onsdag 27 september

Opinion

Foto: Lars-Henrik Andersson

Debatt: ”Jaktvårdsföreningens kamp för jägarnas övningsskytte”

Sedan 2015 har Södertälje jaktvårdsförening i den ena rättsliga instansen efter den andra kämpat för att kunna fortsätta bedriva verksamhet på den för jägarna så viktiga jaktskyttebanan. Miljö- och jaktkonsult Janne Kjellsson beskriver i den här debattartikeln en rättslig process som det är svårt att förstå hur en liten ideell förening orkar ta sig igenom.

Miljönämnden i Södertälje har 2015 med stöd av Miljöbalken ålagt Södertälje Jaktvårdsföreningen ett antal försiktighetsmått som begränsar verksamheten avsevärt.
Miljönämndens beslut om verksamhetstider innebär bland annat:
• Skytte är förbjudet 1 januari–30 mars, 16 juni–9 augusti samt 1 november–31 december.
• Skytte är förbjudet måndagar, fredagar och söndagar.
• Skyttet är kraftigt begränsat tisdagar, onsdagar, torsdagar och lördagar.
• Ljudnivåerna vid banorna får inte överskrida 70 decibel.
Jaktvårdsföreningen har överklagat miljönämndens försiktighetsmått till länsstyrelsen i Stockholms län, som avslagit överklagandet. Föreningen har därför överklagat till Mark- och miljödomstolen, MMD, då man anser att gjord bedömning, bland annat vad gäller riktvärden för buller, är felaktig.

 

Närboende överklagar

Samtidigt har även närboende överklagat miljönämndens beslut till MMD och begärt att skjutbanan ska beläggas med ett interimistiskt verksamhetsförbud vilket domstolen har avslagit.
De närboende har även överklagat polisens tillstånd från oktober 2017 och yrkat att det ska upphävas. Något som vid en ny besiktning resulterade i att polisen belade skeetbanan med skjutförbud, med hänsyn till säkerheten och risk för stålhagel på de närboendes fastigheter vid skytte från platta 8.
Närboende till skjutbanan överklagade även polisens beslut från 2017 till Förvaltningsrätten i Stockholm, och yrkade samtidigt inhibition av polisens beslut vilket domstolen avslog i maj 2018.

 

Villkor ändrades

I november 2017 avslog Mark- och miljödomstolen föreningens yrkande om ändrad verksamhetstid och ersättning från de klagande vad gäller rättegångskostnader. Domstolen ändrade också villkoren fem i tidigare beslut så till vida att föreningen ska ta fram en plan med kostnader för vilka ytterligare bullerdämpande åtgärder som kan vidtas. Däremot avslog MMD de klagandes yrkande om nedläggning av banan.
Men de närboende nöjde sig inte med det utan överklagade avslaget till Miljööverdomstolen som meddelade prövningstillstånd. I december 2018 avslår domstolen överklagandet. Man anför bland annat att föreningen bedriver sin verksamhet på så sätt som krävs enligt Miljöbalken.
Miljööverdomstolen har även prövat säkerheten vid skjutbanorna och därvid funnit att förhållandena är väl utredda och att det inte finns något skäl att förbjuda verksamheten med hänsyn till säkerheten. Vad gäller frågan om buller finner rätten att 70 decibel vid bostäder är en godtagbar nivå.

 

Fler rättsinstanser

Men det stannar inte vid det. I december 2018 kommer Förvaltningsrätten i Stockholms dom vad gäller tillämpning av ordningslagen. Rätten upphäver då Polismyndighetens beslut om tillstånd vad avser viltmålbanor 50 meter och 80 meter.
Föreningen har överklagat Förvaltningsrättens beslut och begärt prövningstillstånd i Kammarrätten.

 

Dryga kostnader

I maj 2019 förelägger miljönämnden i Södertälje kommun jaktvårdsföreningen att ta fram en plan för bullerdämpande åtgärder enligt villkor 5 i Mark- och miljödomstolens beslut. Villkoret innebär i stort att föreningen ska utreda vilka åtgärder som kan vidtas för att innehålla en ljudnivå på 65 decibel vid respektive bana, samt kostnader för dessa.
I augusti i år redovisar föreningen sin plan för bullerdämpande åtgärder till Miljönämnden. Planen innebär i stort att bullerkammarna vid respektive kulbanas fack indelas och förlängs, att trapbanorna flyttas fram cirka 50 meter, att skjutriktningen ändras samt att bullervallar byggs vid trapbanorna.
Kostnaden för åtgärderna har uppskattats till 6, 2 miljoner kronor, vilket föreningen inte kan bära och anser vara oskäligt.
I en dom i oktober ändrar Kammarrätten Förvaltningsrättens tidigare beslut och bifaller föreningens överklagande när det gäller 80 meters- och 50 metersbanorna.

 

Advokat anlitad

Aktuellt mål har pågått sedan 2015 och är ännu i oktober 2019 inte avslutat. Ärendet har tärt hårt på föreningen både ekonomiskt och handläggningsmässigt.
Föreningen har ansett att målet i MMD, MÖD och Kammarrätten bör handläggas av en miljöjurist, bland annat för att öka trovärdigheten. Föreningen har därför anlitat advokat Lars-Göran Eriksson APR AB i Falun.
Kostnaderna för föreningen har hittills uppgått till 368.168 kronor varvid föreningens försäkring om rättsskydd har täckt 172.775 kronor av advokatarvodet. Föreningen har således hittills stått för en kostnad på 195.393 kronor ur egen kassa.
När det gäller målet i förvaltnings-och kammarrätt går det inte att få något rättsskydd enligt försäkringsvillkoren.

 

Hagelskytte förbjuds

Föreningen har nu träffat miljökontoret i Södertälje och diskuterat sin plan för bullerdämpande åtgärder. Miljökontorets tidigare bedömning kvarstår, alltså att det är 70 decibel som gäller, vilket innebär att skytte vid trapbanorna förbjuds, samt även vid skeetbanan om inte polisen ger ett nytt tillstånd.
Föreningen har hemställt om ekonomiskt stöd från Jägareförbundet Stockholms län och från Skyttesportförbundet, utan att detta har bifallits.
Föreningen kommer att uppvakta ansvariga politiker i Södertälje kommun med begäran om ekonomiskt stöd för att bland annat anlägga bullervallar. Härvid bedöms stöd från Svenska Jägareförbundet att behövas.

 

För Södertälje Jaktvårdsförening
Janne Kjellsson
Miljö-och jaktkonsult

 

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.