torsdag 17 augusti

”Med hjälp klarar jägarna att minska vildsvinsskadorna”

För att få full effekt krävs att vildsvinen inte jagas på viltåkrarna eller åtlarna utan bara på produktionsåkrarna, enligt debattskribenterna. Foto: Martin Källberg

För de flitiga jägare som nu ägnar sommarnatt efter sommarnatt åt vildsvinsjakt i grödor, kan det kännas mer som ett aldrig sinande arbete än en fritidsaktivitet. Vi jägare kan bidra till att minska skadorna både genom att långsiktigt reglera stammen, men också med skyddsjakt för att få bort vildsvinen från grödorna.

”Det gäller att skjuta älgarna också”

Olle Andersson kritiserar på svenskjakt.se, i insändaren Godtycklig älgförvaltning i Norrbotten, länsstyrelsen för orättvis älgtilldelning. Här får han svar i en replik.

”Kräv ansvar även för vapendirektivet”

Mot bakgrund av vad som hänt i samband med outsourcingen av Transportstyrelsens dataregister finns det anledning att ifrågasätta att de vapenregister som finns inom EU ska delas mellan medlemsländerna.

”Det är räven som bestämmer”

Säg rävjakt till en oinvigd och vederbörande ser inför sitt inre trumpetande män i röda rockar bakom ett helt stim av hundar. För det första har den engelska rävjakten varit förbjuden i över tio år. För det andra är den så långt ifrån den sorts rävjakt vi bedriver i Sverige man kan komma. 

”Minskande intresse för ideellt engagemang”

Föreningsliv är i mångt och mycket väldigt trevligt! Hur människor kan träffas och övervinna normala hinder såsom ålders-, kultur- och åsiktsskillnader.

”Jägareförbunden borde samverka med sportskyttar”

Det är glädjande att se att andra partier börjar identifiera problemen med EU:s vapendirektiv, såsom Benjamin Topalovics (C) debattinlägg Skytte och jakt – en svensk folkrörelse.

”Skytte och jakt – en svensk folkrörelse”

Implementera EU:s vapendirektiv på ett sunt och hållbart sätt genom att knyta Sveriges vapenägare till totalförsvaret för att slå vakt om deras rättigheter och för Sveriges trygghet.

”Godtycklig älgförvaltning i Norrbotten”

Om den nya älgförvaltningen inte kan skötas på ett seriöst och rättvist sätt, är det dags att skrota densamma, anser insändarskribenten Olle Andersson.

Vem har tolkningsföreträde om biologisk mångfald?

Biologisk mångfald, larmrapporter om utrotning av djur med mera. Jag älskar sedan barnsben naturen och undrar om vi är på rätt väg för att bevara en artrik fauna och flora. Jag tror att vi i högre grad måste stödja dem som vill bo och leva på landsbygden och dem som vill bruka jord, skog och vatten, i stället för som jag ser det många gånger populistiska satsningar på enskilda arter och nyckelbiotoper, skriver Mats Nylinder, professor emeritus vid SLU.

”Stora frågetecken kring skarv och säl”

Både säl och skarv har genom åren begåvats med allt stoltare och allt mer djuplodande förvaltningsplaner, alltmedan havet utarmas på fisk när Naturvårdsverket gömmer sig bakom påhittade skydd för dessa arter, skriver debattören Gunnar Jakobsson.