Den jaktbara arten bläsand är en av de fågelarter som nu undersöks. I nästa steg ska även exempelvis dalripan undersökas. Foto: Kjell-Erik Moseid & Kenneth Johansson

EU granskar 42 fågelarter – risk för jaktförbud

Just nu pågår arbetet med att snabbutvärdera om jakt är hållbart för 42 fågelarter som det i dag är lagligt att jaga inom EU. Om gruppen som utvärderar arterna inte får tillgång till tillräckligt med data blir följden jaktstopp. Många av arterna, däribland kricka, bläsand, tjäder och dalripa är kända för svenska jägare.

Det är gruppen Task Force on the Recovery of Bird Species som har fått i uppdrag att snabbutvärdera jakten på 42 arter som anses ha osäker eller ogynnsam populationsstatus inom EU. Gruppen, som skapats och leds av EU-kommissionen, består av medlemsstaternas experter (från Sverige: Naturvårdsverket) och den har ett antal anslutna forskare som tar fram underlag.

Syftet med utvärderingen är att ta reda om det finns behov att införa nya rekommendationer på EU-nivå för medlemsstaterna när det gäller förvaltning via jakt. I dag bereds och fattas som regel beslut om jakt på dessa arter av medlemsstaterna.

Bindande rekommendationer

Johan Svalby. Foto: Lars Nilsson

Enligt Johan Svalby, som arbetar med jaktfrågor i EU och är knuten till det nordiska jägarsamarbetet, vill EU-kommissionen ha en högre grad av harmonisering på EU-nivå kring jaktbesluten.

EU-kommissionen har inte valt att bereda ärendet som ett lagstiftningsförslag. Gruppens slutsatser kommer därför inte att läggas fram för parlament och ministerråd.

– Nej, i stället handlar det om att skapa rekommendationer som utan att vara rättsligt bindande syftar till att vara de facto bindande. Resultatet för det enskilda medlemslandet blir dock det samma. Man skulle kunna kalla det för ett slags ”gentlemen’s agreement”, säger Johan Svalby.

Man tillämpar en långtgående försiktighetsprincip och bevisbörda till jaktens nackdel. Minsta tvivel eller brist på data i något enskilt EU-land riskerar leda till jaktförbud inom hela EU för en art.

Johan Svalby

Enligt Johan Svalby finns det en del frågetecken kring utvärderingens utformning.

– Underlaget ska tas fram väldigt snabbt och tillvägagångssättet är inte transparent. Man tillämpar en långtgående försiktighetsprincip och bevisbörda till jaktens nackdel. Minsta tvivel eller brist på data i något enskilt EU-land riskerar att leda till jaktförbud inom hela EU för en art.

”Bör bli mer aktiva”

Johan Svalby menar att mer fokus bör läggas på varje enskild arts bevarandebehov utifrån ett helhetsperspektiv, och på hur jakten kan bidra positivt till arters bevarande. För flera fågelarter med minskande populationer inom EU är det inte jakten som är orsaken till minskningen.

– Medlemsstaterna bör bli mer aktiva i processen och inte låta EU-kommissionens tjänstemän i praktiken avgöra huruvida jakt ska vara möjligt, säger Johan Svalby.

Redan den 28 juni ska resultatet för snabbutvärderingen av de 15 första fågelarterna presenteras, här ingår bland annat vigg, bläsand, svärta, alfågel, havstrut och fiskmås.

Etapp två

I nästa etapp kommer arter som bland annat dalripa, tjäder och orre att utvärderas. Denna utvärdering ska redovisas innan årsskiftet 2024–2025.

De 42 fågelarterna som ska utvärderas

Steg 1 (redovisning 28 juni)

 • Alfågel (Clangula hyemalis)
 • Svärta (Melanitta fusca)
 • Brunand (Aythya ferina)
 • Vigg (Aythya fuligula)
 • Årta (Spatula querquedula)
 • Skedand (Spatula clypeata)
 • Bläsand (Mareca penelope)
 • Stjärtand (Anas acuta)
 • Fiskmås (Larus canus)
 • Havstrut (Larus marinus)
 • Strandskata (Haematopus ostralegus)
 • Tofsvipa (Vanellus vanellus)
 • Brushane (Calidris pugnax)
 • Enkelbeckasin (Gallinago gallinago)
 • Rödbena (Tringa totanus)

Steg 2 (redovisning innan årsskiftet 2024–2025)

 • Ejder (Somateria mollissima)
 • Rapphöna (Perdix perdix)
 • Järpe (Tetrastes bonasia)
 • Orre (Lyrurus tetrix)
 • Dalripa (Lagopus lagopus)
 • Tjäder (Tetrao urogallus)
 • Sädgås (Anser fabalis)
 • Gråtrut (Larus argentatus)
 • Skrattmås (Larus ridibuntus)
 • Småskrake (Mergus serrator)
 • Sothöna (Fulica atra)
 • Kricka (Anas crecca)
 • Råka (Corvus frugilegus)
 • Rödspov (Limosa limosa)
 • Moripa (Lagopus lagopus hibernica)
 • Bergand (Aythya marila)
 • Storspov (Numenius arquata)
 • Svartsnäppa (Tringa erythropus)
 • Stenhöna (Alectoris graeca)
 • Rödhöna (Alectoris rufa)
 • Turturduva (Streptopelia turtur)
 • Klipphöna (Alectoris barbara)
 • Sånglärka (Alauda arvensis)
 • Rödvingetrast (Turdus iliacus)
 • Vaktel (Coturnix coturnix)
 • Vattenrall (Rallus aquaticus)
 • Stare (Sturnus vulgaris)

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev