tisdag 28 maj

Opinion

Foto: Johnny Olsson

Debatt: ”Sveaskog tar debatten för att visa sitt ansvar”

Stora klövviltstammar som äter upp skog för långt över 7 miljarder per år hindrar den omställning som Sverige behöver göra för att nå ett fossilfritt och klimatanpassat samhälle. Det skriver Sveaskog i en replik på Jägareförbundet Västerbottens debattartikel ”Sveaskog behöver tänka om”.

Sveaskog är av uppfattningen att om det någon gång är motiverat att använda skyddsavskjutning för att minska eller förhindra att allvarlig skada uppstår på ungskogar så är det i områden både i Västerbotten och Norrbotten.

När stora koncentrationer av vandringsälg samlas under vintertid på vissa specifika områden drabbas ungskog av stora betesskador med resultat att skogar som efter 20 års skogsskötsel borde utgöras av fem till sex meter höga träd, i stället består av kraftigt nedbetade träd som knappt syns ovanför snötäcket.

En omfattande och utvärderande studie om utfodringens effekter visar, tvärt emot den gängse uppfattningen, att skadorna ofta inte minskar och att utfodringen i stället medför andra negativa effekter som ökade skadenivåer i angränsande bestånd.

 

Privata markägare i ryggen

Sveaskog beklagar den bristande förståelsen för skadesituationen i Västerbottens ungskogar. Det vi upplever som positivt är att vi har de privata markägarna i ryggen, vi får många samtal från markägare som uppskattar att betesskadeproblematiken lyfts fram.

Sveaskog är införstådda med att ansökan/överklagan om att få använda helikopter är något nytt när det gäller ansökan om skyddsavskjutning av älg, och att det vållar debatt.

Vi välkomnar debatten då vi ges en möjlighet att beskriva den allvarliga betesskadesituationen samt nödvändigheten av att sätta in åtgärder som kan lösa problemet och som samtidigt är så skonsamma som möjligt för älgarna.

I ett läge då hela samhället skruvar upp förväntningarna på ökade uttag av förnyelsebar skogsråvara behöver det finnas en acceptans för åtgärder som syftar till att åstadkomma just detta.

 

Rättssäkerhet nödvändigt

Det måste finnas en rättssäkerhet och likabehandling där en näringsidkare kan förvänta sig samma rättigheter. Vi tycker att det är helt korrekt att samebyar som lider stora förluster till rovdjur får snabba beslut där björn skjuts från helikopter.

Merparten av jägarkåren delar denna uppfattning då besluten av länsstyrelse och dess genomförande inte möts av någon kritik. Det som är en snabb, säker och ur djurskyddsskäl acceptabel metod för att avliva en skadegörande björn måste givetvis även gälla även för skadegörande älgar.

Enligt skogsvårdslagen ska markägaren återbeskoga området. Om återbeskogningen inte uppfyller lagkravet riskerar markägaren vite.

Sveaskog har högre ambitioner med sitt skogsbruk än att bara klara lagkraven. Företaget eftersträvar en samförvaltning av skog och älg som möter företagets och samhällets förväntningar på en hög och uthållig produktion av förnyelsebar skogsråvara och för kommande generationer.

 

Hoppas på god dialog

Skogen och älgen är nationalsymboler för Sverige och Sveaskog sätter mycket stort värde på båda. Vi har cirka 25.000 jägare på våra marker, fördelade på 3.000 jaktlag och vi vet att ansökningar om skyddsavskjutning av älg berör och upprör.

Vi på Sveaskog försöker beskriva det allvarliga läget och skapa acceptans för att genomföra nödvändiga åtgärder.

Vi hoppas på goda dialoger och att vi börjar prata om vad dessa skador egentligen innebär – försvårad omställning till ett fossilfritt och klimatanpassat samhälle.

 

Mikael Lundberg

Skogsvårdschef Sveaskog Marknadsområde Nord

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.