måndag 26 februari

Missa inte experternas tips på hur du ökar skogens värde – för dig! Foto: Frederic Perez

”En värdefull skog ska kunna
leverera på flera plan”

Vad är viktigast för dig som skogsägare? Är det jakten, naturupplevelsen, virket, värdeökningen? Eller en kombination av allt detta och lite till? Och hur kan man i så fall få ut ännu mer av sin skog? Här delar tre erfarna experter med sig av sin syn på hur du kan få ut mer av just din skog.

– En värdefull skog för mig är en skog som kan leverera på flera plan, dels genom en god tillväxt av gagnvirke, goda miljöer för viltet, dels genom förutsättningar för bra jaktmöjligheter. Sist men inte minst vill jag också att skogen ska vara en plats för rekreation, säger Mathias Joelson, skogsinköpare på Vida – Sveriges största sågverkskoncern.

Planering viktigt

Maria Iwarsson Wide ansvarar för Skogforsks program gällande Skogliga värdekedjor och när hon ska beskriva en värdefull skog säger hon:

– En värdefull är skog ger många valmöjligheter inför framtiden, där man tar till vara på de förutsättningar som finns på ett bra och genomtänkt sätt. Man ska planera och sköta sin skog utifrån sina mål och de värden man vill skapa.

 Annelie Johansson är en mycket aktiv skogsägare från Agunnaryd och har ett personligt förhållande till sin skog:

– För mig är en värdefull skog när produktionsskogen är vital med hög tillväxt och ståndortsanpassad. Den är artrik och varierad med många olika trädslag med varierad skötsel. En värdefull skog har en historia och spåren, i form av kulturlämningar, ger mig perspektiv. Jag är en del i en kedja av en lång rad av brukare.

Är du nyfiken på de tre skogsexperternas personliga tips? 
Här kommer de!

Så ökar du värdet på din skog

Mathias Joelsson, Skogsinköpare på Vida.

Mathias Joelsson, skogsinköpare, Vida

• Se till att ha en aktuell skogsbruksplan över fastigheten. Planen ger dig ett bra stöd när du ska ta beslut över vilka åtgärder som ska utföras.

Avverka skog där tillväxten har stagnerat, det vill säga där beståndets löpande tillväxt understiger markens produktionsförmåga. Genom att sköta skogen enligt denna modell så ökar du volymproduktionen på din fastighet över tid. Tänkvärt är också att det medför risker såsom stormskador, insektsangrepp och rötskador med att ha för mycket äldre skog med höga virkesförråd.

• Föryngra med rätt trädslag och överarbeta inte genom att exempelvis sätta dyra plantor i blötare områden där björken kommer av sig själv. Våga variera mera och våga satsa på lövskog där det är lämpligt.

• Missa inte röjningen som är den viktigaste åtgärden för det framtida beståndet, det är nu du börjar välja vilka stammar du vill satsa på för det framtida beståndet.

• För att lyckas få upp bra produktionsskogar så måste du se till att hela tiden erbjuda bra viltfoder. Röj inte bort maten i onödan, det är helt okej och nödvändigt att lämna det lite ovårdat även i produktionsskogen!

Bra jakt, maximal virkestillväxt, optimal tillgänglighet eller fina svamp- och bärmarker? Vad är en värdefull skog för dig?

Maria Iwarsson Wide, Skogforsk

Maria Iwarsson Wide, Skogsforsk

• En välskött skog är en stabil grund att stå på. Ståndortsanpassa och jobba MED skogens förutsättningar. Ta vara på de variationer som finns – och sprid dina risker och möjligheter.

• Bra föryngringar och väl genomförda planteringar med bra plantor eller goda förutsättningar för naturlig föryngring. Se till att de träd du vill satsa på ges möjlighet att överleva och utvecklas!

Tänk igenom dina mål och vad du vill med skogen. Inom kort kan det finnas möjligheter till nya värdekedjor i skogen. I de delar av skogen där det finns goda förutsättningar kan man skapa värde och inkomster genom biologisk mångfald (biodiversitetskrediter), ökad kolinbindning (kolkrediter) och även sociala värden genom olika former av naturturism.

• Inte minst i södra Sverige ser vi en ökad lövandel – var med och påverka att vi gör nåt bra av den. Det gäller både skötsel och användning av virket. Löv är ett bra alternativ och inblandning för friska skogar i ett nytt klimat, och kan användas till mycket mer än vad den används till idag.

• Var en medveten, insatt och kravställande skogsägare! Om många skogsägare efterfrågar nya tjänster så kommer det att hända fortare – och kan öka både dina val- och inkomstmöjligheter. Dessutom blir det roligare att äga och bruka skogen!

Annelie Johansson, Skogsägare

Annelie Johansson, skogsägare

Ha en plan för föryngringen redan före slutavverkning. Trädslag, föryngringsmetod och plantval. Följ upp föryngringen och se över antal huvudplantor, hjälpplantera och viltbehandla vid behov.

• Har du yngre skog händer mycket på ett par år så röj och gallra i tid! Överskatta inte din egen förmåga utan köp hellre in tjänsterna. Vill du röja själv fokusera då på bestånd med särskild skötsel där röjningen kräver mer eftertanke.

• Med ett väl utbyggt och underhållet vägnät blir drivningen effektivare och du får enklare tillsyn till bestånden. Kantklipp och hyvla årligen. Se över vägarna innan virke ska forslas bort och spårgrusa vid behov. Efter avverkning, passa på att rensa diken, det är nu du har chansen.

• Håll koll på vindfällen, insektsskador, viltskador med mera men håll också koll på virkesmarknaden och ta beslut därefter. Tänk alltid ett par steg framåt – vilka åtgärder blir härnäst? Ta en aktiv del i framtagningen av skogsbruksplanen och följ den sedan.

Låt kärleken blomstra! Testa lite olika trädslag även om efterfrågan inte är stor idag, ingen vet vad marknaden kommer att efterfråga i framtiden! Lämna löv utmed vägar, stamkvista och röj upp stigar för besökare. En skog som du själv tycker om att vistas i är troligtvis även attraktiv för andra!

Vill du veta mer om hur du kan öka värdet på din skog? Besök vidasväg.se.

Vida. Quality Grown in Sweden

I skogarna omkring oss växer ett av världens mest efterfrågade förnybara material; svenskt virke av gran och fur. Vårt ansvar är att ta vara på överskottet i tillväxten, så effektivt, modernt och hållbart som möjligt. Att förädla och förfina, med nya metoder och idéer.

Att försäkra oss om att vi även i framtiden kan njuta av allt som skogen ger, i form av upplevelser, naturvärden och avkastning.

Vår verksamhet är ofta hjärtat i de lokalsamhällen vi är verksamma i. I generationer har vi vuxit oss större och starkare. Välkommen att växa med Vida du också.

Läs mer på vida.se

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.