Klart för ny skjutbana på Öster Malma

Jägareförbundet får tillstånd att anlägga en ny skjutbana vid Öster Malma intill sjön och Natura 2000-området Likstammen i Nyköpings kommun. Beslutet har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen.

Frågan om en ny skjutbana vid Öster Malma har väckt protester i området. Men nu har Miljöprovningsdelegationen kommit fram till ett beslut där vi vägt samman olika aspekter, bland annat buller, och hänsyn till natur, kultur och friluftsliv. Tillståndet innehåller ett antal restriktione, säger länsjurist Måns Cederberg, som är ordförande i Miljöprövningsdelegationen.
Tillståndet omfattar maximalt 71 200 skott och högst 95 skjutdagar om året. För att minimera bullerpåverkan på omgivningen begränsas skjuttiderna till vardagar mellan klockan 08.00 och 19.00. Inget skytte får bedrivas från midsommar till den 15 augusti samt under vissa helgdagar. Under en prövotid får inget skytte äga rum mellan den 1 januari och den 30 april med hänsyn till fågelhäckning i Natura 2000-området. Endast stålhagelpatroner och miljövänliga lerduvor får användas.

Tillståndet träder i kraft när beslutet vunnit laga kraft. Det är ännu osäkert om beslutet kommer att överklagas.

Många synpunkter
Naturskyddsföreningen, Gnesta kommun, liksom ett antal hembygdsföreningar samt ett flertal närboende i området har motsatt sig placeringen av skjutbanan. Miljönämnden i Nyköpings kommun har däremot tillstyrkt ansökan. Ärendet har remitterats till bl a  Naturvårdsverket, som haft en del synpunkter. Regeringen har underrättats om den planerade skjutbanan på grund av närheten till Natura 2000-området, men har överlåtit åt Miljöprövningsdelegationen att avgöra frågan.
Jägareförbundet har kompletterat ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen utifrån bland annat Natura 2000-synpunkt.

Miljöprövningsdelegationens bedömning
Miljöprövningsdelegationen har beaktat vad Naturvårdsverket och Länsstyrelsens naturvårdsenhet har framfört vad gäller verksamhetens påverkan på Natura 2000-området. Miljöprövningsdelegationen har kommit fram till att buller och biltrafik till och från skjutbanan inte kan antas skada Natura 2000-områdets livsmiljöer eller störa förekommande arter så att arternas bevarande försvåras på ett betydande sätt. Enligt Miljöprövningsdelegationen går verksamheten också att förena med riksintressena för natur- och kulturmiljövården i området, gällande översiktsplaner samt friluftsliv under förutsättning att buller och skjuttider begränsas.

 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev