markägarorganisationernas överklagan.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev