På fastigheten Stenbrottet, i dag belägen på Karolinska institutets område i Solna, bildades Svenska Jägareförbundet den 3 april 1830. Foto: Martin Källberg

Svenska Jägareförbundet 194 år

Just i dag, den 3 april, firar Svenska Jägareförbundet födelsedag.

Det är i år 194 år sedan förbundet bildades.

I den 2005 utgivna jubileumsskriften Jägareförbundet 175 år publicerades artikeln Från herrklubb till folkrörelse, skriven av Svensk Jakts Bertil Lundvik.

Artikeln återges nedan i delvis redigerat skick.

Från herrklubb till folkrörelse

Det började med ett möte med 39 inbjudna herrar på fastigheten Stenbrottet den 3 april 1830.

Det var män ur Stockholms övre samhällsskikt, högre tjänstemän, vetenskapsmän, adel och officerare, eller som man själva kallade sig ”Stockholms jaktälskare”, som samlades den 3 april 1830 för att bilda förbundet.

Värd för mötet på Stenbrottet var gelbgjutarmästaren A L Herndahl. Man hade samlats i första hand för en parentation över den nyligen avlidne hovjägmästaren J L von Greiff. Men här fanns en grund sedan flera år för att bilda ett förbund med jaktfrågor på programmet.

Skyddet för viltet var så gott som obefintligt sedan Gustav III avskaffat adelns feodala jakträttigheter i ett försök att blidka allmogen.

Försöken att inskränka jakttiderna och på olika vis reglera jakten, bland annat med en jaktavgift, alltså en slags historisk föregångare till den nuvarande jaktvårdsavgiften, hade inte lett någon vart. Den statliga jaktkommitté, under ledning av Jacob Wilhelm Sprengtporten, som 1828 lade sina förslag lyckades inte få riksdagens majoritet med sig.

Särskilt klövviltstammarna var hårt pressade av den i stort sett fria allmänna jakten. De stora rovdjuren bidrog till att hålla klövviltet nere.

Det tioåriga jaktstopp på klövvilt som rådde 1808 till 1818 hade heller inte varit tillräckligt. Tjuvjakten var också omfattande. Det fanns alltså ett tryck på ”jaktälskarna” att göra något för att rädda de magra viltstammar som ännu fanns kvar.

På ett möte 1829 på Stallmästargården, med ungefär samma personer, hade man diskuterat jaktfrågor. Och nu, 1830, hade särskilt en man förberett ett för tiden sedvanligt vältaligt och högtidligt anförande i jaktfrågan. Det var bergsrådet Carl Magnus af Robson.

Hans tal avrundades med en uppmaning att bilda ett förbund eller som han själv uttryckte det, en stiftelse, för att åstadkomma något ”allmänt gagnelikt”.

Den drivande kraften, precis som med grundandet av andra rörelser som vi mer självklart känner som folkrörelser, som nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen och fackföreningsrörelsen, var en önskan hos grundarna av Svenska Jägareförbundet att ändra på förhållanden man inte var nöjda med i samhället.

Visserligen hörde grundarna själva till etablissemanget, men deras ideella drivkrafter för att gagna viltstammarna går inte att ta ifrån dem.

De var missnöjda med att de som regerade inte ingrep mer kraftfullt och tog därför initiativ till ett förbund för att göra något åt saken.

Och man kan gott säga att dessa framsynta män lyckades skapa något till gagn för oss alla. Men det är väl tveksamt om dessa grundare av Svenska Jägareförbundet kunde se framför sig en massrörelse av det slag Jägareförbundet är i dag?

Bertil Lundvik

Ändamål som håller än

Jägareförbundets ändamålsparagrafer har omformulerats under årens lopp. Men i mycket gäller innehållet i den första än i dag. Den första punkten i det program som antogs av grundarna 1830 lyder som följer:

”Jägare Förbundets syftemål är att upprätthålla jagtyrkets anseende, att befrämja jagtens ändamålsenliga utöfvning, att samla sådana rön och facta, som kunna bidraga till den zoologiska vetenskapens framsteg samt att sprida och allmängöra sådane upplysningar, som i ett eller annat afseende leda till Jagtwäsendets fördel samt till dess idkares nytta och nöje.”

 

Ur Svenska Jägareförbundets nuvarande stadgar (senaste ändringen 2016) framgår följande om förbundets ändamål:

Jägareförbundets ändamål

§ 4
Svenska Jägareförbundet ska genom en riksomfattande organisation bestående av länsjaktvårdsföreningar och jaktvårdskretsar, i samverkan med myndigheter och andra organisationer, ta tillvara medlemmarnas intressen för natur, jakt och viltförvaltning genom

att sprida kunskap om vilt och arbeta för ökad förståelse för människans ansvar för naturen,

att arbeta för biologisk mångfald med artrika och livskraftiga viltstammar i ett hållbart ekosystem,

att arbeta för att viltets behov av variationsrika och produktiva miljöer blir tillgodosett,

att föra fram jaktens stora värde för människors livskvalitet samt viltet som en förnyelsebar naturresurs,

att arbeta för en långsiktigt hållbar jakt bedriven utifrån god kunskap om viltförvaltning och hög etik,

att lokalt, nationellt och internationellt arbeta för den svenska jakttraditionen och för jaktens framtid, samt

att erbjuda god medlemsservice.

§ 5
Jägareförbundet utger medlemstidskriften Svensk Jakt som ska främja såväl medlemmarnas jaktliga intressen som organisationens ändamål och verksamhet.”

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev