Högsta förvaltningsdomstolens dom om vargjakt var och förblir en seger för brukarna i landet.

Domen som gav grönt ljus för vargjakt

Det är lagligt att licensjaga varg i Sverige och vargjakten kan motiveras med att en tät vargstam påverkar förutsättningarna för älg- och löshundsjakt negativt.
Det slog Högsta förvaltningsdomstolen fast i en prejudicerande dom förra året.
Svensk Jakt går igenom vad domen betyder inför kommande vargjakter.

Just nu pågår en febril aktivitet hos landets länsstyrelser. Före 1 oktober ska beslut fattas om vilka vargrevir i landet som ska förvaltas med hjälp av licensjakt.

Många olika parametrar vägs in och kanske är det också så att myndigheterna gör det svårare än vad det faktiskt behöver vara.

För, som Naturvårdsverket konstaterar i sin vägledning inför beslut om kommande licensjakt, Högsta förvaltningsdomstolens beslut är vägledande för myndigheter som fattar beslut om licensjakt. Där finns alltså svart på vitt hur vargjakten ska motiveras för att ha lagligt stöd.

 

”Kanske är det också så att myndigheterna gör det svårare än vad det faktiskt behöver vara.”

 

Jakt på 26 vargar

Men vi tar det från början. Allt handlar om den av länsstyrelsen i Värmland beslutade licensjakten på 26 vargar (sex vargar tillsammans med Örebro län) som skulle inledas i januari 2016. Den senaste inventeringen inför beslutet visade att länet berördes av cirka (!) 158 vargar.

Naturvårdsverket biföll beslutet men licensjakten överklagades till domstol och där inhiberades jakten, stoppades, i väntan på rättslig prövning, innan förvaltningsrätten i Karlstad slutligen kom fram till att den beslutade vargjakten var olaglig.

Domen överklagades av Jägareförbundet och länsstyrelserna i Värmland och Örebro län.

Den 8 april 2016 yttrade sig även Kammarrätten i målet. Rätten avskrev målet eftersom tiden för vargjakten löpt ut och ingen rättslig prövning gjordes därför.

 

”Förvaltningsrätten i Karlstad kom slutligen fram till att den beslutade vargjakten var olaglig.”

 

Meddelade prövningstillstånd

Därefter överklagade länsstyrelsen i Värmland domen till Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, som valde att meddela prövningstillstånd och alltså ta upp målet för slutgiltigt avgörande. En gång för alla skulle det nu avgöras om licensjakt på varg är förenlig med gällande lagstiftning.

I målet ställdes länsstyrelsen i Värmland mot Naturskyddsföreningen, föreningen Nordulv, Världsnaturfonden, Wolf association Sweden och Rovdjursföreningen.

Jägareförbundet ville också vara med som medpart till länsstyrelsen i den juridiska processen, något som dock HFD inte accepterade.

 

”Skulle HFD slå fast tidigare domar i förvaltnings- och kammarrätt – att licensjakt på varg inte var laglig – skulle det lägga en död hand över den fortsatta förvaltningen av varg.”

 

Febrilt uppdaterade

Tre dagar före premiärdagen av 2017 års licensjakt på varg kom så det slutgiltiga avgörandet. HFD hade via pressmeddelande på förhand förvarnat när domen skulle komma och på förmiddagen den 30 december 2016 satt många berörda och febrilt uppdaterade sina webbläsare för att hålla koll på vad utslaget egentligen skulle bli.

Skulle HFD slå fast tidigare domar i förvaltnings- och kammarrätt – att licensjakt på varg inte var laglig – skulle det lägga en död hand över den fortsatta förvaltningen av varg.

 

En seger för brukarna

Klockan 10.00 förkunnade Högsta förvaltningsdomstolen sin dom. Och utslaget var och förblir en seger för länsstyrelsen i Värmlands län och för landets brukare.

HFD kom fram till att licensjakten på varg är förenlig med gällande lagstiftning. Och det var fel av domstolarna att stoppa vargjakten i Värmland 2016.

Domen är dessutom prejudicerande vilket innebär att målet är slutgiltig avgjort i Sverige.

 

”Domen är dessutom prejudicerande vilket innebär att målet är slutgiltig avgjort i Sverige.”

 

Förutsättningar uppfyllda

Högsta förvaltningsdomstolen menade att länsstyrelsen i Värmlands län hade fog för sina beslut om licensjakt efter varg 2016.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att samtliga förutsättningar var uppfyllda beträffande 2016 års licensjakt i Värmland och att jakten därför inte skulle ha stoppats.

Vidare stoppades heller inte 2017 års licensjakt på varg.

 

Ingen annan lösning

Enligt jaktförordningen får licensjakt på varg tillåtas under förutsättning att det inte finns någon annan lämplig lösning och att jakten inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.

Jakten måste dessutom vara lämplig med hänsyn till stammens storlek och sammansättning samt ske selektivt och under strängt kontrollerade förhållanden.

 

”Beslutet om vargjakt år 2016 har nu nagelfarits av tre domstolar.”

 

Tre domstolar

Länsstyrelsen Värmlands beslut och motivering till beslutet om vargjakt år 2016 har nu nagelfarits av tre domstolar. Och i en kraftigt förkortad version kan man säga att:

• Huvudsyftet med vargjakten är enligt länsstyrelsens beslut att minska koncentrationen av varg i de delar av landet där den är som tätast. Detta för att begränsa de socioekonomiska konsekvenserna.

• Länsstyrelsen betonar särskilt att jakten syftar till att förbättra möjligheterna för älgförvaltningen och fårnäringen samt till att minska risken för angrepp på hundar vid löshundsjakt.

• Länsstyrelsen har även framhållit att jakten syftar till att minska konflikten mellan människa och varg och minska människors oro. Vidare framhåller länsstyrelsen att vargjakten syftar till att öka acceptansen för vargen och för viltförvaltningen, vilket i sin tur torde minska den illegala jakten.

 

Bakläxa av HFD

Jaktfrågan var inte något att ta hänsyn till, menade förvaltningsrätten. Detta eftersom länsstyrelsen inte med en utredning kunnat visa hur älgjakten påverkats av en växande vargpopulation.

Men här fick förvaltningsrätten bakläxa av HFD.

 

”Den täta förekomsten av vargrevir påverkar även förutsättningarna för älgjakten, vilken för många är ett viktigt fritidsintresse av stor social och ekonomisk betydelse. Vidare påverkas förutsättningarna för löshundsjakt, vilket bland annat har betydelse för viltvården.”

 

Påverkar förutsättningarna för älgjakten

Högsta förvaltningsdomstolen skriver i sin dom: ”Den täta förekomsten av vargrevir påverkar även förutsättningarna för älgjakten, vilken för många är ett viktigt fritidsintresse av stor social och ekonomisk betydelse. Vidare påverkas förutsättningarna för löshundsjakt, vilket bland annat har betydelse för viltvården.

Högsta förvaltningsdomstolen har inte anledning att ifrågasätta länsstyrelsens bedömning av de angivna lokala förutsättningarna, att licensjakten kan minska såväl konflikten mellan människa och varg som människors oro samt öka acceptansen för vargen och viltförvaltningen och i förlängningen minska den illegala jakten.”

 

Motivera licensjakt

Det betyder i klartext att det går alldeles utmärkt att motivera licensjakt på varg genom att lyfta fram att en tät vargstam försvårar löshundsjakten, gör älgjakten sämre, försämrar acceptansen för rovdjur och i förlängningen motverkar illegal jakt.

Någon annan lämplig lösning på problemen än att jaga och skjuta varg finns heller inte, förkunnar Högsta förvaltningsdomstolen. Förslag som till exempel sterilisering eller flyttning av varg anses inte kunna ha tillräckligt effektiv verkan för att minska vargstammen.

 

”Den beslutade licensjakten efter varg 2016 uppfyllde samtliga förutsättningar enligt 23 c § jaktförordningen”

 

”Fog för sina beslut”

I slutsatsen av domen skriver Högsta förvaltningsdomstolen: ”Den beslutade licensjakten efter varg 2016 uppfyllde samtliga förutsättningar enligt 23 c § jaktförordningen, dvs. det fanns inte någon annan lämplig lösning, jakten skulle inte ha försvårat upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde, jakten var lämplig med hänsyn till stammens storlek och sammansättning och skulle ha skett selektivt och under strängt kontrollerade förhållanden. Länsstyrelsen har således haft fog för sina beslut.”

 

Dags för beslut

Före 1 oktober vet vi hur många vargar som får fällas i vinterns licensjakt på varg.

 

Ladda hem domen från Högsta förvaltningsdomstolen här.

Prejudikat

Ett inom juridiken vanligt begrepp som innebär att tidigare dom, beslut eller utslag i en domstol fungerar som regel eller vägledning i senare inträffade mål eller ärenden med likartade omständigheter.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev